ЗА ДИЗАЙН ЗА НЕФОРМАЛНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Цвета Апостолова Делчева

· 2023 - Revues
Author

Настоящата монография се основава и развива постановки и решения на авторката, представя актуални изследователски позиции, образователни технологии в областта на неформалното музикално образование, идеи и резултати.

В първата глава авторката анализира педагогическите характеристики на формалното, неформалното и информалното образование. Акцентира на взаимодействието неформално – формално образование за оптимизиране на образователната среда. Извежда обществената и личностно центрираната роля на неформалното образование за интерпретационните модели на художественотворческата дейност в любителските дейности.

Във втората глава се извежда авторският Модел на АРТ дизайн за неформално образование в музикалнообразователна среда. Анализираният комплекс от образователни програми в APT дизайна дава възможност на деца от най-ранна възраст да участват в публични изяви на различни равнища. Това музикалнопедагогическо взаимодействие се изразява чрез формирането на модел за музикално поведение.

В третата глава се представя авторовият опит в прилагането на проектите в неформалното музикално образование. Внимание е отделено на социално-образователните проекти, с чиято практическа реализация се утвърждава холистичният подход в работата с деца. Споделянето е коректно и прецизно и може да бъде прилагано като една добра практика не само от музиканти педагози и експерти в сферата на неформалното образование, но и от социални работници в сферата на социалните услуги и социално-педагогическата работа.

В четвъртата глава се съдържат експертни оценки за апробираните програмни продукти от авторския АРТ дизайн в арторганизация от неформалното музикално образование. Търси се и се анализира рефлексията спрямо апробираните програмни продукти на потребители на образователната услуга, в т. ч. и родители. Създава се различна визия на арторганизацията, която притежава организационна култура с нов подход към управлението на музикалнообразователната дейност, към взаимодействието с различните институции и създаването на културно-образователно пространство в съвременния свят.

Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, които се интересуват от перспективите пред съвременното музикално образование – формално и неформално.

 

Author info:

Assoc. Prof. Tsveta Apostolova Delcheva, PhD

Faculty of Education,

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: cvetadelcheva@gmail.com

en_USEnglish