УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – Милена Ивова Илиева

· 2023 -New books
Author

Книгата разглежда предизвикателствата и решенията пред различията в интеркултурната детска градина. В нея се предоставят препоръки за ефективност и устойчивост, разглеждат се взаимодействието в интеракцията родител – дете. Представени са успешни модели за наставничество при ромските деца и методи за учене чрез преживяване в мултикултурна образователна среда. Книгата включва и приказкотерапия, използвана като инструмент за приобщаване на родителите, предоставяйки авторови приказки и разкази, подходящи за работа с родителите, а също и приказки, създадени с насоки от изкуствен интелект, които имат за цел да насърчат толерантността и приемането на различията. Монографията завършва с програма за развитие на родителските умения, която включва изследване на нуждите, създаването на образователни материали и ресурси, организирането на обучения и работилници, осигуряването на подкрепа и менторство, както и оценка на програмата. Предоставени са и някои практически аспекти при провеждането на родителски срещи и обществени събития.

„Училище за родители на деца от детските градини в мултикултурна образователна среда“ представя обширен и интегриран подход към работата с деца от различни културни и етнически групи, като се фокусира върху участието на родителите и иновативни методи за образователна интеграция.

Подходяща е както за специалисти от образователните институции, така и в обучението на студенти от педагогически специалности.

Монографията е изготвена по проект № BG05M9OP001-2.056-0001-2014BG05M2OP001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“.

Защо да я прочетете?

„Училище за родители на деца от детските градини в мултикултурна образователна среда“ представлява неизчерпаем ресурс, насочен към всички, които са ангажирани с образователния процес и взаимодействието с деца от различни културни и етнически контексти. Ето и няколко ключови аргумента защо тази книга е от значение и защо би следвало да я прочетете:

  • Книгата предоставя иновативен поглед върху образованието в мултикултурна среда, като включва последните тенденции и успешни практики в работата с деца от различни културни фонове.
  • Стремежът към включващо образование среща различни предизвикателства. В тази книга ще намерите конкретни и приложими решения за справянето с тези предизвикателства и създаването на образователна среда, която е отворена и подкрепяща.
  • Авторът предоставя практически методи, игри и идеи, които могат без усилия да се приложат в образователния процес, подобрявайки връзката между децата и техните родители.
  • Чрез анализ на етнокултурни особености и успешни модели за взаимодействие с ромската общност, книгата насърчава развитието на интеркултурна компетентност сред читателите.
  • Отделните раздели, посветени на приказкотерапията и приказките, генерирани от изкуствен интелект, предоставят на родителите конкретните инструменти за по-добро разбиране на образователния процес на техните деца.
  • Книгата предоставя стъпкова програма, която подкрепя родителите в тяхната активна роля в образователния процес и подготвя читателите с практически инструменти за успешно изпълнение на тази задача.

„Училище за родители на деца от детските градини в мултикултурна образователна среда“ не е просто книга, а своеобразен пътеводител в света на образованието, обогатен с практически съвети, креативни идеи и успешни модели за справяне с предизвикателствата на мултикултурната среда. Вярваме, че тя ще ви вдъхнови, ще ви предостави ценни инструменти и ще допринесе за по-доброто образование на децата, с които работите или ще работите.

Илиева, М. (2023). Училище за родители на деца от детските градини в мултикултурна образователна среда. Стара Загора: ДИПКУ – Тракийски университет, Стара Загора. ISBN: 978-954-691-104-9.

доц. д-р Милена Ивова Илиева

en_USEnglish