ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДОНАУЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Димитрина Иванова Брънекова, Стоянка Банова Тодорова ELECTRONIC FORMS AND RESOURCES IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN THE INITIAL STAGE OF THE BASIC EDUCATION LEVEL Dimitrina Ivanova Branekova, Stoyanka Banova Todorova

· Yearbook 2021
Author

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДОНАУЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

Димитрина Иванова Брънекова, Стоянка Банова Тодорова

 

ELECTRONIC FORMS AND RESOURCES IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES IN THE INITIAL STAGE OF THE BASIC EDUCATION LEVEL

Dimitrina Ivanova Branekova, Stoyanka Banova Todorova

 

 

Abstract: The combination of face-to-face learning with distance learning in the electronic environment turned out to be the only alternative for the implementation of a learning process in today’s dynamic everyday life and in the conditions of a global pandemic.

The technologicalization of the information society in combination with appropriate educational technologies form a new toolkit and effective means and methods for learning in a digital educational environment. This environment allows for the development of electronic types of distance learning, commonly referred to as e-learning, which depending on the specifics of the selected technology exists under different forms and names: computer-based learning, internet-based learning, web-based learning, online learning, virtual learning, mobile learning (m-learning), and ubiquitous learning (u-learning).

The main focus of the article is the results of a theoretical study of the various electronic forms and resources in the teaching of natural sciences at the initial stage of the basic educational degree. The presented results are a stage of pedagogical research of models of distance learning in an electronic environment in the conditions of primary school.

Key words: forms of learning in electronic environment, electronic educational resources, digital educational environment.

Download full paper: Branekova-Banova


ЛИТЕРАТУРА

Алексиева, Л. (2021). Електронни ресурси за онлайн обучение по математика в началните класове – същност, видове, качество. Математика и информатика, бр.1.

Димитрова, Д. (2020). Използване на електронните учебници и тяхното влияние върху постиженията и социалното развитие на учениците от начален училищен етап. Виртуална Научна конференция с международно участие, ШУ “Епископ Константин Преславски“.

Дългъчева-Колева, Н. (2014). Интегриране на видеоклипове в природонаучното обучение в началното училище. Образование и технологии, бр.5.

Николов Р. (2009). Глобалният кампус. София: Авангард Прима.

Пейчева-Форсайт, Р. (2010). Електронното обучение – теория, практика, аспекти на педагогически дизайн. Списание на Софийски университет за електронно обучение.

Пейчева-Форсайт, Р., (2012). За качеството на електронното обучение. Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. Свищов: Академично издателство „Ценов”.

Терзиева, В. и кол. (2016). Преподаване чрез технологии – споделеният опит на българските учители. ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”.

Тупарова, Д., М. Косева. (2016). Информационните технологии в началните класове – състояние и перспективи. Педагогика, 88 (3). https://azbuki.bg/wp-content/ uploads/2016/04/ azbuki.bg_dmdocuments_Pedagogy_032016_Daniela-Tuparova-Assoc_Maya-Kaseva.pdf.

Branekova, D. (2020). The successful model of distance learning. Trakia Journal of Sciences, 18 (1), 275-284.

  1. Kreijnsa, P. A. (2003). Identifying the Pitfalls for Social Interaction in Computer-Supported Collaborative Learning Environments. A Review of the Research. Computers in Human Behavior, 19, 335–353.

Milton, J., & Garbi , A. (2000). VIRLAN: Collaborative Foreign Language Learning on the Internet for Primary Age Children. Problems and a Solution. Educational Technology & Society, 3 (3), 286-292.

Redecker, C. (2017) Европейска рамка за цифрова компетентност на преподавателите. Люксембург: DigCompEdu., Служба за публикации на Европейския съюз.

Strohmeier, D. M. (2011). Design Characteristics of Virtual Learning Environments. State of Research. Computers & Education, 57, 2505–2516.

Документи

Национална стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката в Република България. www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1185

НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г. Издаденa от министъра на образованието и науката;  https://www.mon.bg/bg/59

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021–2030), https://www.mon.bg/bg/143

REFERENCES

Alekcieva, L. (2021). Elektrooni resursi za online obuchenie po matematika v nachalnite klasove – syshnost, vidove, kachestvo. Matematika i Informatika. br. 1.

Branekova, D. (2020). The successful model of distance learning. Trakia Journal of Sciences, 18 (1), 275-284.

Dalgacheva-Koleva, N. (2014). Integrirane na videoklipove v prirodonauchnoto obuchenie v nachalnoto uchilishte, Obrazovanie I technologii, br. 5.

Dimitrova, D. (2020. Izpolzvane na elektronnite uchebnici I tjahnoto vlijanie vyrhu postijenieta I socialnoto razvitie na uchenicite ot nachalen uchilishten etap. Virtualna nauchna konferencija s mejdunarodno uchastie, SHU “Episko Konstantin Preslavski”.

  1. Kreijnsa, P. A. (2003). Identifying the Pitfalls for Social Interaction in Computer-Supported Collaborative Learning Environments. A Review of the Research. Computers in Human Behavior, 19, 335–353.

Milton, J., & Garbi, A. (2000). VIRLAN: Collaborative Foreign Language Learning on the Internet for Primary Age Children. Problems and a Solution. Educational Technology & Society, 3 (3), 286-292.

Nikolov, R. (2009). Globalnijat kampus. Sofia: Avangard Prima.

Pejcheva-Fosajt, R. (2010). Elektronnoto obuchenie – teorija, praktiki, aspekti na pedagogicheski dizajn. Spisanie na Siofjski univeristet za elektronno obuchenie.

Pejcheva-Fosajt, R. (2012). Za kachestvoto na elektronnoto obuchenie. IV nacionalna konferencija s mejdunarodno uchastie po elektronno obuchenie vyv visheto obrazovanie. Svishtov: Akademichno izdatelstvo “Cenov”.

Redecker, C. (2017). Evropejska ramka za cifrova kompetentnost na prepodavatelite. Luxemburg: DigCompEdu. Slujba za publikacii na EU.

Strohmeier, D. M. (2011). Design Characteristics of Virtual Learning Environments. State of Research. Computers & Education, 57, 2505–2516.

Terzieva, V. i kol. (2016). Prepodavane chrez technologii – spodelenijat opit na bulgarskite uchiteli. IX Nacionalna konferencija “Obrazovanieto I izsledvanijata v informacionnoto obshtestvo”.

Tuparova, D., M. Koseva (2016). Informacionnite technologii v nachalnite klasove – systojanie i perspektivi. Pedagogika, 88(3). https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/04/azbuki.bg_dmdocuments_Pedagogy_032016_Daniela-Tuparova-Assoc_Maya-Kaseva.pdf

Documents

Nacionalna strategija za efektivno prilagane na ICT v obrazovanieto i naukata v R Bulgaria. www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1185

Naredba № 10 ot 19.12.2017 g. za poznavatelnite knijki, uchebnicite I uchebnite pomagala. Obn. – DV, br. 102 ot 22.12.2017 g., https://www.mon.bg/bg/59

Strategicheska ramka za razvitieto na obrazovanieto, obuchenieto i ucheneto v R Bulgaria (2021–2030), https://www.mon.bg/bg/143

 

Authors Info:

Assoc. Prof. Dimitrina Ivanova Branekova, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora

е-mail: dimitrina.branekova@trakia.uni-sz.bg

 

Stoyanka Banova Todorova, PhD student

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora

e-mail: todorova_st@dir.bg

en_USEnglish