ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ, Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова / INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY TEACHERS, Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova

Author

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ

Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова

INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY TEACHERS

Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova

 

Abstract: The advance and formation of the young student`s personality is a complex and contradictory process which is based on the leading activity for the student – the learning one. The process of motivation, as a part of learning activity, is related to solving problems. That process begins at an early stage in the conditions of school practice. In that aspect, the formation of motives is extremely important to increase the motivation and efficiency for the learning process.  In that context, motivational support of the learning process in elementary school poses various challenges to the teacher.

Key words: motivational support, learning process, elementary stage, challenges.


 

Download full paper: 2-A. Krasteva, B. Cholakova

 

Използвана литература

Армстронг, М. (1993). Управление на човешките ресурси. Бургас.

Асеев, В. (1976). Мотивация, поведения и формирования личности. Москва.

Василева, В. (2015). Формиране на мотивация за учене у учениците. В: Мотивация и интереси към ученето. Сборник Пета международна научнопрактическа конференция, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медиатех.

Василева, Ем. (2002).  Детето в началното училище. София.

Колев, А. (2013). Формиране на мотиви за учене в обучението по биотехнология. Автореферат

Янкулова, Й. (2008). Модерни аспекти на психологията на образованието. Второ преработено и допълнено издание, София: Пропелер.

Янкулова, Й. (2016). Педагогическа психология. Второ прераб. и допълн. издание. София: Парадигма.

References

Armstrong, M. (1993). Upravlenie na choveshkite resursi. Burgas.

Aseev, V. (1976). Motivacia, povedeniq I formirovania lichnosti. Moskva.

Kolev, A. (2013). Formirane na motivi za uchene v obuchenieto po biotechnologia. Avtoreferat.

Vasileva, Ем. (2002). Deteto v nachalnoto uchilishte. Sofia.

Vasileva, V. (2015). Formirane na motivacia za uchene u uchenicite. In sb. Motivacia I interesi kam ucheneto. Peta mejdunarodna nauchnoprakticheska konferencia, Rusenski universitet “Angel Kanchev”, Mediatech.

Yankulova, Y. (2008). Moderni aspekti na psihologiata na obrazovanieto. Vtoro preraboteno I dopylneno izdanie, Sofia: Propeler.

Yankulova, Y. (2016). Pedagogicheska psihologia. Vtoro preraboteno i dopylneno izdanie. Sofia: Paradigma

 

Author Info:

Prof. PhD Antoniya Toneva Krasteva, DSc

VTU ‘St. Cyril and St. Methodius’,

Faculty of Education, Department of Pedagogy

е-mail:  a_krasteva@mail.bg

Bistra Milkova Cholakova, PhD student

VTU ‘St. Cyril and St. Methodius’,

Faculty of Education, Department of Pedagogy

е-mail:  bistracholakova@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish