Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova, Statistical software for processing of experimental data

· Yearbook 2019
Author

STATISTICAL SOFTWARE FOR PROCESSING OF EXPERIMENTAL DATA

Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova

 

Провеждането на научни изследвания е свързано със събиране, подготовка и обработка на експериментални данни. Изборът на подходящи статистически методи за обработка на данните от проучвания има изключително важно значение за постигането на целите на научното изследване.

Целите на настоящата монография включват:

  • проучване и сравнение на локални софтуерни пакети, Web услуги и средства в реално време за обработка на експериментални данни;
  • представяне възможностите на избрани статистически софтуерни средства чрез реална обработка на примерни данни.

В монографията е направен преглед на различни видове ресурси по статистика – виртуални библиотеки, университетски сайтове за обучение, мобилни приложения, видео ресурси, средства за визуализация, както и възможностите за онлайн статистическа обработка.

Разгледани са същността, предмета и задачите на статистическите методи. Обърнато е внимание на важността на процесите на планиране и анализ на експеримента, моделирането на процесите и явленията. Дефинирани са основните понятия в статистическата обработка на данните. Представени са различни алгоритми за избор на статистически метод, както и Web-базирани системи, подпомагащи избора.

Направена е оценка и сравнение на софтуерни средства за статистическа обработка на данни на база дефинирани от авторите критерии. Избрани са четири софтуерни продукти – Statistica, SPSS, XLSTAT и R Project, за които са представени основните понятия, термини и присъщите им особености. С тях са представени Дескриптивната статистика като един от най-често използваните инструменти за обобщено представяне на множество от данни и основните видове графики, които представят визуално данните. Представени са различни видове разпределения и методи за проверка нормалността на разпределение. Разгледани са различни варианти при проверка на статистически хипотези, дисперсионен, корелационен и регресионен анализ. Реализацията на разгледаните процедури е представена чрез избраните статистически продукти, направена е интерпретация и сравнение на получените резултати.

В монографията е реализирана идеята за интегриране на съвременни технологии към печатните материали, по-конкретно Добавена реалност (Augmented Reality) и Облачен изчислителен модел (Cloud computing). Разработено е мобилно приложение BookStatistica, чрез което читателите имат достъп до: допълнителни материали (видео, аудио и други формати), които онагледяват разглежданите статистически обработки и анализи и допринасят за по-лесното им разбиране; форум за статистическа обработка на данни, в който се дискутират теми и въпроси, свързани със статистическите методи за обработка на данни; файловете с данни, които се използват в примерите.

 

 

Йорданова, Л., Г. Кирякова, П. Велева, Н. Ангелова, А. Йорданова. (2019). Статистически софтуер за обработка на експериментални данни. Стара Загора: Академично издателство „Тракийски университет“, ISBN: 978-954-338-152-4, 2019 (под печат).

Yordanova,L., G. Kiryakova, P. Veleva, N. Angelova, A. Yordanova. (2019). Statistical software for processing of experimental data. Stara Zagora: Academic Publishing House Thrakia University, ISBN: 978-954-338-152-4, 2019 (in print).

 

проф. Лина Йорданова

доц. Габриела Кирякова

гл. ас. Петя Велева

ас. Надежда Ангелова

Антоанета Йорданова, докторант

en_USEnglish