МУЗИКАЛНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – Диана Вескова Петкова

· 2023 -New books
Author

Монографията представя методическа система, в основата на която стои приложението на компютърните технологии в обучението по музика. Посочени са изследователски процедури, свързани с дейностите възприемане и изпълнение на музикално произведение, които се разглеждат в контекста на съвременния дизайн на образователния процес в средното и във висшето училище. В този подход се акцентира върху променените роли на субектите във взаимодействието с творби на музикалното изкуство.

Представените модели на изследователска дейност обхващат голям времеви интервал, включващ авторския поглед към приложението на музикалните компютърни технологии в образованието на ученици и студенти. Първоначално са изследвани  възможностите за интегриране на универсални компютърни приложения в обучението по музика. На следващ етап търсенията се спират върху специализиран  образователен софтуер в музикалното образование, базирани на компютърни технологии. Преминава се през създаването и апробирането на методическа система в средното училище за възприемането на музикално произведение, което е подпомогнато от целенасочено селектиран комплекс от компютърни програми (през първото десетилетие на XXI век). Стига се до разкриване възможностите, които предоставя специализираният софтуер, за подпомагане на музикалноизпълнителската дейност в дигитална среда на студенти, които са бъдещи детски и начални учители (в началото на 20-те години на настоящия век). Продължаващият изследователски интерес към музикалните компютърни технологии в образованието е предопределен от разбирането за техните възможности като ефективно средство за оптимизиране процеса на обучение и за реализиране на съвременни образователни подходи, какъвто е педагогическият дизайн.

В изследователската процедура се акцентира на тестирането за открояване на усвоените знания, на наблюдението предимно за определяне степента на овладените умения, както и на анкетирането за извеждане на ценностни ориентации на учещите се в процеса на общуване с творбите на музикалното изкуство, който е подпомогнат от приложението на компютърните технологии. Представените в монографията данни и обобщения не губят своята актуалност и днес. Те са проекция на овладените компетенции при обучаваните в различна степен на образование в резултат на създадената и приложена методическа система на работа с иновативен характер и със заложени предпоставки за бъдещ трансфер, която включва приложението в музикалното образование на разнообразен по своите същностни черти софтуер. При медиацията на преподавателя в средното и във висшето училище в процеса на общуване с творбите на музикалното изкуство чрез посредничеството на компютърните технологии се запазва фокусът към човека – слушател, изпълнител и създател на музика.

Монографията съдържа три глави. В първа глава са разгледани технически проекции на музикалните компютърни технологии в образованието, във втората е представен дизайнът на музикалнотехнологична среда, а в третата – методическа система за приложение на музикалните компютърни технологии в образованието.

Книгата е ориентирана към всички, които имат интерес към актуалното взаимодействие музика – образование – технологии.

 Петкова, Д. (2023). Музикалните компютърни технологии в образованието. Модел за комуникативно взаимодействие. Монография. Стара Загора: Педагогически факултет, Тракийски университет. 158 с. ISBN: 978-954-314-111-1

доц. д-р Диана Вескова Петкова

 

en_USEnglish