УСВОЯВАНЕ НА МУЗИКАЛНИТЕОРЕТИЧНИ ЗНАНИЯ В ПРОГРАМНА СРЕДА Милен Вълчев Димитров ACQUISITION OF MUSIC THEORETICAL KNOWLEDGE IN A SOFTWARE ENVIRONMENT Milen Valchev Dimitrov

· 2023 - Publications
Author

Abstract: Expanding the scope and application of modern technologies in pedagogical practice is an actual problem, significant for the Bulgarian education system. The article presents part of a scientific study that aims to investigate the extent of their use in the school system during the period 2009-2013.

Key words: digital literacy computer technology, software, music

16. M. Dimitrov


ЛИТЕРАТУРА

Димитров, М. (2020). Музикално-компютърните технологии в професионалната компетентност на педагога. Стара Загора: Кота.

Европейски парламент (н.д.). Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството. Извлечено от Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2008-0422_BG.html

МОН. (01 03 2005 г.). Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища. Извлечено от Портал за обществени консултации на Министерски съвет: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=398

МОН. (02 07 2014 г.). Стратегически документи . Извлечено от Портал за обществени консултации, Министерски съвет.

МОН. (н.д.). Архив на учебни програми. Извлечено от Министерството на образованието и науката: https://web.mon.bg/bg/1688

МОН. (н.д.). Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.). Извлечено от МОН: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=393

МОН. (н.д.). Стратегически документи. Извлечено от Портал за обществени консултации, Министерски съвет: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1399

Gillen, J, Barton, D. (2010). Digital Literacies. Research briefing for the TLRP-TEL (Teaching and Learning Research Programme – Technology Enhanced Learning). London: Knowledge Lab, Institute of Education.

Gilster, P. (1997). Digital Literacy. New York: Wiley.

Carolin, R. (1997). A New Digital Literacy: A Conversation with Paul Gilster. Извлечено от ASCD: https://www.ascd.org/el/articles/a-new-digital-literacy-a-conversation-with-paul-gilster

 

REFERENCES

Carolin, R. (1997). A New Digital Literacy: A Conversation with Paul Gilster. Izvlecheno ot ASCD: https://www.ascd.org/el/articles/a-new-digital-literacy-a-conversation-with-paul-gilster

Dimitrov, M. (2020). Muzikalno-kompyutarnite tehnologii v profesionalnata kompetentnost na pedagoga. Stara Zagora: Kota.

Evropeyski parlament (n.d.). Rezolyutsia na Evropeyskia parlament ot 23 septemvri 2008 g. otnosno podobryavane na kachestvoto. Izvlecheno ot Evropeyskia parlament: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2008-0422_BG.html

Gillen, J, Barton, D. (2010). Digital Literacies. Research briefing for the TLRP-TEL (Teaching and Learning Research Programme – Technology Enhanced Learning). London .: Knowledge Lab, Institute of Education.

Gilster, P. (1997). Digital Literacy. New York: Wiley.

MON. (01 03 2005 g.). Natsionalna strategia za vavezhdane na IKT v balgarskite uchilishta. Izvlecheno ot Portal za obshtestveni konsultatsii na Ministerski savet: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=398

MON. (02 07 2014 g.). Strategicheski dokumenti . Izvlecheno ot Portal za obshtestveni konsultatsii, Ministerski savet.

MON. (n.d.). Arhiv na uchebni programi. Izvlecheno ot Ministerstvoto na obrazovanieto i naukata: https://web.mon.bg/bg/1688

MON. (n.d.). Natsionalnata programa za razvitie na uchilishtnoto obrazovanie i preduchilishtno vazpitanie i podgotovka (2006 – 2015 g.). Izvlecheno ot MON: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=393

MON. (n.d.). Strategicheski dokumenti. Izvlecheno ot Portal za obshtestveni konsultatsii, Ministerski savet: https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1399

 

Author Info:

Assoc. Prof. Milen Valchev Dimitrov, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

е-mail: milen.dimitrov@trakia-uni.bg

en_USEnglish