Category archives for Yearbook 2019

Ivanka Shivacheva-Pineda, Upbringing between family and school

Upbringing between family and school Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda   Abstract: The article presents an analysis of the grounds of parents and professional educators in the existing dispute between them over their responsibilities regarding the upbringing of children. For years, there has been controversy and mutual accusations in the public space between two of the leading […]

Maria Bozukova, Preparatory group – possibility for implementing the principle of continuity in the education process in mathematics between kindergaten and primary school stage

Preparatory group – possibility for implementing the principle of continuity in the education process in mathematics between kindergaten and primary school stage Maria Atanasova Bozukova  Abstract. The new century is very different. On the basis of interdependence, humanity has a unique opportunity for industrial modernization, alongside the dynamics of technology and communication development, information entropy, […]

Zhanna Iztleuova, The role of information and communication technology in the process of teaching a foreign language in the primary schools of Kazakhstan Zhanna B.Iztleuova

The role of information and communication technology in the process of teaching a foreign language in the primary schools of Kazakhstan Zhanna B.Iztleuova       Abstract: The article discusses the concept and the role of Information and Communication Technology in the primary schools of Kazakhstan in the process of teaching a foreign language. The article describes […]

Nely Boiadjieva, Supervision in the social practice of art therapy and counseling

Supervision in the social practice of art therapy and counseling Nely Ilieva Boiadjieva   Abstract: Supervision is viewed within the process of art-therapy and counseling in social work practice as an applied field of social pedagogy. The consulting and counseling within the helping professions in the social sphere is viewed as an important issue in […]

Diyana Georgieva, The Montessori method in the development of initiative in the communication process in children deprived of parental care

The Montessori method in the development of initiative in the communication process in children deprived of parental care Diyana Paskaleva Georgieva   Abstract: The research focus of the article is on exploring the peculiarities of initiative as an important component in communicating early childhood preschoolers deprived of parental care in order to justify and evaluate […]

Galena Terzieva, Trends in the professional competence of the teacher for adapted physical education

Trends in the professional competence of the teacher for adapted physical education Galena Todorova Terzieva   Abstract: The regulation of inclusive education in the Republic of Bulgaria places new requirements on the professional competence of teachers. Physical education is an integral part of the educational process of children with special educational needs. In this context, […]

Rumyana Neminska, Research of academic teaching practices for the application of research training  (Empirical research)

Research of academic teaching practices for the application of research training  (Empirical research) Rumyana Ilcheva Neminska   Abstract: The article presents part of an ongoing study to examine the level of application of research training in an academic setting. This paper focuses on the empirical data and the results from a survey of university professors […]

Sharban Maigeldiyeva, Integrative approach to teaching multi-system languages

Integrative approach to teaching multi-system languages Sharban M. Maigeldiyeva   Abstract: In the article, the integrative approach to teaching different languages is presented as a strategic direction in the professional training of philology students. The author proposes a method of teaching diverse languages developed by her based on the use of an integrative approach to […]

Ivelina Angelova, Pedagogical communication as a basis for the adaptation of foreign students to the training in bulgarian universities

Pedagogical communication as a basis for the adaptation of foreign students to the training in bulgarian universities Ivelina Ventsislavova Angelova   Abstract: The paper reviews some problems of adaptation of foreign students to the educational system at the Higher education institutions, in particular the English speaking students at Medical Faculties/ Universities in Bulgaria. A very important […]

Elena Lavrentsova, Mariya Teneva, School dropout

School dropout Elena Vitalieva Lavrentsova, Mariya Slavova Teneva   В предложеното на читателското вниманието издание е представено състоянието на проблема ранното отпадане от училище в национален,европейски и световен аспект. Първата част от книгата принадлежи на авторското перо на доц. д-р Елена Лавренцова и е посветена на анализа на проблема през призмата на стратификационните механизми, действащи […]

Diyana Georgieva, Alternative communication in persons with hearing impairments (speechreading)

Alternative communication in persons with hearing impairments (speechreading) Diyana Paskaleva Georgieva   Зрителното възприемане на речта е уникален феномен, предизвикващ интереса на изследователи и специалисти от различни научни области. Независимо от факта, че е предмет на изследване от дълги години и от различни позиции, малко са литературните източници, разкриващи отделните му аспекти. В същото време […]

Diyana Georgieva, Alternative communication in children with multiple disabilities

Alternative communication in children with multiple disabilities Diyana Paskaleva Georgieva   Основната цел на настоящата разработка е да се представи определен обем от научно-теоретични и емпирични доказателства, обобщаващи резултатите от съвременните изследвания по проблема за сложните нарушения на развитието и алтернативните технологии за формиране на комуникативни умения и навици в условията на училищните специализирани образователни […]

Gergana Todorova-Markova, Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities

Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities Gergana Todorova-Markova  Човешкият живот е немислим без комуникация. Тя детерминира формирането и развитието на психиката, на човешката личност и на човека като цяло. Дейността на всеки човек е неразривно свързана с тази на другите хора. Тази връзка и отношенията между хората също зависят […]

Gergana Todorova-Markova, Sensory and multiple disabilities

Sensory and multiple disabilities Gergana Todorova-Markova   Написването на тази монография има няколко цели и задачи. Основната цел е вниманието на специалистите да се фокусира към сетивните (зрение и слух) и комбинираните нарушения. В специализираната литература има изследвания и публикации за тях, но от една страна  разпространението на разглежданите нарушения на съвременния етап и от друга […]

Gergana Todorova-Markova, Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders

Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders Gergana Todorova-Markova    Извършено е проучване за трудностите в четенето при ученици със задръжки в психическото развитие Specific learning disorder – (SLD) върху възпроизвеждането и разбирането на прочетен текст. В процеса на обучението на ученици със задръжки в психическот развитие (ЗПР) от I , II и III […]

Petar Valkov, Addictions: causes, consequences, therapy and prevention

ADDICTIONS: CAUSES, CONSEQUENCES, THERAPY AND PREVENTION Petar Vasilev Valkov Епидемията от разстройства, свързани със зависимост към вещества, е по-страшна от всяка друга и по броя на жертвите ще продължи да заема едно от първите места през 21-ви век. Затова е важно превантивните и терапевтичните методи непрекъснато да се подобряват, базирайки се на нови изследвания в […]

Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova, Statistical software for processing of experimental data

STATISTICAL SOFTWARE FOR PROCESSING OF EXPERIMENTAL DATA Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova   Провеждането на научни изследвания е свързано със събиране, подготовка и обработка на експериментални данни. Изборът на подходящи статистически методи за обработка на данните от проучвания има изключително важно значение за постигането на целите на научното изследване. Целите […]

en_USEnglish