THE PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL PEDAGOGY: AN INSIDE-OUT VIEW, Tsveta Apostolova Delcheva 

· Yearbook 2020
Author

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА: ПОГЛЕД “ОТВЪТРЕ-НАВЪН”

Цвета Апостолова Делчева

THE PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL PEDAGOGY: AN INSIDE-OUT VIEW

Tsveta Apostolova Delcheva 

Книгата представя търсения и опит в областта на обучението на студенти от специалност „Социална педагогика“ в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, за формиране на професионални компетенции чрез различните форми на практическо обучение.

Настоящото издание се основава и развива постановки и решения на автора, както и представя актуални изследователски позиции, образователни технологии, идеи и резултати.

Книгата е организирана в пет основни части:

В първата част се представят нормативната, методическата и организационната основа на практическата подготовка и се извеждат акцентите на организацията на практическата подготовка на студентите от специалност „Социална педагогика“ в Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Във втората част са представени спецификите на хоспитирането със студентите от специалност „Социална педагогика“, редовно и задочно обучение като съдържание, функции на академичния преподавател (ръководител), менторите и студентите. Представят се особености на хоспитирането в ситуация на извънредно положение.

Третата част представя организацията и провеждането на текущата учебна практика със студентите от двете форми на обучение в различни институции.  Отделя се внимание на спецификата на текущата практика в ситуация на извънредно положение.

Четвъртата част засяга преддипломната практика / преддипломен стаж като последна форма на практическо обучение. Разглеждат се фазите и етапите на преддипломна практика. Откроени са акценти на финализира-нето на цялостния образователен процес за придобиване на ОКС „Бакалавър“. Описват се моменти от организацията на преддипломната практика  в ситуация на извънредно положение

Петата част разглежда практическото обучение през погледа на мен-торите и студентите. В продължение на 4 учебни години се извършва наблюдение и се анализират самооценки за представянето на студентите от специалността, обучаващи се в двете форми (редовна и задочна) по време на преддипломната практика. Резултатите от всеки анализ променят и разширяват полето на изследване.

Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, които проявяват интерес към практическото обучение на социални педагози.

Цвета Апостолова Делчева

Издателство и производство – Ст. Загора : Кота, 2020

Език – български

ISBN – 978-954-305-554-8; COBISS.BG-ID – 41163016

Tsveta  Apostolova Delcheva

Publishing and production – St. Zagora: Kota Publishing House, 2020

ISBN – 978-954-305-554-8; COBISS.BG-ID – 41163016

доц. д-р Цвета Апостолова Делчева

en_USEnglish