Годишници

Годишник на Педагогически факултет, Том 18, 2021

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, Таня Борисова

Училищно образование

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАР- НОТО ОБУЧЕНИЕ В TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING (TEL ОБУЧЕНИЕ), Румяна Илчева Неминска

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ И РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДОНАУЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН, Димитрина Иванова Брънекова, Стоянка Банова Тодорова

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО МА- ТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В РЕПУБ- ЛИКА БЪЛГАРИЯ И В АНГЛИЯ, Мария Петрова Темникова

ОБУЧЕНИЕ В ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ ПОДВИЖНИ ИГРИ, Галена Тодорова Терзиева

РАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО: АНТИНОМИЧНИ ПОЛЕТА НА НАУЧНИЯ ДИСКУРС, Елена Виталиевна Лавренцова

РЕДУЦИРАНЕ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СЕНЗОРНО-БАЗИРАНИ ИН- ТЕРВЕНЦИИ, Дияна Паскалева Георгиева

НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ И ПРОЧИТА МУ НА ИЗКОН- НИТЕ ЦЕННОСТИ, Пламен Пенев Пенев

Професионална педагогическа подготовка

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ У СТУ- ДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ, Тиха Атанасва Делчева

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИЗ- БОР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ НА- ЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК, Мария Славова Тенева

Езикознание

ЛЕКСИКАЛНИ НЕОЛОГИЗМИ С ЧУЖДОЕЗИКОВ КОМПОНЕНТ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИАТЕКС- ТОВЕ, Теодора Георгиева Илиева

 

Годишник на Педагогическия Факултет, Том 17, 2020 г.

Професионална педагогическа подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯМария Славова Тенева

ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ УЧЕБНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИРумяна Илчева Неминска

ЗВУКО-БУКВЕНИЯТ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТА НА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИДесислава Илчева Сидерова

УЧЕБНОТО СТУДЕНСКО ПОРТФОЛИО - ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРАКТИЧЕСКАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕТиха Атанасова Делчева, Елена Георгиева Георгиева

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕЦвета Апостолова Делчева

ПРОУЧВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕМилен Вълчев Димитров

Възпитание и обучение

РЕЛАЦИЯТА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ – ПАНДЕМИЯИванка Николаева Шивачева-Пинеда

ИЗВЪНУРОЧНАТА ФИЗКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТАДонка Динчева Желева-Терзиева

НАГЛАСИ И САМОЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕГалена Тодорова Терзиева

ФОРМИРАНЕ НА ДИАЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА С ОБЩО НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТАДияна Паскалева Георгиева, Генчо Василев Вълчев

СИСТЕМНО ДЕЙНОСТНИЯТ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ВЕЛИЧИНАТА „МАСА“ В ОБУЧЕНИЕТО 1-4 КЛАСМария Петрова Темникова

СЕМАНТИЧЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕДиана Вескова Петкова

Литературознание

ЗА ПЪТЯ И „ДВАТА ГЛАСА” В ПОЕТИЧЕСКИЯ СВЯТ НА ИВАН ЦАНЕВПламен Пенев Пенев

 

Годишник на Педагогически факултет, Том 16, 2019

Възпитание и обучение

ВЪЗПИТАНИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО, Иванка Николаева Шивачева-Пинеда

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИНЦИПА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНИЯ ЕТАП, Мария Атанасова Бозукова 

ЕЛЕМЕНТИ ОТ STEM КОНЦЕПЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 1 – 4 КЛАС, Ангелина Ничева Калинова

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАЗАХСТАНА, Жанна Б. Изтлеуова

Социална и специална педагогика

СУПЕРВИЗИЯ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА НА АРТТЕРАПИЯ И КОНСУЛТИРАНЕНели Илиева Бояджиева

МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНИЦИАТИВНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ОБЩУВАНЕ ПРИ ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖАДияна Паскалева Георгиева

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ЗА АДАПТИРАНО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, Галена Тодорова Терзиева

Педагогика на висшето образование

ПРОУЧВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ  (Емпирично изследване), Румяна Илчева Неминска

INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MULTI-SYSTEM LANGUAGES, Sharban M. Maigeldiyeva

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ КАТО ОСНОВА ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИИвелина Венциславова Ангелова

 

Годишник на Педагогически факултет, Том 15, 2018

ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКАТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ
Мария Славова Тенева
НАКАЗАНИЯТА И ПООЩРЕНИЯТА В УЧИЛИЩНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАРНА ОТ 70 -ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ в.
Веселин Димитров Михалев
ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
Цвета Апостолова Делчева
ПРАКТИЧЕСКИ ВАРИАНТИ ЗА ФОРМИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Георги Петков Иванов, Ангелина Ничева Калинова
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Румяна Илчева Неминска
ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗИСНИ ВИЗУАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ ПРИ НЕПОДГОТВЕНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ
Катя Тинева-Гюрковска, Ани Златева
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
Златка Димитрова Желязкова
ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ
Анна Арнаудова-Отузбирова
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КАРТОГРАФСКАТА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Мариан Георгиев Делчев
КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
Мима Дочева Трифонова

Годишник на Педагогически факултет, Том 14, 2017

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РОЛЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Тан Байкал
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И ЮНОШИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
Иван Димитров
DO FUTURE TEACHERS’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS INFLUENCE THEIR ATTITUDES ABOUT THE NATURE, LEARNING AND ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS?
Slagjana Jakimovik, Zoran Mihajlovski

ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

EXPLORING THE CHALLENGES THAT SCIENCE TEACHERS FACE IN PROJECT-BASED SCIENCE TEACHING
Eylem Bayir, Hasan Ozyildirim
THE ATTITUDES AND THE OPINIONS OF THE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN GRADES I-III IN SEVERAL PRIMARY SCHOOLS IN SKOPJE AND THE SURROUNDING AREAS ABOUT THE GAME ACTIVITIES AS MOTIVATORS DURING MATHEMATICS INSTRUCTION
Merita Ajdini, Bujar Saiti
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING IN SCHOOL AND AT HOME: THE CROATIAN UNIVERSITY STUDENTS’ PERSPECTIVE
Vladimir Legac, Krunoslav Mikulan, Predrag Oreški

ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И АКТИВНО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

FAMILY FUNCTIONING IN THE CONTEXT OF CHILDHOOD CHRONIC DISEASE
Elena Buyuklieva
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
Цвета Делчева, Мариан Делчев
THE SCHOOL ADMINISTRATORS’ TECHNOLOGY ACCEPTANCE STATUS AND THE EFFECTS ON EDUCATION PROCESS
Demet Asigulu, Tuncer Bulbul
НЕВРО-МОТОРНИТЕ НЕЗРЯЛОСТИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕТЕТО
Гергана Тодорова-Маркова, Мая Василева

ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЛИЯНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНО-ЕЗИКОВО ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ НЯКОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНЕИТО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА
Анна Арнаудова-Отузбирова
TEACHING STRATEGY AWARENESS AND LANGUAGE TEACHER
Muhlise Ugeyik
SOME ELEMENTS OF THE LANGUAGE OF NEW MEDIA IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ WRITTEN ASSIGNMENTS
Blaženka Filipan-Žigniæ, Marija Sakaè, Vladimir Legac
ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА РАЗУМЕН РАСТЕЖ
THE PRESCHOOL CURRICULUM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FROM THE ASPECT OF THE HOLISTIC-INTEGRATIVE DISCOURSE IN THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Tatjana Koteva-Mojsovska
ОБЩУВАНЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ
Марияна Стефанова
MODERN STRATEGIES FOR STIMULATING THE SOCIOEMOTIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS IN THE EARLY SCHOOL PERIOD
Biljana Kamchevska, Vesna Makashevska
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – СРЕДСТВО ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ангелина Калинова, Георги Иванов

ИЗКУСТВО, МУЗИКА, СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ

VISUAL ART EDUCATION AND CONTEMPORARY LEARNING STRATEGIES
Maya Raunik Kirkov
КОНЦЕПЦИЯ ЗА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПОРТНА АНИМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ ПЕДАГОЗИ
Донка Желева-Терзиева
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗБИРАЕМА ОБЛАСТ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5. КЛАС
Теодора Симеонова

Годишник на Педагогически факултет, Том 13, 2016

ДИДАКТИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ
доц. д-р Мария Тенева

ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАННО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
доц. д-р Елена Лавренцова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – ЕДНО ТЕКУЩО РАЗБИРАНЕ
асистент д-р Виолета Георгиева

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЧНА СРЕДА (НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНА РЕФЛЕКСИЯ)
доц. д-р Румяна Неминска

ЕЗИКОУСВОЯВАНЕТО В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ – ЦЯЛОСТЕН ПРОЦЕС НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНАТА СРЕДА
асистент д-р Златка Желязкова

ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРАТИВНИЯ ПОДХОД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА
ас. д-р Анна Арнаудова

РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ КЪМ ТЕКСТА
асистент Десислава Сидерова

ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ЗА
ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА
ас. Цвета Делчева, ас. Мариан Делчев

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
ас. Галена Терзиева

АКАДЕМИЧЕН ПРОЕКТ „HOMO CREATIVUS 2020” – ЕДНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ФАКУЛТЕТ
В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ (на примера на Педагогически факултет, Тракийски университет - Стара Загора от доц д-р Красимира Мутафчиева, за участие в декански избор на Педагогически факултет (2016 - 2019 мандат)
доц. д-р Красимира Мутафчиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. Гритченко, Л. Ищенко
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е.В. Майданик
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
В. М. Чичук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
О.В. Коробань
USING PODCASTS FOR TEACHING AND LEARNING ENGLISH
O. Sushkevych
УРОВНИ И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В США
Я. А. Бойко
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Хоменко Л.Н.

   

bg_BGБългарски