НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА ОТ 1841-1842 ГОДИНА – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВОРИ И АНАЛИЗИ ЗА ЕПОХАТА И СПЕЦИФИКАТА МУ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ЛОКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ В СТАРА ЗАГОРА, Стефан Тончев Стефанов / THE BEGINNING OF TEACHERS EDUCATION IN STARA ZAGORA FROM 1841-1842 – A STUDY OF SOURCES AND ANALYSES OF THE ERA AND ITS SPECIFICS DURING THE RENAISSANCE AND LOCAL CHARACTERISTICS IN STARA ZAGORA, Stefan Tonchev Stefanov

Author

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА ОТ 18411842 ГОДИНА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВОРИ И АНАЛИЗИ ЗА ЕПОХАТА И СПЕЦИФИКАТА МУ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ЛОКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ В СТАРА ЗАГОРА

Стефан Тончев Стефанов

 THE BEGINNING OF TEACHERS EDUCATION IN STARA ZAGORA FROM 18411842 A STUDY OF SOURCES AND ANALYSES OF THE ERA AND ITS SPECIFICS DURING THE RENAISSANCE AND LOCAL CHARACTERISTICS IN STARA ZAGORA

Stefan Tonchev Stefanov

 

Abstract: This article is part of a special study on the specifics of teacher education during the Renaissance in general and in the city of Stara Zagora in particular. The history of the emergence of schools (by church, by community, New-Bulgarian and private), the contribution of personalities directly related to the process (public figures and prominent teachers) and the important stages of the development of education in the town of Stara Zagora during the Renaissance are studied retrospectively. The aim is thus to determine the starting date of teacher education in Stara Zagora. The historical and retrospective methods are used to form and argue the thesis that the school year 1841-1842 can be considered as the beginning of public New Bulgarian education in Stara Zagora, also as the beginning of pedagogical education (teacher training) in the city Stara Zagora. As a result of this study, it can be reasonably assumed that in 2022 the successor of this tradition, the Faculty of Education of Trakia University of Stara Zagora, in addition to 20 years of history as a higher pedagogical school, can celebrate 180 years of the beginning of its activity. The contribution of this study is that, for the first time, the available sources and thematic studies have been placed in such a context, and such a conclusion has been drawn from them in a reasoned way through their content.

Keywords:  Education, Renaissance, Stara Zagora, Atanas Ivanov, New Bulgarian Public Education, Svetinikolsko School, anniversary, pedagogical education


 

Download full paper: 22-S. Tonchev

 

Литература

Александров, Н. (2010). Катедралният храм „Св. Великомъченик Димитър Солунски Чудотворец“ и Хилендарският метох към него“.

Априлов, В. (1841). Денница на новобългарското образование.

Атанасов, В. (1936). Спомени из живота и дейността ми.

Аяров, И., Кънев, Н.М., Ганева, Н. (2004). Възрожденска „Акарджа“ и Стара Загора. Литера принт. https://books.google.bg/books?id=5w-nAAAACAAJ

Бакалов, Г. (Ed.). (2011). Том IV. Известия на Старозагорския исторически музей: Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов. https://www.rodina-bg.org/izdania/lichnostta_v_istoriata.pdf

Бонева, В. (2004). Развитие на учебното дело и образователните институции в българското общество през Възраждането: Литературна историография и възрожденска култура: Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Николай Димков. https://www.academia.edu/42262549/Развитие_на_учебното_дело_и_образователните_институции_в_българското_общество_през_Възраждането_Литературна_историография_и_възрожденска_култура_Редактори_Юрий_Проданов_и_Вера_Бонева_Шумен_2004

Груев, Й. (1896). Взаимното училище въ Копривщица прѣзъ 1837/8 и 1838/9 учебни години. Държавна печатница.

Даскалова, К. (1997). Българският учител през Възраждането. Унив. изд. Св. Климент Охридски. https://books.google.bg/books?id=wZ0vAQAAMAAJ

Димитров, Г. Г. (1894). Княжество България в историческо, географическо и етнографическо отношение. Ч. 1.

Донева, В. (2020). Преглед върху състоянието на училищното дело в Стара Загора през възраждането. https://www.researchgate.net/publication/344776671_PREGLED_VRHU_SSTOANIETO_NA_UCILISNOTO_DELO_V_STARA_ZAGORA_PREZ_VZRAZDANETO

Иванов, А. (1885). Черти из живота и записки на Атанас Иванов.

Илиев, А.Т. (1926). Спомени на Атанаса Т. Илиевъ: съ планъ на Стара Загора и 80 образа въ текста. Печатница П. Глушковъ. https://books.google.bg/books?id=GhBXAAAAMAAJ

Илков, Д. (1908). Принос към историята на град Стара Загора. Търговска печ. https://books.google.bg/books?id=O_4emQEACAAJ

Иречек, К. (1974). Пътувания по България. Българско историческо наследство. Наука и изкуство.

Койчева, В. (1991). Светиниколското училище в Стара Загора 1841-1878 г.

Койчева, В. (2002). Възрожденска Стара Загора. Черти и образи.

Колева, П. (2009). Енциклопедия. Априловски свод. Труд.

Кънев, Н. (2016). Програмата на Неофит Рилски за старозагорските училища. Science and Technologies, 6(7) SOCIAL STUDIES. http://www.sustz.com/journal/7/1457.pdf

Митев, П. Българското Възраждане: Лекционен курс. Стандарт.

Неделчев, И. (1998). Летопис – календар на събитията в Стара Загора от VII хил. пр. н. е. до средата на ХХ век. Общество за изкуство, култура и образование без гр. https://books.google.bg/books?id=9J2HtgAACAAJ

Обрешков, О. (1965). Взаимните училища като заведения за подготовка на учителски кадри през епохата на националното възраждане. Начално Образование, №1.

Окръжна комисия на Старозагорския департамент. (1882). Статистически календар на Старозагорския департаментГод. 1. http://catalog.rodina-bg.org/abeuropeana/ABDPFram.htm?SearchParam=3527&ABFond=1&WSend=Search

Радкова, Р. (1975). Неофит Рилски и новобългарската култура : Първата половина на XIX век [Живот и дейност]. Наука и изкуство.

Радкова, Р. (1981). Изследвания по българска история. Българското образование през XVIII в.: Проблеми на българското възраждане. Сборник изследвания, БАН.

Радкова, Р. (1986). Българската интелигенция през Възраждането: XVIII-първата половина на XIX в. Наука и изкуство. https://books.google.bg/books?id=V9EJAQAAIAAJ

Радкова, Р. Назад във времето: На училище през 19-и век. https://www.obekti.bg/nauka/nazad-vv-vremeto-na-uchilishche-prez-19-i-vek

Славов, Х. Г. (2008). Хронологическо описание на по-важните и забележителни събития в град Стара Загора в черковно, училищно и общонародно отношение в XIX век. ИК “Кота”.

Спиртов, А, Ганева, Н. (1995). Старозагорските учители учебникари.

Стоянов, И. (1999). История на българското Възраждане. Абагар. https://chitanka.info/person/ivan-stojanov

Тошева, А. (1911). Автобиография.

Чакъров, Н., & Атанасов, Ж. (1962). История на образованието и педагогическата мисъл в България (2. прераб. изд). Наука и изкуство.

Янкова, И. (Ed.). (2007). Огнища на духовна пробуда. Изгревът на светлината по българските земи: Българските градове през Възраждането: Ист., социол. и полит. изследване. Унив. изд. Св. Климент Охридски. http://bgv.unibit.bg/pdf/yankova_ognishta.pdf

References

Aleksandrov, N. (2010). Katedralniyat hram „Sv. Velikomachenik Dimitar Solunski Chudotvorets“ i Hilendarskiyat metoh kam nego“. [In Bulgarian]

Aprilov, V. (1841). Dennitsa na novobalgarskoto obrazovanie. [In Bulgarian]

Atanasov, V. (1936). Spomeni iz zhivota i deynostta mi. [In Bulgarian]

Ayarov, I., Kanev, N.M., Ganeva, N. (2004). Vazrozhdenska „Akardzha“ i Stara Zagora. Litera print. https://books.google.bg/books?id=5w-nAAAACAAJ [In Bulgarian]

Bakalov, G. (Ed.). (2011). Tom IV. Izvestiya na Starozagorskiya istoricheski muzey: Sbornik s dokladi i saobshteniya ot Natsionalnata nauchna konferentsiya, posvetena na 200 g. ot rozhdenieto na Aleksandar Ekzarh, Zahariy Knyazheski i Atanas Ivanov. https://www.rodina-bg.org/izdania/lichnostta_v_istoriata.pdf  [In Bulgarian]

Boneva, V. (2004). Razvitie na uchebnoto delo i obrazovatelnite institutsii v balgarskoto obshtestvo prez Vazrazhdaneto: Literaturna istoriografiya i vazrozhdenska kultura: Sbornik, posveten na 65-godishninata na dots. d-r Nikolay Dimkov. [In Bulgarian]

https://www.academia.edu/42262549/Развитие_на_учебното_дело_и_образователните_институции_в_българското_общество_през_Възраждането_Литературна_историография_и_възрожденска_култура_Редактори_Юрий_Проданов_и_Вера_Бонева_Шумен_2004

Chakarov, N., & Atanasov, Zh. (1962). Istoriya na obrazovanieto i pedagogicheskata misal v Balgariya (2. prerab. izd). Nauka i izkustvo. [In Bulgarian]

Gruev, Y. (1896). Vzaimnoto uchilishte va Koprivshtitsa prez 1837/8 i 1838/9 uchebni godini. Darzhavna pechatnitsa. [In Bulgarian]

Daskalova, K. (1997). Balgarskiyat uchitel prez Vazrazhdaneto. Univ. izd. Sv. Kliment Ohridski.

https://books.google.bg/books?id=wZ0vAQAAMAAJ [In Bulgarian]

Dimitrov, G. G. (1894). Knyazhestvo Balgariya v istorichesko, geografichesko i etnografichesko otnoshenie Ch. 1. [In Bulgarian]

Doneva, V. (2020). Pregled varhu sastoyanieto na uchilishtnoto delo v Stara Zagora prez vazrazhdaneto. [In Bulgarian]

https://www.researchgate.net/publication/344776671_PREGLED_VRHU_SSTOANIETO_NA_UCILISNOTO_DELO_V_STARA_ZAGORA_PREZ_VZRAZDANETO

Ivanov, A. (1885). Cherti iz zhivota i zapiski na Atanas Ivanov. [In Bulgarian]

Iliev, A.T. (1926). Spomeni na Atanasa T. Ilieva: sa plana na Stara Zagora i 80 obraza va teksta. Pechatnitsa P. Glushkova.

https://books.google.bg/books?id=GhBXAAAAMAAJ [In Bulgarian]

Ilkov, D. (1908). Prinos kam istoriyata na grad Stara Zagora. Targovska pech. https://books.google.bg/books?id=O_4emQEACAAJ [In Bulgarian]

Irechek, K. (1974). Patuvaniya po Balgariya. Balgarsko istorichesko nasledstvo. Nauka i izkustvo. [In Bulgarian]

Kanev, N. (2016). Programata na Neofit Rilski za starozagorskite uchilishta. Science and Technologies, 6(7) SOCIAL STUDIES. http://www.sustz.com/journal/7/1457.pdf [In Bulgarian]

Koycheva, V. (1991). Svetinikolskoto uchilishte v Stara Zagora 1841-1878 g. [In Bulgarian]

Koleva, P. (2009). Entsiklopediya. Aprilovski svod. Trud. [In Bulgarian]

Koycheva, V. (2002). Vazrozhdenska Stara Zagora. Cherti i obrazi. [In Bulgarian]

Mitev, P. Balgarskoto Vazrazhdane: Lektsionen kurs. Standart. [In Bulgarian]

Nedelchev, I. (1998). Letopis – kalendar na sabitiyata v Stara Zagora ot VII hil. pr. n. e. do sredata na HH vek. Obshtestvo za izkustvo, kultura i obrazovanie bez gr. https://books.google.bg/books?id=9J2HtgAACAAJ [In Bulgarian]

Obreshkov, O. (1965). Vzaimnite uchilishta kato zavedeniya za podgotovka na uchitelski kadri prez epohata na natsionalnoto vazrazhdane. Nachalno Obrazovanie, №1. [In Bulgarian]

Okrazhna komisiya na Starozagorskiya departament. (1882). Statisticheski kalendar na Starozagorskiya departamentGod. 1. http://catalog.rodina-bg.org/abeuropeana/ABDPFram.htm?SearchParam=3527&ABFond=1&WSend=Search [In Bulgarian]

Radkova, R. (1975). Neofit Rilski i novobalgarskata kultura: Parvata polovina na XIX vek [Zhivot i deynost]. Nauka i izkustvo. [In Bulgarian]

Radkova, R. (1981). Izsledvaniya po balgarska istoriya. Balgarskoto obrazovanie prez XVIII v.: Problemi na balgarskoto vazrazhdane. Sbornik izsledvaniya. BAN. [In Bulgarian]

Radkova, R. (1986). Balgarskata inteligentsiya prez Vazrazhdaneto: XVIII-parvata polovina na XIX v. Nauka i izkustvo. https://books.google.bg/books?id=V9EJAQAAIAAJ [In Bulgarian]

Radkova, R. Nazad vav vremeto: Na uchilishte prez 19-i vek. https://www.obekti.bg/nauka/nazad-vv-vremeto-na-uchilishche-prez-19-i-vek [In Bulgarian]

Slavov, H. G. (2008). Hronologichesko opisanie na po-vazhnite i zabelezhitelni sabitiya v grad Stara Zagora v cherkovno, uchilishtno i obshtonarodno otnoshenie v XIX vek. IK “Kota”. [In Bulgarian]

Spirtov, Asparuh, Ganeva, Nevena. (1995). Starozagorskite uchiteli uchebnikari. [In Bulgarian]

Stoyanov, I. (1999). Istoriya na balgarskoto Vazrazhdane. Abagar. https://chitanka.info/person/ivan-stojanov [In Bulgarian]

Tosheva, A. (1911). Avtobiografiya. [In Bulgarian]

Yankova, I. (Ed.). (2007). Ognishta na duhovna probuda. Izgrevat na svetlinata po balgarskite zemi: Balgarskite gradove prez Vazrazhdaneto: Ist., sotsiol. i polit. izsledvane. Univ. izd. Sv. Kliment Ohridski. http://bgv.unibit.bg/pdf/yankova_ognishta.pdf [In Bulgarian]

 

Author Info:

Chief Assist. Prof. Stefan Tonchev Stefanov, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora

email: stefan.tonchev@trakia-uni.bg

Leave a Comment

en_USEnglish