КОГНИТИВНАТА СФЕРА НА ЛИЧНОСТТА – ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ Донка Динчева Желева-Терзиева THE COGNITIVE SPHERE OF PERSONALITY – A BASIS FOR BUILDING COMPETENCIES Donka Dincheva Zheleva-Terzieva

· 2023 - Publications
Author

Abstract: The cognitive sphere of the personality includes all mental processes and properties of a person, intended and directed to the learning process. With their help, information is acquired, problems are solved and plans are made for the future. The article provides an overview of the processes and states involved in the cognitive sphere and determining the effectiveness of the learning process. The ability to transform acquired knowledge into practical skills through consciously performed and purposeful activity, in turn, lies at the core of competence-oriented education. The relationship between cognitive processes and competencies leads to the expected result of the educational process.

Key words: competencies, cognitive sphere, learning process

10. D. Zheleva-Terzieva


ЛИТЕРАТУРА

Брунер, Д. (1977). Психология познания. За пределами непосредственной информации. Москва: Прогресс.

Бакле, Д. (1914). Принципитѣ на човѣческото знание. Част I: Трактатъ за принципитѣ на човѣческото знание (1710), София: Печатница Гражданинъ.

Виготски, Л. (1983). Мислене и реч. София: Наука и изкуство.

Водяха, Ю. Е. (2018). Психологическая диагностика сфер личности. Екатеринбург: ФГБОУ ВО „УрГПУ“.

Генков, Р. (2007). За когнитивните модели в образованието. Педагогика, год. XVII, бр. 4, 11-24.

Десев, Л. (2003). Педагогическа психология. София: Аскони–издат.

Ермолаева, М. В., Родионов, А. В., Иевлева, М. М. (1996). Когнитивни механизми на процеса на подобряване на психомоторната активност в спорта. Спортивная электронная библиотека, 547. http://sportfiction.ru/articles/kognitivnye-mekhanizmy-protsessa-sovershenstvovaniya-psikhomotornoy-deyatelnosti-v-sporte/ (последно посетена на 20.02.2023).

Закон за предучилищното и училищното образование. В сила от 01.08.2016 г., обн. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023 г. Проект: 454-01-51/21.11.2014 г.

Компетентности и образование, кн. 1 на МОН (I-book). https://www.mon.bg/bg/100770

Леви, Л. (2005). Когнитивна психология. София: Парадигма.

Люблинска, А. (1984). За психологията на ученика от начална училищна възраст. София: Народна просвета.

Минчев, Б. (2008). Обща психология. София: Сиела.

Пенчева, М. (1998). Човекът в езика. Езикът в човека. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Пирьов, Г. (2000). Проблеми на когнитивната психология (Учене, мислене, интелигентност). София: УИ „Проф. М. Дринов“.

Препоръка на съвета от 22.05.2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (2017/C 189/03). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=BG

Радев, П. (2014). Обща дидактика. Пловдив: Fast Print Books.

Рубинштейн, С. Л. (1989). Основы общей психологии. Том I, Москва: Педагогика.

Рубинщейн, С. Л. (1977). Битие и съзнание (за мястото на психическото във всеобщата взаимна връзка на явленията от материалния свят). София: Наука и изкуство.

Рудик, П. А. (1976). Спортна психология. София: Медицина и физкултура.

Сидерова, Д. (2016). Развиване на професионална компетентност на бъдещи начални учители чрез използването на комуникативни стратегии към текста. Годишник на Педагогически факултет, Том 13, 128–139.

Сиймън, Д. Д., Кенрик, Д. Т. (1994). Психология. НБУ: Планета 3.

Стаматов, Р., Минчев, Б. (2003). Психология на човека. ИК Хермес.

Стърнбърг, Р. Д. (2012). Когнитивна психология. Изток – запад.

Стърнбърг, Р. Д., Уилямс, У. М. (2014). Педагогическа психология. Изток – запад.

Тепавичарова, Д. (2009). Когнитивно развитие и мозъчно съзряване. Образование, бр. 6, 71-78.

Христова-Славчева, Е. (2010). За когнитивните революции и когнитивния ренесанс: първа част. Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Философски факултет, Книга Психология, т. 100, 69-97.

Bruner, J. S., Goodman, C. C. (1947). Value and need as organizing factors in perception. Journal of Abnormal Social Psychology, No. 42, 33-44.

 

REFERENCES

Bakle, D. (1914). Printsipitye na chovyecheskoto znanie. Chast I: Traktatŭ za printsipitye na chovyecheskoto znanie (1710), Sofia: Pechatnitsa Grazhdanina.

Bruner, J.S., Goodman, C.C. (1947). Value and need as organizing factors in perception. Journal of Abnormal Social Psychology, 42, 33-44.

Brunner, D. (1977). Psychology knowledge. Beyond immediate information. Moscow: Progress.

Competences and education, vol. 1 of the Ministry of Education and Culture (I-book). https://www.mon.bg/bg/100770

Council Recommendation of 22/05/2017 on the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and repealing the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23/04/2008 on the establishment of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning (2017/C 189/03). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=BG (Accessed on 14.08.2022).

Desev, L. (2003). Educational psychology. Sofia: Asconi-published.

Ermolaeva, M. V., Rodionov, A. V., Yevleva, M. M. (1996). Cognitive mechanisms of the process of improving psychomotor activity in sports. Sports electronic library, 547. http://sportfiction.ru/articles/kognitivnye-mekhanizmy-protsesa-sovershenstvovaniya-psihomotornoy-deyatelnosti-v-sporte/

Genkov, R. (2007). On cognitive models in education. Pedagogy, XVII, 4, 11-24.

Hristova-Slavcheva, E. (2010). On cognitive revolutions and the cognitive renaissance: part one. Yearbook of SU “St. Cl. Ohridski“, Faculty of Philosophy, Book Psychology, 100, 69-97.

Law on preschool and school education. In force from 01.08.2016, published DV. No. 79 of 13/10/2015, amended and add. DV. No. 11 of 2/02/2023. Project: 454-01-51/21.11.2014.

Levy, L. (2005). Cognitive psychology. Sofia: Paradigm.

Lublinska, A. (1984). On the psychology of the student of primary school age. Sofia: National Education.

Minchev, B. (2008). General psychology. Sofia: Siella.

Pencheva, M. (1998). Chovekat v ezika. Ezikat v choveka. Sofiya: UI „Sv. Kl. Ohridski“.

Pirev, G. (2000). Problems of cognitive psychology (Learning, thinking, intelligence). Sofia: UI “Prof. M. Drinov”.

Radev, P. (2014). General didactics. Plovdiv: Fast Print Books.

Rubinstein, S. L. (1977). Being and consciousness (about the place of the mental in the universal interrelationship of the phenomena of the material world). Sofia: Science and Art.

Rubinstein, S. L. (1989). Basics of general psychology. Vol. I, Moscow: Pedagogy.

Ruddick, P. A. (1976). Sports psychology. Sofia: Medicine and physical education.

Seaman, D. D., Kenrick, D. T. (1994). Psychology. NBU: Planet 3.

Siderova, D. (2016). Developing professional competence of future primary teachers through the use of communicative strategies to the text. Yearbook of the Faculty of Education, Vol. 13, 128-139.

Stamatov, R., Minchev, B. (2003). Human psychology. IC Hermes.

Sternberg, R. D. (2012). Cognitive psychology. East West.

Sternberg, R. D., Williams, W. M. (2014). Educational Psychology. East West.

Tepavicharova, D. (2009). Cognitive development and brain maturation. Education, 6, 71-78.

Vodiaha, Y. E. (2018). Psychological diagnostics in the field of personalities. Ekaterinburg: FGBOU HE “UrGPU”.

Vygotsky, L. (1983). Thinking and speech. Sofia: Science and Art.

 

Author Info:

Assoc. Prof. Donka Dincheva Zheleva-Terzieva, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: donka.zheleva-terzieva@trakia-uni.bg

en_USEnglish