ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ С ЧУЖДОЕЗИКОВ КОМПОНЕНТ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИАТЕКСТОВЕ Теодора Георгиева Илиева LEXICAL NEOLOGISMS WITH AN INTERNATIONAL COMPONENT IN BULGARIAN MEDIA TEXTS Teodora Georgieva Ilieva

· Yearbook 2021
Author

ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ С ЧУЖДОЕЗИКОВ КОМПОНЕНТ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИАТЕКСТОВЕ

Теодора Георгиева Илиева

 

LEXICAL NEOLOGISMS WITH AN INTERNATIONAL COMPONENT IN BULGARIAN MEDIA TEXTS

Teodora Georgieva Ilieva

 

Abstract: The paper examines lexical neologisms with a foreign language component (fix, prefixoid, radixoid), excerpted from Bulgarian media texts in the last 10 years. The new words are presented in 9 groups according to their word-formation. They are analysed in morphological, semantic, spelling and distributive terms. The origin of the motivating foreign basis is indicated and hybrid internationalisms are distinguished. The excerption of the lexemes complements the neologisms registered so far and may be useful in the lexicographic reflection of the language layer that has been most dynamically influenced by social, geopolitical and ethnopsychological factors.

Keywords: mediatext, new lexemes, integral loans, internationalisms, word-forming structures, lexical semantics, areas of use

Download full paper: TIlieva


ЛИТЕРАТУРА

Благоева, Д., Колковска, С. (2016). За една словообразувателна иновация в българския език (в славянски контекст). В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. (София, 15–16 октомври 2015 г.). БАН, 482–490.

Благоева, Д., Колковска, С., Сумарова, В., Атанасова, А., Георгиева, Цв., Костова, Н., Манова, С. (2010). Речник на новите думи в българския език. София: Наука и изкуство, 336.

Бонджолова, В. (2003). Неологичен речник (за периода 1998-2003). София: Gaberoff.

Буров, С. (2015). Тенденции и промени в съвременната българска граматика. В: Български език, 62 (3), 7–24.

Кирова, Л. (2017). За иновационната конструкция [N1N2] и връзката ѝ с начина на писане – слято, полуслято, разделно. В: Език и литература, кн. 3–4, 55–74.

Крумова-Цветкова, Л., Благоева, Д., Колковска, С., Пернишка, Е., Божилова, М. (2013). Българска лексикология и фразеология. Т. 1.  Българска лексикология. София: АИ „Проф. М. Дринов“.

Лютакова, Р. (2018). Нова българска и румънска лексика след 1989 г. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 572.

Официален правописен речник на българския език (2012). БАН, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“. София: Просвета, 676.

Пернишка, Е., Благоева, Д., Колковска, С. (2010). Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и началото на XXI век). София: Наука и изкуство, 336.

Платонова, И. (2016). За процесите на адаптация и интеграция на новите англицизми (и интернационализми от английски произход) в българския език. В: Лексикографията в началото на XXI век. Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология. (София, 15 – 16 октомври 2015 г.). БАН, 461–468.

Спасова, Л., Георгиева, Л. Найденова. Н. (2015). Степен на утвърждаване на неологизмите и възприемането им от новите поколения. Science & Technologies, 5 (8), 42–48,  Education. ISSN 1314-4111.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/> [14.01.21]

Христакиева, Т. (2021). Съвременни подходи в обучението по английски език при спортни специалисти. София: УИ НСА Прес, 118.

<https://www.lexico.com/?search_filter=en_dictionary–The Oxford New Dictionary> [14.01.21]

< https://www.sketchengine.eu/oxford-english-corpus/ – The Oxford New Corpus>  [14.01.21]

REFERENCES

Blagoeva, D., Kolkovska, S. (2016). Za edna slovoobrazuvatelna inovatsiya v balgarskiya ezik. In: Leksikografiyata v nachaloto na XXI vek. Dokladi ot Sedmata mezhdunarodna konferentsiya po leksikografiya i leksikologiya. (Sofia, 15–16 oktomvri 2015 g.). BAN, 482–490.

Blagoeva, D., Kolkovska, S., Sumarova, V., Atanasova, A., Georgieva, Ts., Kostova, N., Manova, S. (2010). Rechnik na novite dumi v balgarskiya ezik. Sofia: Nauka i izkustvo, 336.

Bondzholova, V. (2003). Neologichen rechnik (za perioda 1998-2003). Sofia: Gaberoff.

Burov, S. (2015). Tendentsii i promeni v savremennata balgarska gramatica. In: Balgarski ezik, 62 (3), 7–24.

Hristakieva, Т. (2021). Savremenni podhodi v obuchenieto po angliyski ezik pri sportni spetsialisti. Sofia: UI NSA Press, 118.

Kirova, L. (2017). Za inovatsionnata konstruktsiya [N1N2] i vrazkata y s nachina na pisane – slyato, poluslyato, razdelno. In: Ezik i literatura, vol. 3–4, 2017, 55–74.

Krumova-Tsevetkova, L., Blagoeva, D., Kolkovska, S., Pernishka, E., Bozhilova, M. (2013). Balgarska leksikologiya i frazeologiya. T. 1. Sofia: AI “Prof. M. Drinov”.

Lyutakova, R. (2018). Nova balgarska i rumanska leksika sled 1989 g. Sоfia: UI “Sv. Kliment Ohridski”, 592.

Ofitsialen pravopisen rechnik na balgarskiya ezik (2012). BAN, IBE “Prof. Lyubomir Andreichin”. Sofia: Prosveta, 676.

Pernishka, E., Blagoeva, D., Kolkovska, S. (2010). Rechnik na novite dumi v balgarskiya ezik (ot kraya na ХХ I nachaloto na XXI vek). Sofia: Nauka i izkustvo, 336.

Platonova, I. (2016). Za protsesite na adaptatsia i integratsia na novite anglitsizmi (i internatsionalizmi ot angliyski proizhod) v balgarskiya ezik. In: Leksikografiyata v nachaloto na XXI vek. Dokladi ot Sedmata mezhdunarodna konferentsiya po leksikografiya i leksikologiya. (Sofia, 15–16 oktomvri 2015 g.). BAN, 2016, 461–468.

Spasova, L., Georgieva, L., Naydenova, N. (2015). Stepen na utvarzhdavane na neologizmite i vazpriemaneto im ot novite pokoleniya. Science & Technologies, 5 (8), 2015, 42–48,  Education. ISSN 1314-4111.

Svyazannye korni <https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/svyazannyie-korni-72128.html > [4.10.21]

<https://www.lexico.com/?search_filter=en_dictionary–The Oxford New Dictionary> [14.01.21]

< https://www.sketchengine.eu/oxford-english-corpus/ – The Oxford New Corpus>  [14.01.21]

 

 

Author Info:

Assist. Prof. Teodora Georgieva Ilieva, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora

е-mail: ilievat_@abv.bg

 

en_USEnglish