ДИЗАЙН ЗА НЕФОРМАЛНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Диана Вескова Петкова

· 2023 -New books
Author

Монографията разглежда неформалното музикално образование в диахронен и синхронен аспект. Представен е авторски Модел на APT дизайн за неформално музикално образование (със стратегически концепти Активност – Развитие – Трансформация).

Първият е систематичният компонент, който е насочен към потребители от най-ранна детска възраст. Заложени са групови и индивидуални форми на взаимодействие, като се стартира от групова дейност и се финализира с индивидуално обучение по музикален инструмент.

Вторият е тематичният компонент, който се основава на индивидуалния избор на потребителя от предлаганите образователни дейности в арторганизацията, като препоръчителни са груповите занимания с образователен характер и индивидуалните уроци по музикален инструмент. Третият има структура на еднократно образователно събитие, без то да се обвързва с методична развиваща дейност, затова той би могъл да се назове самостоятелен. Иновативното в предлаганата система за неформално образование е обхващането на деца от най-ранна възраст, както и предоставянето на музикалнообразователни услуги за дълъг период от музикалнообразователната дейност.

Съществена част при структуриране дизайна за неформално образование представлява музикалният образователен проект. Той е своеобразна лаборатория за иновативни практики. Проявява се в две области – музикална и социална. Социално-образователният проект предоставя възможността за формирането на музикално поведение при деца, потребители на социална услуга от резидентен тип, а образователният – осигурява експериментална област за художественотворческа дейност.

В книгата е разгледана и ролята на проектните дейности при създаването на среда за музикалнотворческа изява, музикалнопознавателна и социално-образователна дейност. Посочени са и планираните образователни събития, които имат за цел активиране потенциала за музикална изразност при децата, развитие на музикалните способности, трансформиране към нова активност, която да затвърди вече постигнатото, и въз основа на интериоризацията да се развият следващи умения с трансформация към последваща активност.

Доминираща практика в цялостното функциониране на системата, заложена в създадения вариант на дизайн за неформално музикално образование, е взаимодействието с културни, образователни и социални институции, с което се създава корелационна зависимост между формалната и неформалната среда, между частните и държавните структури.

Водещ метод в представеното в книгата изследване е моделирането на концепт за неформално музикално образование, който стъпва при теоретичния анализ върху същностни феноменологични характеристики. Ефективността на методическата система, която технологично го реализира, се установява чрез разработените инструменти за експертна оценка на социални музикални дейности, експертна оценка на музикалнообразователните дейности и с приложението на анкетиране, при което се изследва потребителското мнение за предоставяната образователна услуга. Използва се и тестиране за диагностициране на овладените знания относно музикални събития. Критериите за оценка ефективността на апробираната методическа система включват оценката на образователните продукти, оценката на проектните музикални социално-образователни дейности, оценката на музикалните образователни проекти, оценката на представителните събития.

В основата на разработения дизайн и апробираната методическа система за неформално музикално образование, която технологично го осъществява, стои стратегия, базирана на понятията Активност – Развитие – Трансформация (АРТ). Като се следва изведеният АРТ концепт със спираловидна функция, се реализира авторската визия за създаването на среда, насочена към развитие и проява на музикално поведение в процеса на педагогическо взаимодействие при неформалното музикално образование. Многократното повторение на концепта води до мултиплицираща се структура с потенциал за трансфер към формалното образование в процеса на комуникативно взаимодействие с художествените творби на музикалното изкуство.

Книгата е адресирана към всички, които се интересуват от перспективите пред съвременното музикално образование независимо от варианта на институционална среда.

 

Петкова, Д. (2023). Дизайн за неформално музикално образование. Стара Загора: Педагогически факултет, Тракийски университет. Монография. ISBN: 978-954-314-114-2.

доц. д-р Диана Вескова Петкова

Leave a Comment

en_USEnglish