Публикуване и съавторство

Всички автори трябва да имат значителен принос в изследването. Непосочването на автори, имащи съществен принос, но не са изрично упоменати, или автори, които са посочени, но всъщност не участват в изследването, се счита за нарушение.

Авторите трябва да декларират, ако е възможно, източника на финансиране на изследването и членството си в професионални организации.

Публикуваните статии трябва да имат съответстващ на съдържанието списък с литературни източници според изискванията.

Не се приемат никакви форми на плагиатство и измамни данни.

bg_BGБългарски