Задължения на редакторите

Редакторите отговарят на нуждите на читателите и авторите, непрекъснато подобрявайки списанието. Гарантират качеството на публикуваните материали. Защитават свободата на изразяване.

Редакторите имат пълна отговорност и възможност да отхвърлят или приемат статия въз основа на обективни академични критерии като оригиналност, значение, яснота и т.н.

Редакторите приемат правото на авторите да обжалват решенията им.

Редакторите нямат конфликт на интереси по отношение на приемането или отхвърлянето на статии.

Редакторите посочват датите за подаване и приемане на статии, описание на процеса на рецензиране и предоставят непрекъснато актуализирани указания на авторите за всичко, което се очаква от тях, включително указания за критериите за авторство.
Редакторите трябва да са сигурни в приеманите статии.

Редакторите трябва да са сигурни в приеманите статии.

Решенията за приемане на статиите не трябва да се отменят без основателна причина. Новите редактори не трябва да отменят решения за публикуване, взети от други редактори без сериозна причина.

Редакторите насърчават публикуването на корекции или оттегляния на текста, ако в него бъдат открити грешки или неточности.

По отношение на рецензентите и процеса на рецензия, редакторите са задължени да дават насоки към рецензентите, да изискват откриване на конфликт на интереси от всеки рецензент, да пазят анонимността на рецензентите с цел гарантиране, че материалите, предоставени на Годишника на педагогически факултет остават поверителни по време на рецензията. За допълнителна информация относно отговорностите на редакторите към рецензентите вижте диаграмата на процедурата за рецензия

Членовете на редколегията предоставят на новите членове на редакционната колегия указания за задълженията им и осведомяват състава за промени в политиката и развитието на списанието.

Редакторите поддържат целостта на академичния тон. Редакторите изключват бизнес нуждите, компрометиращи интелектуалните и етичните стандарти.

Редакторите винаги са готови да следят и отстояват всички въпроси, свързани с етиката на публикуване и да осведомяват авторите, рецензентите и читателите в случай на евентуални грешки при публикуването на статиите. Такива нарушения са оплаквания от автори, плагиатство, манипулиране на данни, нарушения на научните стандарти, злоупотреби с резултати от изследванията и др.

При необходимост редакторите винаги имат готовност да публикуват корекции, пояснения, оттегляния и извинения.

bg_BGБългарски