Petar Valkov, Addictions: causes, consequences, therapy and prevention

· Yearbook 2019
Author

ADDICTIONS: CAUSES, CONSEQUENCES, THERAPY AND PREVENTION

Petar Vasilev Valkov

Епидемията от разстройства, свързани със зависимост към вещества, е по-страшна от всяка друга и по броя на жертвите ще продължи да заема едно от първите места през 21-ви век. Затова е важно превантивните и терапевтичните методи непрекъснато да се подобряват, базирайки се на нови изследвания в областта на зависимостите.

Освен социален и медицински, зависимостта към ПАВ е и психологически проблем. В книгата Зависимостите: причини, последствия, терапия и превенция“ са описани и анализирани различните видове зависимости от една страна и личностните и семейните фактори, които поставят личността в позицията на уязвимост и риск от злоупотреба и зависимост към ПАВ – от друга. В книгата е представена част от изследването на автора, в което по емпиричен начин беше доказано, че има статистически значима връзка между депресията и зависимостта към вещества, както и между тревожността и зависимостта към вещества. Голяма част от бившите зависими продължават да страдат от депресия и висока тревожност месеци и дори години след спирането на употреба на психоактивни вещества.

Особеното на монографията е анализът на духовните фактори, в това число влиянието на религиозността върху формирането на зависимост към психоактивни вещества. Тъй като нерядко зависимостите се разглеждат като „пропуск във възпитанието“, специално внимание в монографията се отделя на използваните в детството родителски стилове на възпитание  и тяхното защитно или рисково влияние върху формирането на зависимост към вещества (и не само).

Настоящата книга има за цел да допринесе за по-доброто разбиране на зависимостите – към вещества и поведенческите (хазарт и интернет), за тяхната превенция и терапия. Читателите ще получат представа различните видове вещества, техните ефекти централната нервна система и поведението, за връзката между депресията, тревожността, семейните и социални фактори и употребата на психоактивни вещества, както и за видовете терапии на зависимостите.

Книгата може да бъде използвана от клинични психолози, социални педагози и социални работници за дидактични и психообучителни цели при работа с пациенти и при провеждане на образователни и превантивни програми.

За автора. Петър Вълков е доктор по клинична психология (СУ), магистър по клинична и консултативна психология (СУ) и бакалавър по психология (ВТУ). В рамките на докторантурата се е обучавал в Кьолн, Германия. Работи като главен асистент по психология в Педагогическия факултет, Тракийски университет. Д-р Петър Вълков има и богат практически опит като клиничен психолог-консултант, натрупан в рехабилитационни и медицински центрове и психиатрични отделения в София и Стара Загора. Автор е на десетки научни статии в областта на зависимостите, стреса, депресията и тревожните разстройства.

 

Вълков, П. (2019). Зависимостите: причини, последствия, терапия и превенция. Стара Загора: Академично издателство  на Тракийски университет, ISBN: 978-954-338-145-6

Valkov, P. (2019). Addictions: causes, consequences, therapy and prevention. Stara Zagora: Academic Publishing house Trakia University, ISBN: 978-954-338-145-6

en_USEnglish