Elena Lavrentsova, Mariya Teneva, School dropout

· Yearbook 2019
Author

School dropout

Elena Vitalieva Lavrentsova, Mariya Slavova Teneva

 

В предложеното на читателското вниманието издание е представено състоянието на проблема ранното отпадане от училище в национален,европейски и световен аспект.

Първата част от книгата принадлежи на авторското перо на доц. д-р Елена Лавренцова и е посветена на анализа на проблема през призмата на стратификационните механизми, действащи в областта на средното образование в България. Специален акцент се поставя върху образователната сегрегация, свързана с нарастването на различията между отделните видове български училища и съответно между учениците в относително благоприятно социално положение и тези от уязвимите групи по отношение на достъпа им до качествени образователни ресурси. Представени са данните от емпирично проучване на мненията на учениците от средните училища в България относно феномена на ранното отпадане от училище, изхождайки от които се извеждат редица предиктори и рискови фактори, обуславящи преждевременното напускане на училище като следствие от определени житейски и образователни траектории в контекста на българската образователна ситуация. Основните изследователски усилия тук са насочени към използването на мултифакторния подход, предполагащ съответното вписване на феномена на отпадането и обуславящите го фактори в много по-широк хоризонт на социокултурните термини и значения, включително тези, свързани с етническата принадлежност. Специално внимание се отделя на описанието на основните инструменти за превенция в ракурса на социално- екзистенциалната перспектива.

Във втората част на книгата, написана от доц. д-р Мария Тенева, е представен педагогически подход за превенция на отпадането от училище. Поставен е акцент върху необходимостта от промяна в образователната парадигма. Личността на учителя е разгледана като ключов фактор в реализирането на новите образователни идеи. Тя е анализирана през призмата на компетентностния подход, който съдейства за възприемане на учителя като полифункционален професионалист, реализиращ във взаимодействието си с учениците голям комплекс от професионални роли, функции и компетентности. Осъществяването на личностно-ориентиран образователен процес, поставящ ученика в активна позиция, превръщащ образователното пространство в благоприятна среда за обучение и развитие на учениците, поставя предизвикателство пред учителя за превъплащаване в нови роли и перманентно повишаване на неговата професионална компетентност. Популяризирани са идеи за промяна в дидактическата технология на урока, което би съдействало за намаляване на броя на отпадналите ученици по педагогически причини. Като насоки за оптимизиране на дидактическата технология на урока е поставен акцент върху идеите за минимизиране на използваните репродуктивни методи на обучение, реализиране на интерактивен образователен процес базиран на идеите на проблемното обучение и използване на индивидуализиран и диференциран подход. Изследвани и анализирани са образователни причини за отпадане на учениците от училище. Направен е опит да бъде очертан профилът на ученика попадащ в рискова група от отпадане от училище. Разкриването на проблема за отпадане от училище, както и популяризираният педагогически подход за превенция на този сериозен проблем, биха съдействали за осмисляне на неговата сериозност от специалистите в сферата на образованието. Прилагането на настоящия подход би съдействало за превенция и намаляване на броя на учениците, които напускат преждевременно училищната институция по образователни причини.

 

Лавренцова, Е., М. Тенева. (2019). Отпадането от училище. Стара Загора: Изд. „Кота“, ISBN:978-954-314-094-7

Lavrentsova, E., M. Teneva. (2019). School dropout. Stara Zagora: Kota, ISBN:978-954-314-094-7

en_USEnglish