Мариан Георгиев Делчев, АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КАРТОГРАФСКАТА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

· Yearbook 2018
Author

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОБУЧЕНИЕТО ПРИЛАГАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЕН ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КАРТОГРАФСКАТА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Мариан Георгиев Делчев

 

: Сложността на състава на комплексната картографска грамотност и предметно-методическата професионална компетенция, както и на процеса на тяхното формиране налага използването на специфични средства за диагностика и на параметрични и непараметрични методи и техники за количествен и качествен анализ. Предмет на настоящия материал са моделът на обработка на данните от изследването, основните резултати, установени в хода на експерименталната работа и техният статистически и качествен анализ.

Ключови думи: комплексна картографска грамотност, предметно-методическа професионална компетенция, статистически анализ, интерпретация на резултатите

ЛИТЕРАТУРА 

Бижков, Г. (1992). Теория и методология на дидактическите тестове. София: „Просвета“.

Ганева, З. (2016). Да преоткрием статистиката с IBM SPSS STATISTICS. София: „Елестра“ ЕООД.

 

Контакти:

ас. Мариан Георгиев Делчев

Тракийски университет - Стара Загора

Педагогически факултет

е-mail: mariandelchev@gmail.com

Download full text

bg_BGБългарски