СИНТЕТИЧНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ЗАДАЧА В КОНТЕКСТА НА ТЕКСТОЦЕНТРИЗМА, Десислава Илчева Сидерова THE SYNTHETIC EDUCATIONAL TASK IN THE CONTEXT OF TEXTOCENTRISM Desislava Ilcheva Siderova

· 2023 - Publications
Author

The exhibition presents a study on the skills of student teachers to create educational tasks of a synthetic nature. They are considered as a way to improve the educational content as an element of effective methodical training in the field of linguistic-literary didactic education. The research procedure was conducted at Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria. In two thirds of the examined persons, a high level of the manifestation of a skill for adequate selection of educational content in the performance of a task aimed at intra-systemic linguistic-literary integration.
Keywords: literature, language, competence, integration


ЛИТЕРАТУРА
Вълкова, С. (2005). Ролята на вътрешнопредметните връзки за овладяване на комуникативни умения в 1. – 4. клас. – Комуникативната компетентност в съвремнния научен дискурс. София: Булвест 2000.
Георгиева, М. (2002). Обучението по български език в началното училище. Шумен: Епископ Константин Преславски.
Димчев, К. (2010). Основи на методиката на обучението по български език. София: Св. Климент Охридски.
Добрева, Е, Савова, И. (2009). Текст & дискурс. Велико Търново: Фабер.
Петкова, Д. (2023). Дизайн за неформално музикално образование. Стара Загора: Педагогически факултет, Тракийски университет.
Тодоров, Ц. (2004). Поетика на прозата. София: Лик.
Янкова, Г., Костадинова, С. (2007). За синтетичните (и/или комбинирани/комплексни) упражнения и мястото им в учебния процес по български език. Български език и литература, 2.
Anderson, L. W. (ed.); Krathwohl, D. R. (ed.); Airasian, P. W.; Cruikshank, K. A.; Mayer, R. E.; Pintrich, P. R.; Raths, J. & Wittrock, M. C. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: Longman.
REFERENCES
Anderson, L. W. (ed.); Krathwohl, D. R. (ed.); Airasian, P. W.; Cruikshank, K. A.; Mayer, R. E.; Pintrich, P. R.; Raths, J. & Wittrock, M. C. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: Longman.
Dimchev, K. (2010). Osnovi na metodikata na obuchenieto po balgarski ezik. Sofia: Sv. Kliment Okhridski.
Dobreva, E, Savova, I. (2009). Tekst & diskurs. Veliko Tarnovo: Faber.
Petkova, D. (2023). Dizayn za neformalno muzikalno obrazovanie. Stara Zagora: Pedagogicheski fakultet, Trakiyski universitet.
Todorov, T. (2004). Poetika na prozata. Sofia: Lik.
YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION – Volume 20, 2023
294
Valkova, S. (2005). Rolyata na vatreshnopredmetnite vrazki za ovladyavane na komunikativni umeniya v 1. – 4. klas. – Komunikativnata kompetentnost v savremnniya nauchen diskurs. Sofia: Bulvest 2000.
Yankova, G., Kostadinova, S. (2007). Za sintetichnite (i/ili kombinirani/kompleksni) uprazhneniya i myastoto im v uchebniya protses po balgarski ezik. Balgarski ezik i literatura, 2.
Autor Info:
Assist. Prof. Desislava Ilcheva Siderova
Faculty of Education
Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria
ORCID ID: 0000-0001-5884-9689
e-mail: desiti@abv.bg


20. D. Siderova

en_USEnglish