Category archives for 2023 – Revues

ЗА ДИЗАЙН ЗА НЕФОРМАЛНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Цвета Апостолова Делчева

Настоящата монография се основава и развива постановки и решения на авторката, представя актуални изследователски позиции, образователни технологии в областта на неформалното музикално образование, идеи и резултати. В първата глава авторката анализира педагогическите характеристики на формалното, неформалното и информалното образование. Акцентира на взаимодействието неформално – формално образование за оптимизиране на образователната среда. Извежда обществената и личностно […]

ЗА ИНТЕРМЕДИАЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ЛИТЕРАТУРНОТО И МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Румяна Илчева Неминска

В националните стратегически документи за развитие качеството на висшето образование в България се акцентира на иновативни подходи и основополагане на методологии за хибридно интердисциплинарно обучение. Една от водещите дейности в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. е развитието на междудисциплинарните връзки в учебните планове и програми […]

en_USEnglish