БЛИЗНАЦИ В СЕМЕЙСТВОТО (ПЕДАГОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ) Стефка Иванова Динчийска TWINS IN THE FAMILY (PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS) Stefka Ivanova Dinchiyska

· 2023 - Publications
Author

Abstract: The article encompasses four thematic fields: first, arguments are presented emphasizing the relevance and significance of twinning as a socio-pedagogical phenomenon; secondly, a synthesized analysis of concepts related to children’s personal development has been made made; thirdly, emphasis is placed on some negative practices which are implemented in the family; fourth, specific recommendations for successful interaction with twins in the family setting, oriented primarily to parents, are proposed. These recommendations can also be considered by teachers in order to establish useful cooperation with families of twin children.

Key words: twinning, opportunities, diversity, negative practices, successful parenting

3. S. Dinchiyska


ЛИТЕРАТУРА

Динчийска, С. (2002). Социално-педагогически профил на отношенията между близнаците и другите. Годишник на ПФ, ТрУ, т.3.

Динчийска, С. (2003). Конфликтите при близнаците в предучилищна и начална училищна възраст. В сб. „Образование и изкуство“,т.3, Шумен.

Динчийска, С. (2004). Аз-ние-другите в живота на близнаците. В „Ръководство за изследване на детето”, под ред. на Б . Минчев. София: Веда Словена.

Донев, Д. (2018). Социална психология на училищното образование. Стара Загора: УИ. Тракийски университет

Марков, К. (2015). Социална психология. УИ, Шумен.

Мухина, В. С. (1985). Близнецы. Москва.

Нешев, П. (2012). Социална психология. УИ Черноризец Храбър, Варна.

Семенов, В., Кочубей, Б. (1985). Близнецы: проблемы воспитания и развития. Москва.

Фридрих, В. (1986). Близнаците. Наука и изкуство. София.

Dinchiyska, S. (2004). The “Rivalry”  fenomenon between twins. St. Zagora.

 

REFERENCES

Dinchiyska, S. (2002). Sotsialno-pedagogicheski profil na otnosheniyata mezhdu bliznatsite i drugite. Godishnik na PF, TrU, t.3.

Dinchiyska, S. (2003). Konfliktite pri bliznatsite v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrast. V sb. „Obrazovanie i izkustvo“,t.3, Shumen.

Dinchiyska, S. (2004). Az-nie-drugite v zhivota na bliznatsite. V „Rakovodstvo za izsledvane na deteto”, pod red. na B . Minchev. Sofiya: Veda Slovena.

Dinchiyska, S. (2004). The “Rivalry”  fenomenon between twins. St. Zagora.

Donev, D. (2018). Sotsialna psihologiya na uchilishtnoto obrazovanie. Stara Zagora: UI. Trakiyski universitet

Fridrih, V. (1986). Bliznatsite. Nauka i izkustvo. Sofia.

Markov, K. (2015). Sotsialna psihologiya. UI, Shumen.

Mukhina, V. S. (1985). Bliznetsy. Moskva.

Neshev, P. (2012). Sotsialna psihologiya. UI Chernorizets Hrabar, Varna.

Semenov, V., Kochubey, B. (1985). Bliznetsy: problemy vospitaniya i razvitiya. Moskva.

 

Author info:

Assoc. Prof. Stefka Ivanova Dinchiyska, PhD

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: stefkad@abv.bg

en_USEnglish