ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ Таня Иванова Борисова READING LITERACY OF STUDENTS – A CHALLENGE FOR TEACHER TRAINING Tanya Ivanova Borisova

· 2023 - Publications
Author

Abstract: The article examines the possibilities of increasing students’ reading literacy with a view to teacher training. Along with the thresholds for reading literacy in all stages of secondary education, basic competencies that future primary teachers should possess are put forward. All this is refracted through the international studies PISA and PIRLS. The essence between teaching and learning in its invariant characteristics, the regularities and principles of learning, the subject of normative didactics, docimology and didactometry, as well as didactic prognostication are the basis of the training of future teachers. In BBulgarian Language and Lliterature education it is more than imperative to set the standards of reading literacy. That is why, when delineating the thresholds for reading literacy, the author refers to the PISA reading literacy criteria, as well as to a longitudinal study of the dynamics of reading literacy of students in the Burgas region /compared to the results in the country/.

Keywords: reading literacy, thresholds of reading literacy, teaching, comprehensive approach, BEL training

13. T. Borisova


ЛИТЕРАТУРА

Неминска, Р. (2021). Теоретични и технологични основи на интердисциплинарното обучение. Стара Загора: Кота.

Сидерова, Д. (2015). Специфика на подхода към текста при езиково обучение с комуникативна ориентация. Списание за образователна наука и изкуства. Т. 2. Стара Загора, 2014 – 2015, 57 – 60.

Сидерова, Д. (2016). Развиване на професионална компетентност на бъдещи начални учители чрез използването на комуникативни стратегии към текста. Годишник Тракийски университет, Педагогически факултет, 13, 128 – 139.

Сидерова, Д., Петкова, Д. (2023). Интермедиален хоризонт за литературното и музикалното образование. Стара Загора: Педагогически факултет, Тракийски университет.

Суличка, И. (2019). Теоретико-прагматичен преглед на мотивацията за учене. Педагогически форум, 3, 50 – 58.

Siderova, D. (2023). Metacognitive Projections of Linguistic-Literature Didactic Training of Future Primary Teachers in a Digital Environment. Pedagogical Forum (2), 33 – 41.

Sulichka, I. (2021). The Competence Approach in the Education (Scientific-Theoretical Review). SocioBrains, 86, 50 – 56.

REFERENCES

Neminska, R. (2021). Teoretichni i tekhnologichni osnovi na interdistsiplinarnoto obuchenie. Stara Zagora: Kota.

Siderova, D. (2015). Spetsifika na podkhoda kam teksta pri ezikovo obuchenie s komunikativna orientatsiya. Spisanie za obrazovatelna nauka i izkustva. T. 2. Stara Zagora, 2014 – 2015, 57 – 60.

Siderova, D. (2016). Razvivane na profesionalna kompetentnost na badeshti nachalni uchiteli chrez izpolzvaneto na komunikativni strategii kam teksta. Godishnik – Trakiyski universitet, Pedagogicheski fakultet, 13, 128 – 139.

Siderova, D. (2023). Metacognitive Projections of Linguistic-Literature Didactic Training of Future Primary Teachers in a Digital Environment. Pedagogical Forum (2), 33 – 41.

Siderova, D., Petkova, D. (2023). Intermedialen horizont za literaturnoto i muzikalnoto obrazovanie. Stara Zagora: Pedagogicheski fakultet, Trakiyski universitet.

Sulichka, I. (2019). Teoretiko-pragmatichen pregled na motivatsiyata za uchene. Pedagogicheski forum, 3, 50 – 58.

Sulichka, I. (2021). The Competence Approach in the Education (Scientific-theoretical Review). SocioBrains, 86, 50 – 56.

 

Autor Info:

Prof. Tanya Ivanova Borisova, DSc

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

e-mail: tanya.borisova@trakia-uni.bg

en_USEnglish