Gergana Todorova-Markova, Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders

· Yearbook 2019
Author

Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders

Gergana Todorova-Markova 

 

Извършено е проучване за трудностите в четенето при ученици със задръжки в психическото развитие Specific learning disorder – (SLD) върху възпроизвеждането и разбирането на прочетен текст.

В процеса на обучението на ученици със задръжки в психическот развитие (ЗПР) от I , II и III клас до завършването на IV клас са изследвани скоростта, механизма и правилността на четене, както и възпроизвеждането и разбирането на прочетен изучен и неизучен текст.

Учениците със ЗПР от I и II клас при четене акцентират върху зрителния символ (буквата) и наслагвайки букви достигат до значението на думата– четат по модела “от долу на горе”. Бавният преход от побуквено декодиране към идентивикация на група от букви ги затруднява при разпознаването на отделните думи, поради което в някои случаи не разбират прочетения текст.

При четене на неизучен текст  по-голямата част от учениците със ЗПР от III и IIклас срещат трудности при откриване на логическите връзки, възпроизвеждат текста с промяна на хронологичната последователност, поради което повърхностно (частично) разбират прочетеното. Трудностите в четенето не винаги позволяват на тези ученици самостоятелно да отделят и усвояват съдържащата се в контекста информация за значението на непознатите за тях думи, поради което не могат достоверно да възпроизведат  прочетения текст.

Трудностите в четенето и техните особености, както и влиянието им върху степентта на възпроизвеждане и разбиране на прочетен текст при учениците от началното училище, показва необходимостта от въвеждането на скрининг – тест за проверка на техниката на четене, който ще позволи адекватна селекция на учениците, които се нуждаят от по-задълбочени изследвания.

Установеният при проучването процент на разпространение на трудностите в четенето и неговите вариации при учениците със ЗПР в отделните класове представлява теоретичен  ориентир  за адекватна диагностична стратегия на логопеда и ресурсния учител при работа с такива ученици. Изследването допринася за това вниманието да се насочи към случаите, нуждаещи се от своевременна  специализирана помощ.

 

 

Tодорова–Маркова, Г. (2019). Четене и разбиране на прочетен текст при ученици със задръжка в психическото развитие. Стара Загора: Изд. „Литера принт“ АД, 192 стр., ISBN: 978–954–487–158–1

Todorova-Markova, G. (2019). Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders. Stara Zagora: Litera print AD, 192 p., ISBN: 978–954–487–158–1

 

en_USEnglish