ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН ПРЕД УЧИЛИЩЕТО ДНЕС, Кремена Любенова Ангелова / CHALLENGES OF TOMORROW IN FRONT OF SCHOOLS TODAY, Kremena Lyubenova Angelova

Author

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН ПРЕД УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Кремена Любенова Ангелова

CHALLENGES OF TOMORROW IN FRONT OF SCHOOLS TODAY

Kremena Lyubenova Angelova

 

Abstract: The article seeks to identify the main challenges that education will have to face today in order to adequately respond to the demands of the future. Visions and expectations of global organizations and forums, as well as such of national institutions responsible for educational policies, have been analyzed. Juxtaposition is also made between the projected needs of our society in the foreseeable future in terms of knowledge, skills and values, and the readiness of the contemporary educational system to teach and develop them in today’s students.

Key words: educational policies, strategic framework, global educational challenges, education of the future, innovative methods.


 

Download full paper: 8-K. Angelova

 

Литература

Гергова, Хр. (2021). Активното учене в дигитална образователна среда – средство за формиране на педагогическа компетентност. В: Сборник с доклади от Третата научно-практическа конференция на Педагогически колеж – Плевен. Авторски колектив, Плевен, 224.

МОН (2019). Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции  2019-2030 г.

МОН (2021). Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, приет с РЕШЕНИЕ № 523 на МС от 22.07.2021 г.

МОН (2021). Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), публ. на 11.03.2021 г.

Чавдарова-Костова, С. (2016). Процесът на възпитанието в училищната среда. Във: Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения). София: УИ „Св. Климент Охридски”, 262.

Шивачева-Пинеда, И. (2019). Възпитанието между семейството и училището. Годишник на ПФ на Тракийски университет – Стара Загора, бр.16, 10–21.

Global Future Council on the New Agenda for Education and Skills (2022). retrieved from   https://www.weforum.org/communities/gfc-on-the-new-agenda-for-education-and-skills

OECD (2018). The Future of Education and Skills, Education 2030. retrieved from https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Treaty of Lisbon (2007). retrieved from https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EN:PDF

World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report, retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

References

Chavdarova-Kostova, S. (2016). Protsesat na vazpitanieto v uchilishtnata sreda. In Vazpitanieto (sadarzhatelni I protsesualni izmereniya). Sofia: UI ’Sv.Kliment Ogridski”, 262.

Gergova, Hr. (2021). Activnoto uchene v digitalna obrazovatelna sreda – sredstvo za formirane na pedagogicheska kompetentnost. In Sbornik s dokladi ot Tretata hauchno-prakticheska konferentsia na Pedagogicheski kolezh –Pleven. Avtorski kolektiv, Pleven, 224.

Global Future Council on the New Agenda for Education and Skills (2022). retrieved from   https://www.weforum.org/communities/gfc-on-the-new-agenda-for-education-and-skills

MON (2019).  Proekt na Strstegiya za bazpitatelnata rabota v obrazovatelnite institutsii 2019–2030.

MON (2021). Spicak na inovativnite uchilishta v Republika Bulgaria za uchebnata 2021-2022godina, priet s RESHENIE № 523 na MS ot 22.07.2021.

MON (2021). Strategicheska ramka za razvitie na obrazovanieto, obuchenieto i ucheneto v Republika Bulgaria (2021 – 2030), publ. na 11.03.2021.

OECD (2018). The Future of Education and Skills, Education 2030. retrieved from https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Shivacheva-Pineda, I.  (2019). Vazpitanieto mezhdu semeystvoto i uchilishteto. Godishnik na PF na Trakiiski universitet – Stara Zagora, br.16, 10–11.

Treaty of Lisbon (2007). retrieved from https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EN:PDF

World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report, retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

 

Author Info:                     

University Lecturer Kremena Lybenova Angelova   

St.Cyril and St. Methodius University of Velico Tarnovo

College of Pedagogy-Pleven

e-mail: kremena_ang@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish