УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИЗБОР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК Мария Славова Тенева   SATISFACTION WITH THE PROFESSIONAL CHOICE OF STUDENTS MAJORING IN THE SPECIALTY PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY WITH A FOREIGN LANGUAGE Mariya Slavova Teneva

· Yearbook 2021
Author

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИЗБОР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК

Мария Славова Тенева

 

SATISFACTION WITH THE PROFESSIONAL CHOICE OF STUDENTS MAJORING IN THE SPECIALTY PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY WITH A FOREIGN LANGUAGE

Mariya Slavova Teneva

Abstract: The choice of profession is one of the most important choices in the life of the contemporary person. It influences the future prosperity, nuances the standard of living, creates conditions for self-actualization of the personality.

The article reveals the results of an empirical study conducted with 20 students majoring in Primary School Pedagogy with a Foreign Language, who study at the Faculty of Education of the Trakia University, Stara Zagora.

The object of the study is the professional choice of students majoring in Primary School Pedagogy with a Foreign Language.

The subject of the research is the satisfaction with the made professional choice.

An attempt has been made to reveal the relationship between professional choice and the complex of personal qualities necessary for the practice of the profession of a primary school teacher.

Research methods: content analysis, test questionnaire, percentile analysis, rank scaling

The results reveal a high level of satisfaction with the professional choice of students. Satisfaction with the choice of profession is interrelated with the self-assessment of the qualities they possess.

Key words: education, choice of the teaching profession, satisfaction with the professional choice

Download full paper: MTeneva


ЛИТЕРАТУРА

Василев, Д., Мерджанова, Я. (2003). Теория и методика на професионалното ориентиране. София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.

Георгиева, Д. (2019). Методът Монтесори в развитието на инициативността в процеса на общуване при деца, лишени от родителски грижи. Годишник на Педагогически факултет на Тракийски университет. Том 16. Стара Загора: Печат ,,Кота-Принт“.

Делчева, Ц. (2018). За упражненията по учебната дисциплина ,,История на педагогиката и българското образование“ в Педагогически факултет на Тракийски университет-Стара Загора. Годишник на Педагогически факултет на Тракийски университет. Том 15. Стара Загора: Печат ,,Кота-Принт“.

Климов, Е. А. (1987). Психология професионального самоопределения. Москва: Издательский центр ,,Академия”.

Маслоу, Е. (2002). Мотивация и личност. София.

Мерджанова, Я. (2009). Интересите в личностната структура и динамичното кариерно ориентиране. Педагогика, 1 – 2. София.

Петкова, И. (2012). Подготовка и квалификация на българския учител. София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.

Соловьев, А. (1979). Профессиональная ориентация в социалистическом обществе. Москва.

Соловьев, А. П. (2013). Выбор профессии. Москва: Изд. ,,Эксмо”.

Стаматов, Р., Минчев, Б. (2003, 2005). Психология на човека. Пловдив: ИК ,,Хермес”.

Стърнбърг, Р.(2012). Когнитивна психология. София: Изд. ,,Изток – Запад”.

Терзиева, Г. (2019). Тенденции в професионалната компетентност на учителя за адаптирано физическо възпитание. Годишник на Педагогически факултет на Тракийски университет. Том 16. Стара Загора: Печат ,,Кота-Принт“.

Шивачева-Пинеда, И. (2018). Педагогически оптимизъм-измерение на професионализма. Педагогика, 90 (2), София.

REFERENCES

Delcheva, T. (2018). On Seminar Classes in the discipline ,,History of Pedagogy and Bulgarian Education”, at the Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora. Yarbook, Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora, Volume 15. Print Kota printing house.

Georgieva, D. (2019). The Montessori Method in the Development of Initiative in the Communication Process in Children deprived of Parental Care. Yarbook, Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora, Volume 16. Print Kota printing house.

Klimov, EA (2010). Psychology of professional self-determination. Moscow: publishing center “Academy”.

Maslow, E. (2002). Motivation and personality. Sofia.

Merdjanova, Y. (2009). Interests in personal structure and dynamic career guidance. Pedagogy, 1 – 2. Sofia.

Petkova, I. (2012). Training and qualification of the Bulgarian teacher. Sofia: University Publishing House ,,St. Kliment Ohridski”.

Shivacheva-Pineda, И. (2018). Pedagogical Optimism – Dimension of Professionalism, Pedagogy, 90 (2), Sofia.

Soloviev, A. (1979). Professional orientation in a socialist society. Moscow.

Soloviev, A.P. (2013). Choice of profession. Moscow: Publishing house ,,Eksmo”.

Stamatov, R., Minchev, B. (2003, 2005). Human psychology. Plovdiv: Hermes Publishing House.

Sternberg, R. (2012). Cognitive psychology. Sofia: East-West Publishing House.

Terzieva, G. (2019). Trends in the Professional Competence of the teacher for Adaptet Physical Education. Yarbook, Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora, Volume 16. Print Kota printing house.

Vasilev, D., J. Merdzhanova. (2003). Theory and methodology of vocational guidance. Sofia: University Publishing House “St. Kliment Ohridski”.

 

 

Autor Info:

Assoc. Prof. Mariya Slavova Teneva, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora

e-mail: m.s.teneva@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish