Diyana Georgieva, Alternative communication in children with multiple disabilities

· Yearbook 2019
Author

Alternative communication in children with multiple disabilities

Diyana Paskaleva Georgieva

 

Основната цел на настоящата разработка е да се представи определен обем от научно-теоретични и емпирични доказателства, обобщаващи резултатите от съвременните изследвания по проблема за сложните нарушения на развитието и алтернативните технологии за формиране на комуникативни умения и навици в условията на училищните специализирани образователни структури и учрежденията за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа.

Предложената книга „Алтернативна комуникация при деца с множество увреждания“ се състои от 4 глави, чието съдържание е разположено в необходимата логическа последователност.

В първа глава е представен съвременният подход към проблема за множеството нарушения в развитието на детето. През неговата призма нова интерпретация получават концептуалните схващания на Л. С. Виготски за сложната структура на нарушението и неговата роля в развитието на съвременните представи за сложен дефект. Специално място е отредено на позиции, свързани с дефинирането на понятието „множество увреждания“ в отделните научни школи и многообразните етиопатогенетични механизми на възникване на различни по характер, интензитет и комбинации нарушения. Изведени са класификационни схеми на дизонтогениите въз основа на валидни критериални признаци. Направен е профил на децата с множество увреждания, разкриващ специфичните особености на тяхното психо-социално функциониране.

Втора глава отразява актуалното състояние на въпроса за комуникацията при деца с множество увреждания. Преразгледани са основните понятия „общуване“ и „комуникация“, чиито дефиниции присъстват в редица научни трудове. Това е едно от многобройните потвърждения на схващането, че комуникацията е сложен и многостранен феномен. Описаният комуникативен модел на децата с множество увреждания насочва вниманието към личните им качества като комуникатори/реципиенти в процеса на общуване. В дълбочина е разгледан и въпросът за значението на комуникацията релативно с психическото развитие на детето, където ясно проличава нейната природа като явление, на което са присъщи социално-психологически измерения.

В трета глава е изложена терминологизация, чието съдържание кореспондира с концептуалната рамка на алтернативната и аугментативната комуникация. Следва аналитичен обзор на някои от най-широко използваните в световен мащаб комуникативни системи при деца с множество увреждания, заместващи естествения език.

Четвърта глава е посветена на експериментално изследване, насочено към сферата на формиране на комуникативни умения и навици при деца с различни комбинации от нарушения. Сравнителният подход към количествения и качествения анализ на резултатите, получени преди и след използване на езиковата програма МАКАТОН, позволява проследяването на динамиката в развитието на комуникативната компетентност и извеждането на важни изводи, свързани с позитивите от приложението на алтернативната технология в обучението и комуникацията на децата.

 

Georgieva, D. (2019). Alternative communication in children with multiple disabilities. Stara Zagora: КОТА Print Publishing, 160 pp., ISBN: 978-954-314-091-6

Георгиева, Д. (2019). Алтернативна комуникация при деца с множество увреждания. Стара Загора: Изд-во „Кота“, ISBN – 978-954-314-091-6

en_USEnglish