ABOUT THE WAY AND THE “TWO VOICES” IN THE POETIC WORLD OF IVAN TSANEV, Plamen Penev Penev

· Литературознание
Author

ЗА ПЪТЯ И „ДВАТА ГЛАСА” В ПОЕТИЧЕСКИЯ СВЯТ НА ИВАН ЦАНЕВ

Пламен Пенев Пенев

Резюме: Текстът е синтезиран литературно-исторически щрих, въвеждащ в природата на един от най-приносните съвременни български поети. През Пътя „от-към” и с двата гласа, на „големия” и на „детето/детското”, е постигната екзистенциалната цялост. Което е хуманизъм-апология на човешкото и на завършения човек. А поетическият език в книгите за деца и за „големи” е две страни от неделимото творческо развитие. С лирическия субект на „големия свят” се подготвя същинското навлизане в поетовата същност, достигната в книгите за деца. И което не може да се назове с гласа на „големия човек” е възможно вече с гласа на „детето/детското”. Там е постигнат и диреният покой, надмогната е екзистенциалната, трагична изгубеност. Постигната е идейно-естетическата творческа цялост едновременно с окръгленото извървяно двуначалие на този дуалистичен лирически двуглас.

Ключови думи: лирически двуглас и Път, „големият човек” и гласът на детското

ЛИТЕРАТУРА

Игов, С. (1977; 2020). Поетът Иван Цанев. Родна реч, 1977; Съвременници. Том 1: Поети. Варна: LiterNet, 18.01.2020.

Цанев, Ив. Накрай света; Нощен опит за бягство; И пада снегът; Дневни щурчета; Осмо чудо; Весела мистерия; Дърво на хълма. /Цитатите по/. – 33 стихотворения (Избрано). Пловдив, 2015; Дневни щурчета. Избрани творби. С., 2019.

ЛИТЕРАТУРА 

Igov, S. (1977; 2020). The poet Ivan Tsanev. Native Speech, 1977; Contemporaries. Volume 1: Poets. Varna: LiterNet, 18.01.2020.

Tsanev, Iv. At the end of the world; Night escape attempt; And the snow falls; Daytime crickets; The eighth miracle; A merry mystery; Tree on the hill. / Quotes on /. – 33 poems (Selected). Plovdiv, 2015; Day crickets. Selected works. S., 2019.

Download full paper

Контакти:

Assist. Проф. Пламен Пенев Пенев, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: plamenpenev1971@abv.bg

bg_BGБългарски