Мима Дочева Трифонова, КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

· Yearbook 2018
Author

КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ РЕСУРСИ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Мима Дочева Трифонова

 

Резюме: Статията представя дейността на учителя от гледна точка на учебните ресурси, които той използва в процеса на обучение на учениците. Акцентира се върху възможността учителят да създава авторски материали в дигитална среда. Направена е класификация на учебните ресурси според предназначението и според дигиталните обекти, от които те са съставени. Анализирани са педагогическите проекции на дигиталните обекти в ролята им на компоненти, изграждащи учебните ресурси. Обоснована е потребността от формиране на хибридни компетенции, в случая дигитално-педагогически, за студентите бъдещи учители в начален етап на основната образователна степен.

Ключови думи: учебни ресурси, дигитално-педагогически компетенции, обучение на студенти, информационни технологии

ЛИТЕРАТУРА

Бабански, Ю.К. (1988). Педагогика. София, Народна просвета.

Делибалтова В. (2004). За обучението. Между даденото и търсеното. София: ИК „Лик“.

Георгиева-Лазарова, Ст. (2012). Обучение в дигитална среда. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

Лернер, И.Я. (1980). Процес обучения и его закономерности. Москва, Знание, серия „Педагогика и психология“, кн.3.

Тенева, М. (2012). Овладяване на дидактическа проблематика от студенти. Първа част. Стара Загора.

Тенева, М. (2016). Ефективност на училищното учене (3.-4. клас). Стара Загора.

Трифонова, М. (2018). Дигитално-педагогически компетенции (от потребителска към съзидателно-креативна стратегия) В: Science and technologies: Volume VIII, http://www.sustz.com/journal/7/1767.pdf

Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител". (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година)

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация ,,учител”. ДВ бр. 34 от 29. 04. 1997., и посл. изм. и доп.

Учебни програми за III клас в сила от учебната 2018-2019 година. https://www.mon.bg/bg/1689, [посетен на 11.10.2018]

Educate to create: from digital consumers to digital creators. https://educatetocreate2018.bg/, [visited 27.06.2018]

Контакти:
Asst. prof. engineer Мима Дочева Трифонова
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mail: mm_trifonova@abv.bg

Download: 2018.10-MTr

bg_BGБългарски