ИНТЕРМЕДИАЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ЛИТЕРАТУРНОТО И МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Десислава Илчева Сидерова, Диана Вескова Петкова

· 2023 -New books
Author

Монографията предлага поглед към интермедиалността, който е пречупен през призмата на потенциала за взаимодействие между литературното и музикалното изкуство в образованието.

Емпиричната верификация на авторския образователен конструкт е направена в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора.

В книгата се разглежда интермедиалността като взаимодействие между изкуствата чрез творческо изразяване, което е отправено към хоризонт от идеи – повечето традиционни, но същевременно често трудно осъществими. Ето защо монографията е назована, като е използван концептът „интермедиален хоризонт“. Интермедиалността се приема като хоризонтът на възможните свързвания между литературното и музикалното изкуство до тяхното взаимопроникване. По същество това е диалогичността между системни естетически структури с различна специфика, в центъра на която е Човекът – създател или интерпретатор на творческата интенция от авторовото послание, въплътено в творбата.

В монографията се проследява диалогът музика в словото и слово в музиката, за да се стигне до интермедиалните проекции на тяхното взаимодействие чрез дифузия през съвременността. В нея е представен вариант за целеполагане, който е съобразен със спецификата на неговото съществуване в образователната среда. Представена е и изведената типология чрез разгледаните подходи и техните алгоритмични варианти за осъществяване в детската градина и началното училище на движението към синергия чрез интермедиалност. Те са подкрепени от примери, които илюстрират оригиналния поглед на авторите към комуникативното взаимодействие между литературата и музиката в предучилищна и начална училищна възраст.

Създаденият холистичен конструкт е с високи възможности за трансфер в друга образователна среда. Стремежът е към универсализиране на авторския поглед към феномена интермедиалност чрез създаването на оригинални реалии:

  • концепт за образование чрез литературата и музиката за въвеждане интермедиалността като феномен в българската образователна среда;
  • учебни програми за прилагане на интермедиалния подход в образованието;
  • образователни ресурси за систематизиране възможните взаимодействия между музиката и литература в средата на детската градина и началния етап на средното образование;
  • интермедиална методическа система за образование във висшето училище;
  • инструментариум за диагностика постиженията на студентите педагози в областта на интермедиалността при развитие на тяхната професионална компетентност.

Книгата търси своя адресат в лицето на всички, които се интересуват от релацията литература – музика – образование в контекста на интермедиалните изследвания.

 

Сидерова, Десислава, Петкова, Диана (2023). Интермедиален хоризонт за литературното и музикалното образование. Стара Загора: Педагогически факултет при Тракийски университет. ISBN: 978-954-314-115-9.

д-р Десислава Илчева Сидерова

доц. д-р Диана Вескова Петкова

Leave a Comment

en_USEnglish