PROFESSIONAL TRAINING AND CONTINUING QUALIFICATION OF THE TEACHER, Mariya Slavova Teneva

· Yearbook 2020
Author

PROFESSIONAL TRAINING AND CONTINUING QUALIFICATION OF THE TEACHER

Mariya Slavova Teneva

 

Abstract: The study presents the problems of vocational training and the continuing qualification of Bulgarian teachers. Higher education institutions preparing pedagogical staff need effective interaction and evaluation of their activities by the users of the educational services, such as kindergarten and school directors.The article presents the results of an empirical study conducted with 50 kindergarten and school principals from 8 regions in the Republic of Bulgaria.

The object of the study is the managerial reflection on the quality of the training of the newly appointed teachers.

The subject of the study is the possibilities for improving their professional qualification.

The results indicate that principals are partially satisfied with the quality of the theoretical and practical training of the teachers they hire. To the greatest extent they stimulate the enhancement of the professional competence of the teaching staff by financing their participation in continuing education courses.

Key words: education, professional competence of the teacher, continuing education

ЛИТЕРАТУРА

Балкански, П. (2003). Модернизацията на образованието и предизвикателствата пред учителската професия. В: Общество на знанието и образование за всички, София.

Василев, Д., Я. Мерджанова. (2003). Теория и методика на професионалното ориентиране. София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.

Величков, К. (2003). Квалификационните дейности в България – теоретични и приложни проблеми. София.

Георгиева, Д. (2019). Професионално-личностната готовност на учителите като социално-психологически ресурс за формиране на социалната адаптация при деца със синдром на Даун. Педагогика, 91 (5), София: Издателство ,,Аз-Буки”.

Господинов, Б. (2008). Педагогическа квалификация на учителите и качество на образованието. В: 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности, София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.

Господинов, Б. (2009). Към въпроса за базовата педагогическа подготовка на учителите. В: Съвременното обучение между теорията и практиката, София.

Жекова, С. и кол. (1981). Професиограма на българския учител (теоретичен модел). София: Министерство на народната просвета.

Климов, Е. А. (2010). Психология профессионального самоопределения. Москва: издательский центр ,,Академия”.

Мерджанова, Я. (2003). Методи и форми на професионално обучение в тяхната съотносителност. Педагогика, 12, София.

Мерджанова, Я. (2010). Трансформация на ключовите компетентности  на съвременния учител в контекста на социалното взаимодействие. Стратегии на образователната и научната политика, 18 (3), София. Издателство ,,Аз Буки”.

Миленкова, В. (1997). Учителят – социологически портрет. София.

Найденова, В. (2004). Професионалният облик на съвременния учител. София.

Наредба задържавните изсквания за придобиване на професионална квалификация ,,учител”. ДВ бр. 89 от 11. 11. 2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г.

Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.

Петкова, И. (2012). Подготовка и квалификация на българския учител. София: УИ ,,Св. Климент Охридски”.

Прокоп, И. (2012). Сравнителна педагогика. София: Изд. ,,Екс-Прес”.

Радев, П. (2007). Педагогика. Пловдив: ИК ,,Хермес”.

Спасов, К. (2004). Професиология – наука и практика за професията и квалификацията. София

Тенева, М. (2017). Кой е добър учител? Стара Загора: Тракийски университет.

Тенева, М. (2019). Опит за обосноваване на професиограма на началния учител (I-IV клас). Педагогика, 91 (2). София: Издателство ,,Аз-Буки”.

Цанков, Н., М. Левунлиева. (2010). От трансверсални компетентности към трансверсална личност в обучението чрез езика. Стратегии на образователната и научната политика, 18 (3), София: Издателство ,,Аз-Буки”.

Шивачева-Пинеда, И. (2019). Професионално-личностна рефлексия на учителя. Педагогика, 91 (5), София: Издателство ,,Аз-Буки”.

Яковлев, Н. М., А. М. Сохор. (1985). Методика и техника урока в школе. Москва.

REFERENCES

Balkanski, P. (2003). The modernization of education and the challenges facing the teaching profession. In: Knowledge Society and Education for All. Sofia.

Georgieva, Diyana. (2019). Professional-Personal Readiness of the Teachers as Social-Psychological Resource for Development of Social Adaptation of Children with Down Syndrome. Pedagogy, 91 (5), Sofia: Publishing House ,,Az-Buki”.

Gospodinov, B. (2008). Pedagogical qualification of teachers and quality of education. In: 120 years of university pedagogy. Between traditions and new realities, Sofia: University Publishing House “St. Kliment Ohridski ”.

Gospodinov, B. (2009). To the question of the basic pedagogical training of teachers. In: Contemporary learning between theory and practice, Sofia.

Klimov, EA (2010). Psychology of professional self-determination. Moscow: publishing center “Academy”

Merdzhanova, J. (2003). Methods and forms of vocational training in their relativity. Pedagogy, 12. Sofia.

Merdzhanova, J. (2010). Transformation of the key competencies of the modern teacher in the context of social interaction. Educational and scientific policy strategies, 18 (3), Sofia: “Az Buki” Publishing House.

Milenkova, V. (1997). The teacher – a sociological portrait. Sofia.

Naidenova, V. (2004). The professional appearance of the modern teacher. Sofia.

Ordinance on the state requirements for acquiring the professional qualification “teacher”. SG no. 89 of 11.11.2016, effective from the academic year 2017/2018.

Ordinance № 15 of 22.07.2019 on the status and professional development of teachers, principals and other pedagogical specialists. promulgated, SG, iss. 61 of August 2, 2019.

Petkova, I. (2012). Training and qualification of the Bulgarian teacher. Sofia: University Publishing House “St. Kliment Ohridski”.

Prokop, I. (2012). Comparative pedagogy. Sofia: Publishing House ,,Ex-Press”.

Radev, P. (2007). Pedagogy. Plovdiv: Publishing House ,,Hermes”.

Shivacheva-Pineda, I. (2019). Professional-Personal Reflection of the Teacher, Pedagogy, 91 (5), Sofia: Publishing House ,,Az-Buki”.

Spasov, K. (2004). Professiology – science and practice for the profession and qualification. Sofia.

Teneva, M. (2017). Who is a good teacher? Stara Zagora: Trakia University.

Teneva, M. (2019). An Attempt to justify a Set of Professional Requirements for the Primary-School Teacher (I-IV Grade). Pedagogy, 91 (2), Sofia: Publishing House ,,Az-Buki”.

Tsankov, N., M. Levunlieva. (2010). From transversal competencies to a transversal person in language learning. Educational and scientific policy strategies, 18 (3), Sofia: Publishing House ,,Az-Buki”.

Vasilev, D., J. Merdzhanova. (2003). Theory and methodology of vocational guidance. Sofia: University Publishing House ,,St. Kliment Ohridski”.

Velichkov, K. (2003). Qualification activities in Bulgaria – theoretical and applied problems. Sofia.

Yakovlev, N. M., A. M. Sohor. (1985). Methods and techniques of the lesson at school. Moscow.

Zhekova, S. et al. (1981). Professiogram of the Bulgarian teacher (theoretical model). Sofia: Ministry of Public Education.

Електронни източници / Electronic sources

Common European Principles for Teacher Competences and Qalifications http://www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf [last visited 20.07..2020]

Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Centure, http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf  [last visited 20.07.2020]

Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm  [last visited 20.07..2020]

Download full paper

Author Info:

Assoc. Prof. Mariya Slavova Teneva, PhD

Faculty of Education

Trakia University – Stara Zagora

е-mail: m.s.teneva@abv.bg

en_USEnglish