Цвета Апостолова Делчева, ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

· Yearbook 2018
Author

ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Цвета Апостолова Делчева

 

Резюме: В статията се прави анализ на организацията на упражненията по учебната дисциплина „История на педагогиката и българското образование“ в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Описва се механизма на избор на подходящи интерактивни техники и методи за упражнения, налагащи се от променения профил на съвременния студент и профил на група студенти, обособени в специалност. Представя се работещ модел на групова работа по история на педагогиката.

 Ключови думи: упражнения; история на педагогиката; профил на група студенти; интерактивни методи и техники

ЛИТЕРАТУРА 

Атанасов, Ж., Г.Стоянов и др. (2006). История на педагогиката и българското образование. София.

Бергер, Е. Х. Фукс. (2010). Планиране, преподаване, оценяване.

Гюрова, В. (1998). Андрагогия. Изкуството да обучаваме възрастните София: УНИВЕРСАЛ-ДРУМЕВ.

Hattie, J. (2015). The Applicability of Visible Learning to Higher Education. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, Vol. 1, No. 1, 79–91.

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning.

Колев, Й., В. Атанасова, Н. Витанова. (2005). История на педагогиката и българското образование. Шумен.

Люлюшев, М., Й.Колев и др. (1998). История на педагогиката и българското образование. София.

Подласый, И. П. (2011). Педагогика: учебник. Москва.

Цанков, Н. (2015). Учене, обучение, образование на възрастни. Учебно помагало Наръчник за обучители. Благоевград.

Закон за висшето образование. Обн. ДВ. бр.112 от 27.12.1995г., посл. ред. ДВ. бр.17 от 23.02.2018 г.

 

Контакти:
ас. Цвета Апостолова Делчева, д-р
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mail: cvetadelcheva@gmail.com

Download full text

bg_BGБългарски