Годишници

Годишник на Педагогическия факултет, том 19, 2022 г

НАГЛАСАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ , Тиха Атанасова Делчева

Иновативни решения в образованието  

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИАнтония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова

STEM ОБУЧЕНИЕ С РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ – НАГЛАСИ, ЗНАНИЯ И ОПИТ НА ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ Любка Кръстева Алексиева, Илияна Христова Мирчева

ПРИОБЩАВАЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕАлександър Василев Кръстев

МАНАСТИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛ НА ИНОВАТИВНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯДарина Костадинова Мавродиева-Кючукова, Ирина Стоева Владимирова, Илонка Христова Стоянова

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА СПОРТНО-АНИМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДАДонка Динчева Желева-Терзиева

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН В ДЕТСКАТА ГРАДИНАБорислава Илиева Иванова

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН ПРЕД УЧИЛИЩЕТО ДНЕС ,   Кремена Любенова Ангелова

Съвременното образование, дете и общество – глобални и регионални процеси

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ УЧЕНИЦИИвета Йорданова Бонова, Елеонора Михайлова Милева

ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСИВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТЕди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова

ЗАВИСИМОСТ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ОТ РЪСТОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩЕЦвета Димитрова Трайкова

ВЛИЯНИЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 11-12-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИНадежда Борисова Костова

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛОЖЕНА ПРОГРАМА ВЪРХУ „СИГУРНОСТТА“ НА УДАРИТЕ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО БАДМИНТОНРумяна Кирилова Иванова

Език и култура в съвременното образование

ТЕОРИИ ЗА ЧЕТЕНЕ В КОНТЕКСТ НА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ , Антония Тонева Кръстева, Мирослава Петкова Митева-Тенева

ИЗМЕРЕНИЯТА НА „ДРУГОСТТА“ СПОРЕД УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „РОДИНОЗНАНИЕ“ / „ОКОЛЕН СВЯТ“ В 1. И 2. КЛАСКрасимира Димчева Узунова

УТИЛИТАРИЗМЪТ НА ПИТЪР СИНГЪР В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕТИКА НА ЖИВОТНИТЕАнна Арнаудова-Отузбирова

ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ИЗРАЗИ С ОПОРНА ДУМА “КРЪВ” В БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИКТеодора Георгиева Илиева

Социализация, възпитание, образование в цифровата епоха

ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В WEB-БАЗИРАНА УЧЕБНА СРЕДАМариян Недков Ангелов

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ДЕТСКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИЛюбка Михайлова Атанасова

ПЛАТФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ METAVERSE STUDIOГалина Пейкова Коларова

Образование, наука и общество: проблеми на взаимодействието в миналото и днес

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА КАТО ПРОЯВА НА ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНСКО МИСЛЕНЕСнежанка Добрева Георгиева

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА ОТ 1841-1842 ГОДИНА – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВОРИ И АНАЛИЗИ ЗА ЕПОХАТА И СПЕЦИФИКАТА МУ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ЛОКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ  В СТАРА ЗАГОРА ,  Стефан Тончев Стефанов

ДИЗАЙН НА МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКАДиана Вескова Петкова

КЛАВИРНИ ОПУСИ НА ГРАФ ГЕЗА ЗИЧИ ЗА ЛЯВА РЪКАБорис Мирославов Мирчев

КАМЕРНО-ВОКАЛЕН ЦИКЪЛ “ПЕСНИ И ТАНЦИ НА СМЪРТТА” ОТ М. МУСОРГСКИ – ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ ,  Елвира Тодорова Матева

НОВИ КНИГИ

Годишник на Педагогическия факултет, том 18, 2021 г

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ В ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ , Таня Иванова Борисова

Училищно образование

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКТИРИ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧНО ПОСИЛЕНО ОБУЧЕНИЕ (ТЕЛ ОБУЧЕНИЕ) , Румяна Илчева Неминска

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО СТЕПЕН , Димитрина Иванова Бранекова, Стоянка Банова Тодорова

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА СВЪРЗАНА С ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ И АНГЛИЯ , Мария Петрова Темникова

УЧЕНЕ В ПРИКЛЮЧВАЩО ПРЕЗ ИГРИ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ , Галена Тодорова Терзиева

РАВЕНСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО: АНТИНОМИЧНИ ПОЛЕТА НА НАУЧНИЯ ДИСКУРС , Елена Виталиевна Лавренцова

НАМАЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВЕНИ РАЗСТРОЙСТВА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СЕНЗОРНО-БАЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИИ , Диана Паскалева Георгиева

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ И НЕГОВИЯТ ПРОЧИТ НА ПРИМИТИВНИТЕ ЦЕННОСТИ , Пламен Пенев Пенев

Професионално педагогическо обучение

ПСИХОЛОГИЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ У СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ , Тиха Атанасова Делчева

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК Мария Славова Тенева

Езикознание

ЛЕКСИЧНИ НЕОЛОГИЗМИ С ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОМПОНЕНТ В БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН ТЕКСТ , Теодора Георгиева Илиева

НОВИ КНИГИ

 

Годишник на Педагогическия факултет, том 17, 2020 г

Професионално педагогическо обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ Мария Славова Тенева  

ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ-УЧИТЕЛИРумяна Илчева Неминска

ЗВУКОВ-БУКВЕН АНАЛИЗ В КОНТЕКСТА НА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИДесислава Илчева Сидерова

УЧЕНИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО – ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРАКТИЧЕСКАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕТиха Атанасова Делчева, Елена Георгиева Георгиева

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПРОВЕЖДАНО ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕЦвета Апостолова Делчева

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА СПЕШНО ОБУЧАВАНЕМилен Вълчев Димитров

Възпитание и обучение

ВРЪЗКАТА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПАНДЕМИЯИванка Николаева Шивачева-Пинеда

ИЗВЪНКЛАСИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТАДонка Динчева Желева-Терзиева

НАГЛАСИ И САМОЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УРЕДИ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕГалена Тодорова Терзиева

РАЗВИТИЕ НА ДИАЛОГИЧНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА С ОБЩО РЕЧЕВО НАРУШЕНИЕДияна Паскалева Георгиева, Генчо Василев Вълчев

СИСТЕМНО-ДЕЙСТВАТЕЛЕН ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЦЕННОСТТА „МАСА” В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1-4 КЛАСМария Петрова Темникова

СЕМАНТИЧЕН ПОДХОД В МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА Диана Вескова Петкова 

Литературознание / Теория на литературата

ЗА ПЪТЯ И “ДВАТА ГЛАСА” В ПОЕТИЧЕСКИЯ СВЯТ НА ИВАН ЦАНЕВПламен Пенев Пенев

НОВИ КНИГИ

 

Годишник на Педагогическия факултет, том 16, 2019 г

Образованието и обучението

ВЪЗПИТАНИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВО И УЧИЛИЩЕ , Иванка Николаева Шивачева-Пинеда

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП , Мария Атанасова Бозукова 

ЕЛЕМЕНТИ НА STEM КОНЦЕПЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОМОЩ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В 1-4 КЛАС , Ангелина Ничева Калинова

РОЛЯТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА КАЗАХСТАН , Жанна Б. Изтлеуова

Социална и специална педагогика

СУПЕРВИЗИЯ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА НА АРТ ТЕРАПИЯ И КОНСУЛТИРАНЕНели Илиева Бояджиева

МЕТОДА МОНТЕСОРИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА В КОМУНИКАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖАДияна Паскалева Георгиева

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ПО АДАПТИРАНО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ Галена Тодорова Терзиева

Педагогика на висшето образование

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО ОБУЧЕНИЕ  (Емпирично изследване) , Румяна Илчева Неминска

ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД КЪМ ПРЕПОДАВАНЕТО НА МНОГОСИСТЕМНИ ЕЗИЦИ , Шарбан М. Майгелдиева

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ОСНОВА ЗА АДАПТАЦИЯТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ Ивелина  Венциславова Ангелова

НОВИ КНИГИ

 

Годишник на Педагогическия факултет, том 15, 2018 г

ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКАТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ
Мария Славова Тенева
НАКАЗАНИЯ И СТИМУЛИ В УЧЕБНИЯ ПРАВИЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАРНА ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ НА 19 ВЕК ДО 20-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК ЦЕНТРОВАР МИХАЙЛЕВ
Веселин Дими
ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА
Цвета Апостолова Делчева
ПРАКТИЧЕСКИ ВАРИАНТИ ЗА ФОРМИРАНЕ И УДОВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Иван Петков В СПЕЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Иван Петков Ангелина Ничева Калинова
ИЗСЛЕДВАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Румяна Илчева Неминска
ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗИСНИ ВИЗУАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ ПРИ НЕПОДГОТВЕНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ
Катя Тинева-Гюрковска, Ани Златева
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
Златка Димитрова Желязкова
IMPACT OF ENGLISH AND ENVIRONMENTAL CONTENT INTEGRATED LEARNING ON STUDENTS’ ENVIRONMENTAL ATTITUDES
Анна Арнаудова-Отузбирова
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КАРТОГРАФСКАТА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Мариан Георгиев Делчев
КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
Мима Дочева Трифонова

Годишник на Педагогически факултет, Том 14, 2017

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РОЛЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Тан Байкал
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И ЮНОШИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
Иван Димитров
DO FUTURE TEACHERS’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS INFLUENCE THEIR ATTITUDES ABOUT THE NATURE, LEARNING AND ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS?
Slagjana Jakimovik, Zoran Mihajlovski

ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

EXPLORING THE CHALLENGES THAT SCIENCE TEACHERS FACE IN PROJECT-BASED SCIENCE TEACHING
Eylem Bayir, Hasan Ozyildirim
THE ATTITUDES AND THE OPINIONS OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN GRADES I-III IN SEVERAL PRIMARY SCHOOLS IN SKOPJE AND THE SURROUNDING AREAS ABOUT THE GAME ACTIVITIES AS MOTIVATORS DURING MATHEMATICS INSTRUCTION
Merita Ajdini, Bujar Saiti
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING IN SCHOOL AND AT HOME: THE CROATIAN UNIVERSITY STUDENTS’ PERSPECTIVE
Vladimir Legac, Krunoslav Mikulan, Predrag Oreški

ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И АКТИВНО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

FAMILY FUNCTIONING IN THE CONTEXT OF CHILDHOOD CHRONIC DISEASE
Elena Buyuklieva
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
Цвета Делчева, Мариан Делчев
THE SCHOOL ADMINISTRATORS’ TECHNOLOGY ACCEPTANCE STATUS AND THE EFFECTS ON EDUCATION PROCESS
Demet Asigulu, Tuncer Bulbul
НЕВРО-МОТОРНИТЕ НЕЗРЯЛОСТИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕТЕТО
Гергана Тодорова-Маркова, Мая Василева

ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЛИЯНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНО-ЕЗИКОВО ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНЕИТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА
Анна Арнаудова-Отузбирова
TEACHING STRATEGY AWARENESS AND LANGUAGE TEACHER
Muhlise Ugeyik
SOME ELEMENTS OF THE LANGUAGE OF NEW MEDIA IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ WRITTEN ASSIGNMENTS
Blaženka Filipan-Žigniæ, Marija Sakaè, Vladimir Legac
ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА РАЗУМЕН РАСТЕЖ
THE PRESCHOOL CURRICULUM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FROM THE ASPECT OF THE HOLISTIC-INTEGRATIVE DISCOURSE IN THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Tatjana Koteva-Mojsovska
ОБЩУВАНЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
Марияна Стефанова
MODERN STRATEGIES FOR STIMULATING THE SOCIOEMOTIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS IN THE EARLY SCHOOL PERIOD
Biljana Kamchevska, Vesna Makashevska
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ангелина Калинова, Георги Иванов

ИЗКУСТВО, МУЗИКА, СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ

VISUAL ART EDUCATION AND CONTEMPORARY LEARNING STRATEGIES
Maya Raunik Kirkov
КОНЦЕПЦИЯ ЗА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПОРТНА АНИМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ ПЕДАГОЗИ
Донка Желева-Терзиева
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗБИРАЕМА ОБЛАСТ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5. КЛАС
Теодора Симеонова

Годишник на Педагогически факултет, Том 13, 2016

ДИДАКТИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
проф. д-р Мария Тенева

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
доц. д-р Елена Лавренцова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЕДНО ТЕКУЩО РАЗБИРАНЕ
асистент д-р Виолета Георгиева

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧНА СРЕДА (НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ)
доц. д-р Румяна Неминска

ЕЗИКОУСВОЯВАНЕТО В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ – ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНАТА СРЕДА
доцент д-р Златка Желязкова

ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРАТИВНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА
ас. д-р Анна Арнаудова

РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ КЪМ ТЕКСТА
асистент Десислава Сидерова

ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ЗА
ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА
ас. Цвета Делчева, ас. Мариан Делчев

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
ас. Галена Терзиева

АКАДЕМИЧЕН ПРОЕКТ „HOMO CREATIVUS 2020” – ЕДНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ (на примера на Педагогически факултет, Тракийски университет - Стара Загора от доц д-р Красимира Мутафчиева, за участие в декански избор на Педагогически факултет (2016 - 2019 мандат)
доц. д-р Красимира Мутафчиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. Гритченко, Л. Ищенко
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е.В. Майданик
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
В. М. Чичук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О.В. Коробань
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДКАСТИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
O. Sushkevych
УРОВНИ И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЕКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛТУРА УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАСОВ В САЩ
Я. А. Бойко
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Хоменко Л.Н.

   

bg_BGБългарски