Ивелина Ангеловa, Педагогическото общуване като основа за адаптация на чуждестранните студенти към обучението в българските университети

· Yearbook 2019
Author

Педагогическото общуване като основа за адаптация на чуждестранните студенти към обучението в българските университети

Ивелина Венциславова Ангелова

 

Резюме: Разглеждат се някои проблеми на адаптацията на чуждестранните студенти към образователната система във висшите учебни заведения, по-специално на англоговорящите студенти, изучаващи Медицина на английски език в Медицински университет/факултет в България. Много важно условие за успешната адаптация е качествената и подпомагаща педагогическа комуникация – това е и фокусът на тази статия.

Авторът посочва проблемите на чуждестранните студенти в етапа на адаптация и насочва вниманието към значението на отношението и поведението на преподавателя по български език.

Статията разгръща идеята, че развитието на уменията и навиците за междукултурно общуване в процеса на педагогическата комуникация е тясно свързано с адаптацията и социализацията на чуждестранните студенти в условията на новата социокултурна среда.

Анализирана е техниката на педагогическата комуникация, която трябва да включва строго определени компоненти.

Ключови думи: чуждестранни студенти, адаптация, чуждоезиково обучение, комуникативни умения, педагогика

ЛИТЕРАТУРА

Арсеньев, Д., Г., Зинковский, А. В., Иванова, М. А. (2003). Социально-психологические и физиологические проблемы адаптации иностранных студентов. СПб.: Изд-во СПбГПУ, с. 145.

Донец, П. Н. (2004). Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм: дис… док-ра фил.наук, с.128.

Дрокина, С. В. (2008). Влияние культуры общения преподавателей на успешность психологической адаптации студентов. В: Материалыы Всероссийского семинара. Том 2 (с. 52). Томск: Изд-во ТПУ.

Филимонова Н. Ю., Годенко, А. Е. (2005). Проблемы воспитания иностранных студентов как проблемы саморазвития личности. Научный Вестник МГТУ ГА, сер. Международная деятельность вузов. МГТУ ГА. 94 (12), 51 – 60.

Гришаева, Л. И., Цурикова, Л. В. (2006). Введение в теорию межкультурной коммуникации. М.: Академия.

Лысенко, В. И., Маяцкая, Н. К. (2002). И вновь к диалогу культур. Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного. Ростов-н/Д: РГПУ, с. 221.

Рубина, С. Н. (2007). Культурологический подход к формированию межкультурной компетенции при обучении русскому языку в китайской аудитории. Русский язык как иностранный и методика его преподавания: XXI век. Ч. II. Сб. науч.- метод. ст. М.: Газета “Правда”, с. 93.

Штерн, Е. А. (2002). Современная газета в культуроведческой парадигме РКИ. Русистика и современность: Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. СПб, с. 141.

 

 

Контакти:

ас. Ивелина Венциславова Ангелова, Докторант

Катедра Медицинска психология и чужди езици

Тракийски университет, Медицински факултет

Стара Загора, България

e-mail: ivon@gyuvetch.bg

Download: 2019.10-IA_compressed

bg_BGБългарски