ПРИОБЩАВАЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Александър Василев Кръстев / INCLUSIVE INTELLIGENCE – A MEANS FOR IMPROVING THE QUALITY OF MODERN EDUCATION, Aleksandar Vasilev Krastev

Author

ПРИОБЩАВАЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Александър Василев Кръстев

INCLUSIVE INTELLIGENCE A MEANS FOR IMPROVING THE QUALITY OF MODERN EDUCATION

Aleksandar Vasilev Krastev

 

Abstract: The aspiration to build an inclusive education system, the equal and qualitative inclusion of children and students with special educational needs, paved the way to the understanding that children’s abilities are manifested in a variety of areas and with varying degrees of brightness. For pedagogical specialists, the difficulties related to teaching and assessment in relation to the state educational standards are increasingly noticeable. Individualization and the aspiration to increase the quality of education puts all teachers to the task of being supportive, tolerant, and accepting of differences. Children and students have their specifics and characteristics such as identity, physical and intellectual functioning, religious and cultural affiliation, work style, leading intelligence.

Keywords: inclusive education, inclusive intelligence, diversity, tolerance, intelligence.


 

Download full paper: 4-A. Krastev

 

Литература

Дамянов, К., Колчакова, Г. (2021). Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности в първи гимназиален етап. ISBN 978-619-230-151-4

Корсини, Р. (1998). Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство.

Кръстев, А. (2018).  Приобщаващата среда като мотиватор за учене сред учениците. Научни и практически аспекти на приобщаващото образование. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, 237–242.

Кръстев, А. (2020). Приобщаваща интелигентност. София. ISBN 978-619-7534-14-6

Нунев, Й. (2017). Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование. София: Астарта. ISBN 978-954-350-238-9

References

Damqnov, К., Kolchakova, G. (2021). Metodichesko rakovostvo za adaptirane na uèbnoto sadarjanie za uchenici s specialni obrazovatelni potrebnosti v parvi gimnazialen etap. ISBN 978-619-230-151-4

Korsini, R. (1998). Enciklopedia po psihologiq. Sofia: Naukai izkustvo.

Кrastev, А. (2018).  Priobshtavashta sreda kato motivator za uchene sred uchenicite. Nauchni I prakticheski aspekti na priobshtavashtoto obrazovanie. Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Оhridski“, 237–242.

Кrastev, А. (2020). Priobshtavashta inteligentnost. Sofia. ISBN 978-619-7534-14-6

Nunev, I. (2017). Pedagogicheski aspekti na priobshtavaneto i integraciqta v bulgarskoto obrazovanie. Sofia: Astarta. ISBN 978-954-350-238-9

 

Authors Info:

Ch. Assist. Prof. Aleksandar Vasilev Krastev, PhD

Pedagogical College – Pleven

е-mail: a_crustev@abv.bg

Leave a Comment

en_USEnglish