ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, Цвета Апостолова Делчева

· Uncategorized
Author

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Цвета Апостолова Делчева

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR SOCIAL WORK IN STUDENTS of social pedagogy

Tsveta Apostolova Delcheva

 

Съвремието се отличава с динамични промени – социални икономически и политически. Възниква необходимост от адаптиране към промените на работното място, засягат се перспективите за трудова заетост, изискването за компетентност, кариерното развитие. От съществено значение за професионалната реализация е да се определят дейностите, уменията и знанията, които са необходими на работника за изпълнение на преките му служебни задължения. От работещите се очаква да са в крак с промените – наред с поддържането на стари умения необходимо е и успешно да прилагат нови методи, нови процедури, нови технологии, т. е. да бъдат активни участници в развитието и утвърждаването на упражняваната професия. Значими инструменти при определянето на професионалните задължения са описанието на работата (работното поле) и уточняването на специфичните отговорности, задължения и минималните компетенции за изпълнението й.

Фокусът на тази книга е върху компетенциите за социална работа. Той се определя от следните констатации:

  • основното поле на професионална реализация на завършилите специалността „Социална педагогика“, ОКС „бакалавър“, е в сферата на социалното подпомагане и услуги, но подготовката на студентите не покрива изцяло потребностите на социалната работа. Това се отнася най-вече в аспекта на практически умения и професионални компетенции за непосредствено изпълняване на служебните задължения;
  • формирането на професионални компетенции за социална работа, започва с обучението на студенти във висшето училище, защото за тях няма създадена основа в средното училище;
  • проблемът за компетенциите, в частност компетентностния подход и системата от професионални компетенции за социална работа се нуждае от систематизиране в направление изясняване на същността на понятията „компетенция” и „професионална компетенция“ и свързаните с тях общонаучни и педагогически понятия.

 

Цвета Апостолова Делчева

Издателство и производство – Ст. Загора: Кота, 2020

Език – български

ISBN – 978-954-305-475-6; COBISS.BG-ID – 39032840

Tsveta  Apostolova Delcheva

Publishing and production – St. Zagora: Kota Publishing House, 2020

ISBN – 978-954-305-475-6; COBISS.BG-ID – 39032840

 

доц. д-р Цвета Апостолова Делчева

Leave a Comment

en_USEnglish