Gergana Todorova-Markova, Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities

· Yearbook 2019
Author

Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities

Gergana Todorova-Markova 

Човешкият живот е немислим без комуникация. Тя детерминира формирането и развитието на психиката, на човешката личност и на човека като цяло. Дейността на всеки човек е неразривно свързана с тази на другите хора. Тази връзка и отношенията между хората също зависят от комуникацията.

Още в Древна Гърция в смисъла на обмен на мисли тя е вълнувала и е имала важно значение.

На съвременния етап от развитието на човешките общества комуникацията, вече възприемана като сложен, многоаспектен и многоравнищен процес при хората, непрекъснато повишава своето значение. В съвременен аспект комуникацията се поставя в основата на човешката същност. Като приемаме тази теза, ще проследим  еволюирането на това понятие от първите до съвременните дефиниции, различните компоненти на жизнено важния процес комуникация  и на тази основа по-нататък да очертаем особеностите на комуникацията при лица със слухови и комбинирани нарушения.

Това е основната цел на тази монография. Освен открояването на тези особености, втората също много важна цел е да се отговори на въпроса алтернативна или безалтернативна е комуникацията на тези групи хора в сравнение с тази на лицата без нарушения.

Основната хипотеза е, че човешката комуникация няма алтернатива. Тя е присъща на всички хора, запазва своите основни характеристики, независимо от това, дали отделните хора имат или нямат някакво нарушение. Алтернативни могат да бъдат средствата за нейното осъществяване. Специфики при някои групи лица и по отношение на някои други  компоненти, могат да се откриват, но те не изменят същността на общочовешкия процес комуникация.

На базата на изучаване и  анализ на литературни източници, взаимно  споделения опит с  много автори по време на участието ми в редица научни форуми у нас и в чужбина (последният по време на “XIX – th International Scientific Conference Knowledge in Practice, Банско, 2018),  както и собствени наблюдения и опит в обучението на студентите, хипотезата ще бъде проверена и съответно – отхвърлена или потвърдена.

 

 

Tодорова–Маркова, Г. (2019). Особености на комуникацията при деца със слухови и комбинирани нарушения. Стара Загора: Изд. „Литера принт“ АД, 160 стр., ISBN: 978–954–487–164–2

Todorova-Markova, G. (2019). Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities. Stara Zagora: Litera print AD, 160 p., ISBN: 978–954–487–164–2

en_USEnglish