ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ДЕТСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ, Любка Михалова Атанасова / EDUCATIONAL ELEMENTS IN CHILDREN’S TELEVISION CHANNELS, Lyubka Mihaylova Atanasova

Author

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ДЕТСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ

Любка Михалова Атанасова

EDUCATIONAL ELEMENTS IN CHILDREN’S TELEVISION CHANNELS

Lyubka Mihaylova Atanasova

 

Abstract: This article is dedicated to the educational function of children’s television channels. The aim of the study is to examine the opinion of parents about the educational elements in children’s television channels that affect children between the ages of three and six. The object of the study is children’s television channels. The subject of the study is the educational functions of children’s television channels. The survey used is closed and contains fifteen questions. The other four questions are general and clarifying. The participants in the study are parents of children visiting the kindergarten “Slance” in Radomir. The children are from different age groups. The article reflects the opinion of parents of children attending kindergarten. The children whose parents took part in the survey are between three and six years old. The article contains a detailed analysis of the accumulated empirical data from the survey. After analysing the survey, it was found that parents find more positive educational elements than negative ones in the most watched children’s shows. The conducted survey and its analysis prove a direct connection between the content of children’s cartoons and the formation of not a small part of the elements of the content of education.

Kay words: children’s television channels, education, educational elements, digital age


 

Download full paper: 19-L. Atanasova

 

Използвана литература

Алексиева, М. (2010). Специфика на възпитателното въздействие на медиите върху децата. Съвременна хуманитаристика, Бургаски свободен университет, 1, 29-38.

Ангелов, Б. (2005). Педагогически аспекти на масовата комуникация. София: Университетско издателство „Св. Климент Охриски“.

Димитров, Л. & В. Господинов. (2016). Средствата за масова комуникация като възпитателен фактор. (475-501). Димитров, Л. (Ред.) Теория на възпитанието. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски“.

Конакчиева, П. (2008). Психолого-педагогически предпоставки за възпитаване на познавателна култура у пет–седемгодишните деца при ориентиране в света. Педагогически алманах, 16(2), Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий, 50-61.

Минчев, Б. (2014). Обща и възрастова психология. София: „Веда Словена.

Николов, П. (2007). Психология: Компендиум по обща, възрастова и педагогическа психология). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“.

Чавдарова-Костова, С. (2018). Фактори на възпитание. Педагогика. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, (227-250).

References

Aleksieva, M. (2010). Spetsifika na vazpitatelnoto vazdeystvie na mediite varhu detsata. Savremenna humanitaristika, Burgaski svoboden universitet, 1, 29-38.

Angelov, B. (2005). Pedagogicheski aspekti na masovata komunikatsiya. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohriski“

Chavdarova-Kostova, S. (2018). Faktori na vazpitanie. (227-250). Pedagogika. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo „Sveti Kliment Ohridski“.

Dimitrov, L. & V. Gospodinov. (2016). Sredstvata za masova komunikatsiya kato vazpitatelen faktor. (475-501). Dimitrov, L. (Red.) Teoriya na vazpitanieto. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo „Sveti Kliment Ohridski“

Konakchieva, P. (2008). Psihologo-pedagogicheski predpostavki za vazpitavane na poznavatelna kultura u pet–sedemgodishnite detsa pri orientirane v sveta. Pedagogicheski almanah, Veliko Tarnovo: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Sv. Kiril i Metodiy”, 16(2), 50-61.

Minchev, B. (2014). Obshta i vazrastova psihologiya. Sofiya: „Veda Slovena

Nikolov, P. (2007.) Psihologiya: Kompendium po obshta, vazrastova i pedagogicheska psihologiya). Blagoevgrad: Universitetsko izdatelstvo „Neofit Rilski“.

 

Assist. Prof. Lyubka Mihaylova Atanasova, PhD

Faculty of Pedagogy

South-West University Neofit Rilski

Blagoevgrad, Bulgaria

е-mail: liubka_81@swu.bg

Leave a Comment

en_USEnglish