THE RELATIONSHIP HEALTH EDUCATION – PANDEMIC, Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda

Author

РЕЛАЦИЯТА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ – ПАНДЕМИЯ – PANDEMIC

Иванка Николаева Шивачева-Пинеда

 

: В статията са поставени няколко основни акцента. На първо място това е здравето като понятие, като явление в нашия живот. Вторият акцент е здравното възпитание. И третият акцент в проблематиката е ситуацията на пандемия, в която целият свят попадна от началото на 2020 г. и какво е влиянието ѝ върху здравното възпитание и здравната култура, както на децата, така и на възрастните хора. Направен е анализ на отражението на пандемията от COVID-19 върху процеса на здравно възпитание. Потърсени са възможните изводи и уроци от създалата се тежка ситуация и като следствие – резултати в здравната възпитаност на подрастващи и здравната култура на възрастните. Анализирани са и създадените сложни обстоятелства в бита на хората в условията на извънредно положение и карантина, които са бариера за здравното възпитание на децата и здравословния начин на живот на възрастните. Потърсени са варианти за тяхното преодоляване и затвърдяване на здравословни навици и привички у децата.

Ключови думи: здраве, здравно възпитание, пандемия, навици и привички, здравна култура

 

ЛИТЕРАТУРА

Костова, П. (2000). Педагогика на промоцията на здраве. Велико Търново: изд. „Фабер”.

Речник на българския език. Т. 12 (П – Поемка). (2004). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ „ЕМАС“.

Стракова, Л. (2005). Физическо и здравно възпитание и развитие. В: Теория на възпитанието. Съст. Л. Димитров. София: Веда Словена-ЖГ.

Чавдарова-Костова, С. (2012). Основни компоненти на съдържанието на възпитанието. В: Чавдарова-Костова, С., Делибалтова, В., Господинов, Б. (2012). Педагогика. София: Университетско издателство „Св. Kл. Охридски“.

State of Health in the EU. България. Здравен профил на страната 2019 г. European Commission.

Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО. В  сила от 01.01.2005 г., …, изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 13 Май 2020 г.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

Operational framework for primary health care. Transforming vision into action. Draft for Member States’ consideration at the. Seventy-third World Health Assembly. (2020). World Health Organization.

Електронни източници

Български лекарски съюз. https://blsbg.com/bg/ (посетен на 13.07.2020)

Какво е пандемия и кога се обявява? (2020). Economy.bg. https://www.economy.bg/world/view/38002/Kakvo-e-pandemiya-i-koga-se-obyavyava-(посетен на 12.07.2020)

Министерството на здравеопазването. https://www.mh.government.bg/bg/ (Посетен на 13.07.2020)

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (посетен на 13.07.2020)

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (посетен на 13.07.2020)

ЛИТЕРАТУРА

Chavdarova-Kostova, S. (2012). Main components of the content of upbringing. In: Cavdarova-Kostova, S., Delibaltova, V., Gospodinov, B. (2012). Pedagogy. Sofia: University Publishing House „St. K. Ohridski“.

Dictionary of the Bulgarian language. Vol. 12 (P – Poemka). (2004). Sofia: AI “Prof. Marin Drinov ”, EMAS ET.

Kostova, P. (2000). Pedagogy of health promotion. Veliko Tarnovo.

State of Health in the EU. Bulgaria. Health profile of the country 2019. European Commission.

Strakova, L. (2005). Physical and health upbringing and development. In: Theory of upbringing. Comp. L. Dimitrov. Sofia: Veda Slovena-ZhG.

Normative documents

HEALTH LAW. In force from 01.01.2005,…, amended and supplemented DV. issue 44 of 13 May 2020.

Law for amendment and supplement of the Act on the measures and actions during the state of emergency, announced by a decision of the National Assembly of 13 March 2020 (SG, issue 28 of 2020).

Operational framework for primary health care. Transforming vision into action. Draft for Member States’ consideration at the. Seventy-third World Health Assembly. (2020). World Health Organization.

Electronic sources

Bulgarian Medical Association. https://blsbg.com/bg/ (visited 13.07.2020)

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public (visited on 13.07.2020)

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (visited on 13.07.2020)

What is a pandemic and when is it declared? (2020). Economy.bg. https://www.economy.bg/world/view/38002/Kakvo-e-pandemiya-i-koga-se-obyavyava-(visited on 12.07.2020)

Ministry of Health. https://www.mh.government.bg/bg/ (visited on 13.07.2020)

Download full paper

Контакти:

доц. Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: ivanka.shivacheva@trakia-uni.bg

bg_BGБългарски