ИЗМЕРЕНИЯТА НА „ДРУГОСТТА“ СПОРЕД УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „РОДИНОЗНАНИЕ“ / „ОКОЛЕН СВЯТ“ В 1. И 2. КЛАС Език и култура в съвременното образование, Красимира Димчева Узунова / THE DIMENSSIONS OF „DIFFERENCE“ ACCORDING TO SCHOOL SUBJECT NATIONAL STUDIES / SURROUNDING WORLD IN 1. AND 2. GRADE, Krasimira Dimcheva Uzunova

Author

ИЗМЕРЕНИЯТА НА „ДРУГОСТТА“ СПОРЕД УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „РОДИНОЗНАНИЕ“ / „ОКОЛЕН СВЯТ“  В 1. И 2. КЛАС

Език и култура в съвременното образование

Красимира Димчева Узунова

THE DIMENSSIONS OF „DIFFERENCE“ ACCORDING TO SCHOOL SUBJECT NATIONAL STUDIES / SURROUNDING WORLD IN 1. AND 2. GRADE

Krasimira Dimcheva Uzunova

 

Abstract: The text below shows some aspects of “difference” according to school subject National studies and Surrounding world in 1. and 2. grade. In the beginning are defined the boundaries of “difference” – who are “we” and “the others”, when this problem was first analysed, what are the sources used in this article. The first paragraph is based on the problem in 1st grade, and the second one is based on the 2nd grade. At the end the conclusions are shown.

Key words: otherness, surrounding world, native studies, first grade, second grade


 

Download full paper: 15-K. Uzunova

 

Използвана литература

Ангелова, Р. (2008). Измеренията на другостта в „Кратка българска история“ (1866) на Драган Цанков. Минало, кн. 1, 42–51.

Василева, Е., Цветанска, С. (2008). Околен свят за 2. клас. София: Просвета.

Василева, Е., Цветанска, С. (2016). Околен свят за 1. клас. София: Просвета Плюс.

Василева, Е., Цветанска, С. (2017). Околен свят за 2. клас. София: Просвета Плюс.

Василева, Е., Цветанска, С. (2021). Родинознание за 1. клас. София: Просвета плюс.

Гетова, Д., Качамакова, Н., Русимова, Д. (2016). Околен свят за 1. клас. София: Просвета Азбуки.

Гетова, Д., Качамакова, Н., Русимова, Д. (2021). Родинознание 1. клас. София: Просвета Аз Буки.

Данова, Н. (1993). Представата за „другия“ на Балканите: образът на гърка в българската книжнина през XV – средата на XIX век. Исторически преглед, кн. 6, 3–35.

Димитрова, Л. (2003). За другостта като социокултурен проблем и литературното образование. Български език и литература, кн. 4, 62–64.

Зафирова, Л., Лазарова, С. (2017). Околен свят за 2. клас. София: Просвета София.

Кабасанова, М., Манолов, К., Стоянова, П. (2008). Околен свят за втори клас. София: Просвета.

Казаков, Г. (1998). Образът на „другия“ в българските учебници по история (по материали от учебниците по история за 11 клас). Литература, бр. 19, 3–7.

Кирилова, Л. (2019). Образът на другия. Хармония в различията. Сборник с доклади. Научна конференция „Хармония в различията“ София, 10.12.2019. Състав. Ж. Назърска, Св. Шапкалова. София: АИ „За буквите – О писменехь“, 440–443.

Кулина, Е., Георгиева, Р., Касабова, М. (2017). Околен свят за първи клас. София: Питагор, Златното пате.

Кулина, Е. (2017). Околен свят за втори клас. София: Питагор; Златното пате.

Мирчева, И. (2016). Околен свят за 1. клас. София: Анубис.

Мирчева, И. (2017). Околен свят за 2. клас. София: Клет България.

Мирчева, И. (2021). Родинознание 1. клас. София: Клет България.

Мутафчиева, В. (1994). Фолклорното мислене и образът на „другия“. Проблеми на културата, кн. 2–3, 16–22.

Найденова, Л, Зафирова, Л., Лазарова, С. (2016). Околен свят за 1. клас. София: Просвета.

Найденова, Л., Зафирова, Л., Лазарова, С. (2021). Родинознание за 1. клас. София: Просвета София.

Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова, Й., Стоянова, Р. (2017). Околен свят за 1. клас. София: Булвест 2000.

Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова, Й., Стоянова, Р. (2017). Околен свят за 2. клас. София: Булвест 2000.

Петрова, В., Янакиева, Е., Първанова Й., Стоянова, Р. (2021). Родинознание за 1. клас. София: Клет България.

Стефанова, Т., Димитрова, С., Марина, Ж., Ананиева, Г. (2017). Околен свят за 2. клас. Варна: Бит и техника.

Учебна програма по родинознание за I клас (общообразователна подготовка) (в сила от учебната 2021 – 2022 година) https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022 г.]

Учебна програма по околен свят за I клас (общообразователна подготовка) https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022]

Учебна програма по околен свят за II клас (общообразователна подготовка) https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022]

Учебна програма по родинознание за II клас (общообразователна подготовка) (в сила от учебната 2021 – 2022 година) https://web.mon.bg/bg/1699 [последно влизане 31.07.2022 г.]

References

Angelova, R. (2008). The dimensions of difference in Dragan Tsankov’s “A Short Bulgarian History” (1866). Past, vol. 1, 42–51.

Curriculum in National Studies for 1st grade (general education) (effective from the academic year 2021 – 2022) https://web.mon.bg/bg/1699 [last accessed 07/31/2022]

Curriculum in National Studies for grade II (general education) (effective from the 2021-2022 academic year) https://web.mon.bg/bg/1699  [last accessed 07/31/2022]

Curriculum on the Surrounding World for grade I (general education) https://web.mon.bg/bg/1699  [last accessed 07/31/2022]

Curriculum on the Surrounding World for grade II (general education) https://web.mon.bg/bg/1699  [last accessed 07/31/2022]

Danova, N. (1993). The notion of the “different” in the Balkans: the image of the Greek in Bulgarian literature in the 15th – mid-19th centuries. Historical Review, Vol. 6, 3–35.

Getova, D., Kachamakova, N., Rusimova, D. (2016). Surrounding World for 1st grade. Sofia: Prosveta Az Buki.

Getova, D., Kachamakova, N., Rusimova, D. (2021). National Studies 1st grade. Sofia: Prosveta Az Buki.

Dimitrova, Lyubima. (2003). On Difference as a Sociocultural Problem and Literary Education. Bulgarian language and literature, vol. 4, 62–64.

Kabasanova, M., Manolov, K., Stoyanova, P. (2008). Surrounding World for second grade. Sofia: Prosveta.

Kazakov, G. (1998). The image of the “different” in Bulgarian history textbooks (based on materials from history textbooks for grade 11). Literature, № 19, 3–7.

Kirilova, L. (2019). The image of the different. Harmony in differences. Collection of reports. Scientific conference “Harmony in differences” Sofia, 10.12.2019. Composed by Zh. Nazarska, St. Shapkalova. Sofia: AI “About letters – About letters”, pp. 440–443.

Kulina, E., Georgieva, R., Kasabova, M. (2017). Surrounding World for first grade. Sofia: Pythagor, Zlatnoto pate

Kulina, E. (2017). Surrounding World for second grade. Sofia: Pythagor, Zlatnoto pate.

Mircheva, I. (2016). Surrounding World for 1st grade. Sofia: Anubis.

Mircheva, I. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: Klet Bulgaria.

Mircheva, I. (2021). National Studies for 1st grade. Sofia: Klet Bulgaria.

Mutafchieva, V. (1994). Folklore thinking and the image of the “different”. Problems of culture, vol. 2-3, 16–22.

Naidenova, L, Zafirova, L., Lazarova, S. (2016). Surrounding World for 1st grade. Sofia: Prosveta.

Naidenova, L., Zafirova, L., Lazarova, S. (2021). National Studies for 1st grade. Sofia: Prosveta.

Petrova, V., Yanakieva, E., Parvanova, J., Stoyanova, R. (2017). Surrounding World for 1st grade. Sofia: Bulvest 2000.

Petrova, V., Yanakieva, E., Parvanova, J., Stoyanova, R. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: Bulvest 2000.

Petrova, V., Yanakieva, E., Parvanova Y., Stoyanova, R. (2021). National Studies for 1st grade. Sofia: Klet Bulgaria.

Stefanova, T., Dimitrova, S., Marina, Z., Ananieva, G. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Varna: Bit I tehnika

Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2008). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: Prosveta.

Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2016). Surrounding World for 1st grade. Sofia: Prosveta Plus.

Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: Prosveta Plus.

Vasileva, E., Tsvetanska, S. (2021). National Studies for 1st grade. Sofia: Prosveta plus.

Zafirova, L., Lazarova, S. (2017). Surrounding World for 2nd grade. Sofia: Prosveta.

 

Author Info:

Krasimira Dimcheva Uzunova

teacher, PNUP in DG ,,Radost”

Burgas

email: sinergona@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish