За авторите

Технически изисквания за авторите

Материалите трябва да се изпратят на български и английски език. Материалите се рецензират от независими специалисти в съответната научна област. За публикуване се допускат статиите, които са получили положителна рецензия. Предложените статии не се редактират.

Авторите носят пълна отговорност за коректността на съдържането на поместените материали, цитирането и правописа. На авторите се изпраща един брой от изданието. Материалите можете да изпратите като използвате формата за изпращане на заявка.

Изисквания към публикациите:обем на материалите – до 27 000 знака, формат В5 във файл за MS WORD; полета от всяка страна на листа по 1 см; шрифт Times New Roman; интервал между редовете 1; текстът да е двустранно подравнен; размер на шрифта 12; отстъп на първи ред 1 см. Да няма празни редове между абзаците.

Препоръчителна структура на публикацията:

Заглавие – центрирано, с главни букви, bold, на български и английски език (за автори от чужбина - на английски език).

Име, презиме и фамилия на автора - bold, центрирани. Не се посочват научната длъжност или степен, име и адрес на институцията.

Частите на публикацията се наименуват – bold (Резюме, Ключови думи, Увод, ...., Използвана литература).

Кратко резюме– до 250 думи, двустранно подравнено. Включва основните акценти в съдържанието на материала - ясно формулиран изследователски проблем, цели, методи, резултати и оригинални приноси и изводи. Резюмето се представя на български и английски език.

Ключови думи - до 8-10 думи на български и английски език.

Препоръчителната структура на публикацията (в зависимост от характера на съдържанието) е добре да включва: увод, методология на изследването, анализ на резултатите, заключение.

Таблиците да се разположат центрирани в текста като се номерират (Таблица 1. – дясно подравнено, bold) и наименуват (центрирано, bold) отгоре. Желателно е таблиците да се представят и отделно от основния текст в допълнителен файл (освен в основния текст на материала).

Изображения. Изображенията (фигури, снимки, рисунки, схеми, диаграми, графики и др.) да бъдат записани като отделен, самостоятелен файл, а не като част от текстовия файл. Файлови формати могат са бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Файловете да бъдат именувани с названието на изображението. Фигурите и техните надписи (под фигурата, центрирани, bold) се номерират с арабски цифри в реда, по който са цитирани в текста. Мястото на тези фигури в текста трябва да е посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.

Цитиранията се обозначават в скоби в края на изречението като се посочва фамилията на автора, годината на публикуване на източника и страницата - напр. (Petrov, 2009, p. 43). При позовавания страницата може да не се посочи.

В края на публикацията се представя библиографско описание на източниците, които са използвани и цитирани в основния текст. Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA стил (виж Publication Manual of the American Psychological Association): www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

Контакти: След литературата се представят имената на автора/авторите, техните академични позиции (научно звание, длъжност, месторабота на автора, адрес, е-mail и др. Контактите се представят на български и английски език.

bg_BGБългарски