ЗА ИНТЕРМЕДИАЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ЛИТЕРАТУРНОТО И МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Румяна Илчева Неминска

· 2023 - Revues
Author

В националните стратегически документи за развитие качеството на висшето образование в България се акцентира на иновативни подходи и основополагане на методологии за хибридно интердисциплинарно обучение. Една от водещите дейности в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. е развитието на междудисциплинарните връзки в учебните планове и програми (Дейност 1.2.).

Засилването на интердисциплинарния подход при подготовката на учебни програми, в които са включват преподаватели от различни научни области и професионални направления, се очертава като един от важните приоритети в посочената Стратегия. Тук трябва да се подчертае, че интердисциплинарното обучение, което е форма на модернизация в образованието, „акцентира върху развиването на културни познания, умения и поощряването на културното развитие. Насърчава се взаимодействието между образованието и секторите в областта на културата чрез оказване на подкрепа за активната роля на културата и изкуството“ (Neminska, 2021).

Един от научните трудове, които излизат през 2023 година, е монографията „Интермедиален хоризонт за литературното и музикалното образование“. Тя впечатлява с научно-прагматичното детайлизиране на стратегическите приоритети за развитие качеството на висшето образование и теоретичните основи на интердисциплинарното обучение. В монографията се представя иновационен педагогически целеви и технологичен модел за синергично изследване на научни области, свързани с литературата и изкуството (музиката). Научнотеоретичното изследване се концептуализира върху три сложни изследователски опори – интермедиалност, синергия и компетентност, положени в практико-приложен педагогически контекст. Широката научна и практическа основа, върху която се развиват тези опори, конструират от своя страна мрежа от синергични понятия, методологии, компетентности, които пораждат нов по стил, разбиране и нагласи процес на образование, а именно – холистично, синергично и компетентностно ориентирано.

Научно-теоретичната постановка на интермедиалността като „средоточие на диалогичност“, резонно се включва в съвременното разбиране за качество на образованието с основни акценти – педагогическа рефлексия, технология, компетенции. И с научна обоснованост вече може да се изследва тяхната интермедиалност в границите на професионалната педагогическа компетентност. В настоящата монография интермедиалността е положена в основата на развитието на качествено ново обучение, преподаване и методология. Разположена върху научноизследователските области на литературата и музиката, тя поражда синергична иновационна „концепция за нова учебна програма за университетско образование, изработена от различни специалисти на база идейна общност, предполагаща не само трансфер на компетенции между диференцирани области, но и фокус в ново образувание, продукт на синергично мислене“.

В монографията се обосновава нов метод на преподаване, близък до интердисциплинарния и изследователския, но всъщност отличаващ се със своя специфика и свой научен образ – интермедиалният. В научната монография не само се основополага, но и таксономично се верифицира синхронното синергично преподаване, което е изследователски развиващо и обогатяващо само по себе си. Основополага се изследователски учебен процес, в който литературата и музиката са активни субекти, съживяващи се и живеещи чрез синергичното възприемане и отразяване на нагласи, формиране на професионално отношение и интермедиални педагогически компетенции.

Научноизследователските интермедиални и синергични проекции върху образованието (чрез литературата и музиката) всъщност задават нови компетентностни образувания, съпътстващи и обогатяващи познатите компетентностни рамки. Интермедиалната компетентност се очертава като по-висок клас компетентност, изискващ да „има овладени компетенции за моделиране на образователна среда от бъдещи учители, които ще транслират знания и умения за естетическите категории в областта на словото и музиката към децата и учениците в детската градина и първи – четвърти клас“.

Като обобщение може да се каже, че цялостното монографично изследване полага много сериозна реформаторска основа на преподаването във висшите училища. Замислено като изследване върху две художествени научни области (литература и музика), то проецира своите иновационни идеи върху цялостното традиционно образование с повик за преодоляване на дисциплинното и навлизане в интермедиално образователно пространство на взаимодействие, комуникация и пре-форматиране на образователните реалности. В настоящото монографично изследване ясно са очертани педагогически иновации на няколко експериментални и верифициращи се нива: научноизследователско ниво, технологично-изследователско ниво; практико-приложно ниво.

В научноизследователското ниво се очертават приноси относно теоретичните авторски постановки за същността и мястото на интермедиалността в образованието; конструиран и апробиран е интермедиален педагогически тезаурус. Изведени са нови научни проекции на компетентностния подход към интермедиалната му същност.

В технологично-изследователското ниво е замислен и представен целеви и технологичен модел на интермедиално обучение чрез научните области на литературата и музиката.

В практико-приложното ниво са представени верифицирани синергични варианти на педагогически рефлексии и приложение на интермедиални подходи и методи в обучението на студенти – бъдещи детски и начални учители.

Монографията „Интермедиален хоризонт за литературното и музикалното образование“ има висока научноизследователска стойност. Синергичното представяне на интермедиалното образование чрез литература и музика всъщност очертава един нов хоризонт за цялостното пре-форматиране на преподаването във висшето образование.

 

ЛИТЕРАТУРА

Неминска, Р. (2021). Теоретични и технологични основи на интердисциплинарното обучение. Стара Загора: Кота.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година

 

REFERENCES

Neminska, R. (2021). Teoretichni i tekhnologichni osnovi na interdistsiplinarnoto obuchenie. Stara Zagora: Kota.

Strategiya za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Bulgaria za perioda 2021 – 2030 godina

 

Author Info:

Prof. PhD Rumyana Ilcheva Neminska, DSc

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: neminska@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish