Category archives for 2023 -New books

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – Милена Ивова Илиева

Книгата разглежда предизвикателствата и решенията пред различията в интеркултурната детска градина. В нея се предоставят препоръки за ефективност и устойчивост, разглеждат се взаимодействието в интеракцията родител – дете. Представени са успешни модели за наставничество при ромските деца и методи за учене чрез преживяване в мултикултурна образователна среда. Книгата включва и приказкотерапия, използвана като инструмент за […]

СЛОВОТВОРЕЦЪТ СТОЯН Н. МИХАЙЛОВСКИ В БЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНОЕЗИКОВА ТРАДИЦИЯ – Теодора Георгиева Илиева

Монографията е посветена на идиолекта на стигматизирания като „размирник и най-тъмен класик на нашата литература“ Стоян Н. Михайловски, който оставя почти петдесетгодишно книжовно наследство и притежава (след Ив. Вазов) втория най-богат словник в следосвобожденската и в съвременната ни езикова история. Научното изследване е първа част от по-обемно проучване на езика на „народния трибун и мислител“. […]

ДИЗАЙН ЗА НЕФОРМАЛНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Диана Вескова Петкова

Монографията разглежда неформалното музикално образование в диахронен и синхронен аспект. Представен е авторски Модел на APT дизайн за неформално музикално образование (със стратегически концепти Активност – Развитие – Трансформация). Първият е систематичният компонент, който е насочен към потребители от най-ранна детска възраст. Заложени са групови и индивидуални форми на взаимодействие, като се стартира от групова […]

МУЗИКАЛНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – Диана Вескова Петкова

Монографията представя методическа система, в основата на която стои приложението на компютърните технологии в обучението по музика. Посочени са изследователски процедури, свързани с дейностите възприемане и изпълнение на музикално произведение, които се разглеждат в контекста на съвременния дизайн на образователния процес в средното и във висшето училище. В този подход се акцентира върху променените роли […]

ИНТЕРМЕДИАЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ЛИТЕРАТУРНОТО И МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Десислава Илчева Сидерова, Диана Вескова Петкова

Монографията предлага поглед към интермедиалността, който е пречупен през призмата на потенциала за взаимодействие между литературното и музикалното изкуство в образованието. Емпиричната верификация на авторския образователен конструкт е направена в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора. В книгата се разглежда интермедиалността като взаимодействие между изкуствата чрез творческо изразяване, което е отправено към хоризонт […]

en_USEnglish