Катя Тинева-Гюрковска, Ани Златева, ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗИСНИ ВИЗУАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ ПРИ НЕПОДГОТВЕНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ

· Yearbook 2018
Author

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗИСНИ ВИЗУАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ ПРИ НЕПОДГОТВЕНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА СТУДЕНТИ-ПЕДАГОЗИ

Катя Тинева-Гюрковска, Ани Златева

 

Резюме: Изследването съдържа известни педагогически проблеми отнасящи се до базисните визуални възприятия на студентите от специалност ПНУП на ПФ, разгледани на теоретично и аналитично ниво. Студентите, които се обучават за учителската професия трябва да изучават предмета Изобразително изкуство, но често се оказват неподготвени за комуникация с визуалните изкуства. Те нямат предварително натрупване на познания в тази област поради нейното профилиране. Затова целите на доклада са представяне на реалната „картина“ на тяхното ниво на възприемане при контакт с произведения на изкуството в галерийна среда. В доклада се проследяват степените на използване и прилагане на основната терминология на визуалните изкуства нужна за неговото разбиране и възприемане. Анализират се техните способности за интерпретация на изобразителния материал и адаптирането му към бъдещата им педагогическа практика.

В теоретичен план се търсят две посоки: разглеждат се идеите на някои от големите теоретици на изкуството засягащи степените на развитие на визуални възприятия погледнати от изкуствоведска, психологическа и педагогическа гледна точка. Проследява се, как те реално могат да се усвоят и приложат от студентите при пряка комуникация с визуалното изкуство. Маркира се значението, ролята и мястото на художествените галерии и музеите в педагогическия процес на бъдещи и настоящи учители и арт педагози.

На емпирично ниво се засяга проблематика свързана с методиката на обучение по изобразително изкуство и по-специално онази нейна част, която се отнася до прилагане на познанията им по теория, история на изкуството и интерпретация на художествени произведения. На базата на педагогически анализ се правят важни обобщения и изводи за новото на компетентност и способности за усвояване на предметите свързани с визуалните изкуства.

Ключови думи: visual perception, communication, visual arts, students

ЛИТЕРАТУРА 

Божков, Ат. (1988). Човекът и изкуството. С.

Вентури, Л. (1979). Как да гледаме живописта. С.

Гомбрих, Е. (1988). Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изображението в изкуството. С.

Кларк, К. (1981). Когато гледаме картини. С.

Ковачевски, Хр. (1984). Светът на картината. С.

Протопопов, Юрий. (2013). Oсобенности развития художественного восприятия в условиях музея. – Педагогика искусства, № 4, с. 1-32. http://www.art-education.ru/AE-magazine

Цанев, Петер. (2008). Псохология на изкуството. С., с. 223-281; с. 214; с. 265.

Arnheim, R. (1954). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley, California.

Eisner, E., Day, M. (2004). Handbook of Research and Policy of Art Education. London.

Siegesmund, Richard. (2015). Why Do We Teach Art Today? Conceptions of Art Education and Their Justification. // Studies in Art Education. A Journal of Issues and Research. p. 197-214.

 

Контакти:

ас. Катя Тинева-Гюрковска, д-р
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mal: ktineva@abv.bg

доц. Ани Златева, д-р
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mal: ani_zlateva@yahoo.com

Download full text

bg_BGБългарски