За авторите

Указания за авторите

Статиите се изпращат на български и английски език. Статиите се рецензират от независими специалисти в съответната научна област. Допускат се за публикуване статии, получили положителна оценка. Предложените елементи не се редактират.

Отговорност за точността на съдържанието на публикуваните материали, цитиранията и правописа носят единствено авторите. На авторите се изпраща екземпляр от списанието. Материалите могат да бъдат изпратени чрез формата за изпращане.

Изисквания към публикациите : обем на материала за публикацията – до 27 000 знака, B5 страници във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа 3 см шрифт Times New Roman; интервал 1,5, текстът да е подравнен, размер на шрифта 12, отстъп на първия ред 1 см. Не оставяйте празни редове между абзаците.

Препоръчителна структура на публикацията :

Заглавие – центрирано с главни букви, получерно, на български и английски (за автори от чужбина – на английски).

Име и фамилия на автора – удебелено, центрирано. Не споменавайте научното звание или степен, името и адреса на институцията.

Частите на публикацията трябва да бъдат именувани – удебелени (Резюме, Ключови думи, Увод, …. Литература)

Кратко резюме ( Резюме ) – до 250 думи, оправдано. Включва основните акценти в съдържанието на материала – ясно формулиран проблем на изследването, цели, методи, резултати и оригинални приноси и изводи. Резюмето е представено на български и английски език .

Ключови думи – до 8-10 думи на български и английски език .

Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от естеството на съдържанието) трябва да включва: въведение, методология на изследването, анализ на резултатите, заключение.

Таблиците трябва да бъдат поставени центрирани в текста и номерирани (Таблица 1. – дясно подравнени, удебелен) и именувани (центрирани, удебелени) отгоре. Желателно е таблиците също да бъдат представени отделно от основния текст в допълнителен файл (в допълнение към основния текст на материала).

изображения . Изображенията (фигури, снимки, чертежи, диаграми, диаграми, диаграми, графики и т.н.) трябва да се записват като отделен, индивидуален файл, а не като част от текстовия файл. Файловите формати могат да бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Файловете трябва да бъдат именувани с името на изображението. Фигурите и надписите върху тях (под фигурата, центрирани, удебелени) се номерират с арабски цифри в реда, в който са цитирани в текста. Местоположението на тези фигури в текста трябва да бъде посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.

Литературата се посочва в скоби в края на изречението, като се посочва фамилията на автора, годината на издаване на изходната страница – напр. (Петров, 2009: с. 43). Когато референциите не са точни цитати, страницата може да не бъде посочена.

В края на изданието е представено библиографско описание на използваните и цитирани в основния текст източници. Представянето на литературни източници в списъка с литература се извършва в стил APA (вижте Ръководството за публикации на Американската асоциация на психологите ): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

Контакти : След списъка с литература се посочват – научна степен, степен, организация на автора, адрес, e-mail… Информацията за контакти се представя на български и английски език.

bg_BGБългарски