Diyana Georgieva, Alternative communication in persons with hearing impairments (speechreading)

· Yearbook 2019
Author

Alternative communication in persons with hearing impairments (speechreading)

Diyana Paskaleva Georgieva

 

Зрителното възприемане на речта е уникален феномен, предизвикващ интереса на изследователи и специалисти от различни научни области. Независимо от факта, че е предмет на изследване от дълги години и от различни позиции, малко са литературните източници, разкриващи отделните му аспекти. В същото време се повишават изискванията към студентите от научно направление Специална педагогика по отношение на тяхната теоретична и професионална подготовка, конкретно обвързана със слухово-речевата терапия при глухи деца и възрастни.

Целта на Алтернативна комуникация при лица със слухови нарушения е да формира при студентите разбиране за особеностите на нетрадиционния рецептивен модел на устно-зрителна комуникация, за неговите ползи и ограничения. В рамките на предложения текст са очертани ясно терминологичните аспекти на зрителното възприемане на речта, неговата роля като алтернативна система в комуникацията на глухите лица. Студентите могат да се запознаят в детайли с полисетивния фундамент, върху който се базира визуалната перцепция на речта, представен от зрителната сетивност, остатъчния слух и вибро-тактилната чувствителност. Особено внимание заслужават компонентите на зрителното възприемане на речта, изграждащи сложния му механизъм за реализация, както и мултидименсионният модел на работната памет. Направената дескрипция на инструментариума за оценка и развитие на способността за извличане на устна информация чрез зрителния сетивен канал ще позволи на студентите да обогатят представата си за ранните и съвременните обучителни системи, предназначени за формиране на разглежданите умения. Не на последно място се предлага знание за плеяда от безспорни фактори, детерминиращи реализацията и ефективността на зрителното възприемане на речта по отношение на неговите две дименсии – като процес и като способност. Като логичен завършек на текста следват някои стратегии и упражнения, които да послужат като примерен модел при разработване съдържанието на занятия за развитие на умения за зрително възприемане на устната реч. Това би насърчило индивидуалната инициатива и изобретателността на студентите.

Отразените в изданието научни факти са призвани да разширят познавателния хоризонт на студентите, да обогатят кръгозора им с академични интереси към нетрадиционните подходи за обучение и комуникация при лицата с нарушен слух, да подкрепят изграждането на личната им професионална философия.

Georgieva, D. (2019). Alternative communication in persons with hearing impairments (speechreading). Stara Zagora: Trakia University Publishing, 120 pp., ISBN 978-954-314-093-0

Георгиева, Д. (2019). Алтернативна комуникация при лица със слухови нарушения: зрително възприемане на речта. Стара Загора: Изд. на Тракийски университет, ISBN – 978-954-314-093-0

en_USEnglish