Анна Арнаудова-Отузбирова, ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ

· Yearbook 2018
Author

ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕКОЛОГИЧНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪРХУ ЕКОЛОГИЧНИТЕ НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ

Анна Арнаудова-Отузбирова

 

Резюме: Целта на статията е да представи резултатите от емпирично изследване, проведено в Педагогическия факултет на Тракийски университет, Стара Загора. Участниците в проучването са студенти по начална педагогика, изучаващи английски език. С помощта на американската скала „Нова екологична парадигма“ се проследяват екологичните нагласи на обучаемите в началото и в края на обучението по дисциплината „Екологично образование и английски език“. Данните са анализирани с цел да се проучи влиянието на интегрираното изучаване на екологично учебно съдържание и английски език върху екологичните нагласи на студентите. Статията очертава основните тендениции в когнитивните нагласи на участниците в обучението на базата на сравнение с резултатите на контролна група студенти.

Ключови думи: екологични нагласи, интегративен подход, обучение по английски език

ЛИТЕРАТУРА 
Agenda 21. United Nations Sustainable Development. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf. [Accessed on 18.02.2014].

Dalton-Puffer, C. (2008). Outcomes and processes in Content and Language Integrated Learning (CLIL): current research from Europe, W. Delanoy, L. Volkmann, (eds.) Future Perspectives for English Language Teaching. Heidelberg: Carl Winter, 139-157.

Dalton-Puffer, C. (2011). Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles? Annual Review of Applied Linguistics, 31, 182-204. Cambridge: CUP.

Dalton-Puffer, C., Smit, U. (2013). Content and Language Integrated Learning: A research agenda. Language Teaching, 46, 545-559.

Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., Jones, R. E. (2000). Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale, Journal of Social Issues, Vol. 56, No 3, 425-442.

Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Weseley.

Isakova, N. and Dankevych, L.,(2013) “Environmental education as a key factor of environmental consciousness”. Edukacja – Technika – Informatyka, Issue 1, pp. 342 – 347. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=32014

Kees de Bot. (2002). CLIL in the European Context, In: Marsh, D. (ed.), CLIL/EMILE The European dimension Actions, Trends and Foresight Potential, Finland, 31-32.

Miklуs, A., (2014) “ Environmental attitudes and ecological anthropocentrism: a new challenge in environmental highereducation”. The Journal of Education, Culture, and Society, Issue 1, pp. 28 – 40. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=66371

Vilkancienл, L. (2011). CLIL in Tertiary Education: Does it Have Anything to Offer?, Studies about Languages, No 18.

Wilkinson, R., Zegers, V. (eds.) (2007). Researching Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за пероида 2014-2020г., file:///C:/Users/user/Downloads/proekt_BG_Higher_Edu_Strategy_2014_2020.pdf. [Посетен на 10.03.2015г.].

Контакти:
ас. Анна Арнаудова-Отузбирова, д-р
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mail: annarnaudova@abv.bg

Download full text

bg_BGБългарски