РАЗВИВАЩИ И ТВОРЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С НЯКОИ ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ Петър Атанасов Петров DEVELOPMENTAL AND CREATIVE OPPORTUNITIES IN EXPERIMENTING WITH SOME GRAPHIC TECHNIQUES IN FINE ART EDUCATION OF PEDAGOGICAL STUDENTS Petar Atanasov Petrov

· 2023 - Publications
Author

Abstract: The material in this article refers to the need for creative experimentation with graphic materials and techniques in the teaching of fine art to students from pedagogical specialties. The present research is based on the study and analysis of theoretical sources, curricula and experimental work. The need to apply some experimental graphic techniques in the art education to increase creative activity and their influence on the art training necessary for the realization of pedagogical staff is considered. The evaluation of the effectiveness of the pedagogical experiment is based on data and processing of results.

Keywords: graphic techniques, creative process, creativity

14. P. Petrov


ЛИТЕРАТУРA

Алексиева, Е. (2000). Рисунките в психологическото изследване на личността. УИ „Св. Климент Охридски“. София.

Богомилов, Е. (1994). Технология на графиката. Славена. Варна.

Гомбрих, Е. (1988). Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изображението на изкуството. Издателство „Български художник“. София.

Дамянов, Б. (2001). Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Издателство „Златю Бояджиев“. Пловдив.

Дамянов, Б. (2003). Материали и техники в изобразителната практика. Нова звезда. София.

Димчев, В., Раканов, С. (1980). Рисуване и изобразително изкуство. Народна просвета. София.

Евтимов, А. (1964). Технология на графиката. Наука и изкуство. София.

Евтимов, Е. (1959). Графика и графични техники. Наука и изкуство. София.

Петров, П. (2019). Ролята на съвременните техники на рисуване в практическото обучение на студентите от педагогическите специалности за бъдещата им реализация. Списание „Педагогика“, година XCI, книжка 5, 657-666.

Райчев, Р., Дамянов, В.. Богданова, Т., Маркова, Д., Ангелов, М., Кузмов, В. (1997). Проблеми на изобразителното творчество. Зограф. Варна

Стаматов, Р. (2015) Креативността. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив.

Стаматов, Р., Минчев, Б. (2005). Психология на човека. Хермес. Пловдив.

Цанев, П. (2008). Психология на изкуството. Издателство „Национална художествена академия“. София.

Petrov, P. (2019). Activisation Of The Creative Potential In 7/8-Year Old Children By Implementation Of Mixed Painting Techniques In Fine Art Education. CBU International Conference Proceedings, ISE Research Institute, vol. 7(0), pages 574-577.

 

REFERENCES

Aleksieva, Е. (2000). Risunkite v psihologicheskoto izsledvane. UI „Sv. Kliment Ohridski“. Sofia.

Bogomilov, E. (1994). Tehnoligia na grafikata. Slavena. Varna

Damianov, B. (2001). Obsajdane na rezultatite po izobrazitelno izkustvo. Izdatelstvo „Zlatyu Boyadzhiev“. Plovdiv

Damianov, B. (2003). Materiali i tehniki v izobrazitelnata praktika. Nova zvezda. Sofia.

Dimchev, V, Rakanov, S. (1980). Risuvane i izobrazitelno izkustvo. Narodna prosveta. Sofia.

Ewtimov, E. (1959). Grafika i grafichni tehniki. Nauka i izkustvo. Sofia.

Ewtimov, E. (1964). Tehnilogia na grafikata. Nauka i izkustvo. Sofia.

Gombrih, E. (1988). Izkustvo I iluziia. Izsledvane varhu psihologiiata na izobrajenieto na izkustvoto. Izdatelstvo „Balgarski hudozhnik“. Sofia.

Petrov, P. (2019) The Role of Contemporary Painting Techniques in the Practical Training of Students from the Pedagogical Specialties for their Future Realization in the Teaching Process. Pedagogy, Year XCI, Issue No: 5, 657-666.

Petrov, P. (2019). Activisation Of The Creative Potential In 7/8-Year Old Children By Implementation Of Mixed Painting Techniques In Fine Art Education. CBU International Conference Proceedings, ISE Research Institute, vol. 7(0), pages 574-577.

Raichev, R., Damianov, B., Bogdanova, T., Markova, D., Angelov, M., Kuzmov, V. (1997). Problemi na izobrazitelnoto izkustvo. Zograf. Varna

Samatov, R., Minchev, B. (2005). Psihologiia na choveka. Hermes. Plovdiv.

Stamatov, R. (2015). Kreativnostta. Universitetsko izdatelstvo „Paisiy Hilendarski“. Plovdiv.

Tsanev, P. (2008). Psihologiya na izkustvoto. Izdatelstvo „Natsionalna hudozhestvena akademiya“. Sofia.

 

Author Info:

Assist. Prof. Petar Atanasov Petrov, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: art.petrof@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish