Gergana Todorova-Markova, Sensory and multiple disabilities

· Yearbook 2019
Author

Sensory and multiple disabilities

Gergana Todorova-Markova 

 Написването на тази монография има няколко цели и задачи.

Основната цел е вниманието на специалистите да се фокусира към сетивните (зрение и слух) и комбинираните нарушения. В специализираната литература има изследвания и публикации за тях, но от една страна  разпространението на разглежданите нарушения на съвременния етап и от друга – общоприетия факт, че те са социално значими налага тяхното по-нататъшно проучване. Очакванията на обществото в това отношение, изразени и през тази година, особено от майките на децата с увреждания, както и от други организации са големи и това налага обединяване усилията на специалистите, работещи в тази област.

Друга важна цел е разглеждането на динамичната връзка между сетивните и комбинираните нарушения. В литературните източници до този момент се търси и описва основното, водещото нарушение и останалите – съпътстващите. В тази монография се посочва, че водещото нарушение в определени моменти,  под въздействието на външни и вътрешни фактори, може да отстъпи първото място, и същото да се заеме от друго нарушение. Тази динамична връзка е от особено важно значение за засегнатите лица. Затова, в такива случаи, връзката между тези нарушения при засегнатите лица рефлектира върху тяхната комуникация, обучение и рехабилитация. На практика това означава, че при промяна на водещото нарушение в програмите, които най-често са индивидуални, следва своевременно да се внасят промени.

Важна цел също е да се окуражат семействата на такива лица като се опишат някои средства за рехабилитация и ежедневно ползване (апарати, различни средства за мобилност и комуникация и т.н.).

В монографията се описва постигането на тези важни цели, както и на важни задачи като: анализ на достигнатото от учените в тази област; да се опише по-пълно симптоматиката на нарушенията, да се разгледа етиологията на нарушенията в актуален план, да се постави акцент върху най-новите научни достижения (например, поставянето на стволомозъчен имплант за глухи без съхранен слухов нерв), връзката между качеството на живота и неговата продължителност и др.

Монографията е предназначена за специалисти, студенти, родители и всички, които проявяват интерес към двете сетивни и комбинираните нарушения.

 

Tодорова–Маркова, Г. (2019). Сетивни и комбинирани нарушения. Стара Загора: Изд. „Литера принт“ АД, 143 стр., ISBN: 978–954–487–163–5

Todorova-Markova, G. (2019). Sensory and multiple disabilities. Stara Zagora: Litera print AD, 143 p., ISBN: 978–954–487–163–5

 

ас. д-р Гергана Тодорова-Маркова

en_USEnglish