Ivelina Angelova, Pedagogical communication as a basis for the adaptation of foreign students to the training in bulgarian universities

· Yearbook 2019
Author

Pedagogical communication as a basis for the adaptation of foreign students to the training in bulgarian universities

Ivelina Ventsislavova Angelova

 

Abstract: The paper reviews some problems of adaptation of foreign students to the educational system at the Higher education institutions, in particular the English speaking students at Medical Faculties/ Universities in Bulgaria. A very important condition for successful adaptation is quality pedagogical communication which is also the focus of this article.

The author points out the problems of foreign students at the adaptation stage and draws attention to the importance of the teacher’s attitude and behavior.

The paper considers that the development of skills and habits for intercultural communication in the process of pedagogical communication is closely related to the adaptation and socialization of foreign students in the conditions of the new socio-cultural environment.

The paper analyzes the pedagogical communication technique, which should include strictly defined components.

Keywords: foreign students, adaptation, foreign language learning, communication skills, pedagogy

REFERENCES

Arsenyev, D. G., Zinkovskiy, A. V., Ivanova, M. A. (2003). Sotsialyno-psihologicheskie i fiziologicheskie problemui adaptatsii inostrannuih studentov, SPb.: Izd-vo SPbGPU, s. 145.

Donets, P. N. (2004). Teoria mezhkulyturnoy kommunikatsii: spetsifika kulyturnыh smыslov i yazыkovыh form: dis… dok-ra fil.nauk, s.128.

Drokina, S. V. (2008).  Vliyanie kulyturы obshtenia prepodavateley na uspeshnosty psihologicheskoy adaptatsii studentov. Materialы Vserossiyskogo seminara. Tom 2. – Tomsk: Izd-vo TPU, s. 52.

Filimonova N. Yu., Godenko, A. E. (2005). Problemui vospitania inostrannыh studentov kak problemui samorazvitia lichnosti. Nauchnuiy Vestnik MGTU GA, ser. Mezhdunarodnaya deyatelynosty vuzov. MGTU GA. 94 (12), s.51 – 60.

Grishaeva, L. I., Tsurikova, L. V. (2006). Vvedenie v teoriyu mezhkulyturnoy kommunikatsii. M.: Akademia.

Luisenko, V. I., Mayatskaya, N. K. (2002). I vnovy k dialogu kulytur. Aktualynuie problemui metodiki prepodavania russkogo yazuika kak inostrannogo. Rostov-n/D: RGPU, s. 221.

Rubina, S. N. (2007) Kulyturologicheskiy podhod k formirovaniyu mezhkulyturnoy kompetentsii pri obuchenii russkomu yazuiku v kitayskoy auditorii. Russkiy yazыk kak inostrannыy i metodika ego prepodavania: XXI vek. Ch. II. Sb. nauch.- metod. st.– M.: Gazeta “Pravda”, s. 93.

Shtern, E. A. (2002). Sovremennaya gazeta v kulyturovedcheskoy paradigme RKI. Rusistika i sovremennosty: Lingvokulyturologia i mezhkulyturnaya kommunikatsia. SPb, s. 141.

 

 

Author Info:

Assist. Prof. Ivelina Ventsislavova Angelova, PhD Student

Department of Medical Psychology and Foreign Languages

Trakia University, Faculty of Medicine

Stara Zagora, Bulgaria

e-mail: ivon@gyuvetch.bg

Download: 2019.10-IA_compressed

en_USEnglish