Румяна Илчева Неминска, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

· Yearbook 2018
Author

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Румяна Илчева Неминска

 

: Качеството на обучение във висшето образование е една от основните цели в общото европейско пространство. Като елемент на качеството се възприемат развиването на иновативни методологии за обучение във висшето образование. Ето защо приоритетно направление в процеса на висшето образование остават иновативните практики, обучение, ориентирано към студентите и към техните резултати. Именно това налага в процесуално отношение висшето образование да има адаптивен изследователски характер, така че методите на преподаване да създават условия за развиване на изследователски умения у студентите. Тази перспектива се явява основно ядро в настоящата статия. Очертава се адаптивната същност на интерактивните методи и тяхната изследователска характеристика. При съвременния прочит на интерактивното обучение се разглеждат две основни тенденции - научно-теоретичното обогатяване и съдържателно-технологично разширяване на понятието за интерактивност.
В научно-теоретичната перспектива интерактивното обучение във висшето образование се разглежда като педагогически модел, който насърчава студентите да бъдат активна част от обучителното взаимодействие. В този смисъл интерактивните методи се разбират като интеграционни комплекси, в които се конструира диалогова, изследователска среда за развиване на научен и изследователски потенциал. Интерактивният методически комплекс организира такава учебна академична среда, която е трайно динамична, изследователска, креативна и резултативна. Градивността на този интерактивен методически комплекс се състои в това, че студентите ползват методическите опори, но изграждат свои научно-теоретични обвързаности, така че взаимно развиват своя познавателен, емоционален и друг тип потенциал. В съдържателно-технологично отношение, понятието се изследва чрез дейностноориентиран и интердисциплинарен подходи. Методическият интерактивен комплекс се изгражда и върху симулационно-базираното педагогическо обучение. В него е конструирана такава учебна среда, в която студентите да могат да грешат, да се упражняват, да изследват научно-познавателното пространство, да прилагат по няколко пъти разнообразни идеи, за да достигнат до най-пълноценния и педагогически приемлив резултат. Изследователската технология в методическия интерактивен модел на обучение се конструира в три етапа: работа в общност, оценъчна рефлексия, саморефлексивен въпросник. И в трите технологични етапа студентът влиза в различни роли: конструктор, оценител, личностна рефлексия. Във всеки един от етапите изследователската характеристика дава възможност да се въздейства върху определен елемент от модела, така че да се засили/забави, да се отложи/забърза дадено действие, резултат или процес. Изследователските характеристики на интерактивното обучение се свързват със саморефлексията на няколко нива: - преподаване; – учене/научаване; - конструкти на педагогическо общуване;- оценяване/самооценяване. Прилагането на изследователски интерактивен обучителен модел повишава научно-изследователската културата на студентите и нивото на тяхното личностно-професионално общуване.

Ключови думи: интерактивно обучение, висше образование

 

ЛИТЕРАТУРА 

Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge: Harvard University Press.

Doncheva, Yul, (2016). Reflective characteristics of the interactive educational environment in elementary school. // National Military University.

Gardner, X. (2014). Multiple Intelligences. Ed. East West.

Gurova, V. et al. (2006). Interactivity in the learning process. S.

Ivanov, I. (2005). Interactive training methods. // Anniversary Scientific Conference with International Participation 50 Years DIPKU -Varna on “Education and Qualification of Pedagogical Staff – Development
and Projections in the 21st Century”.

Kashlev, S. (2004). Interactive methods of teaching pedagogy. Minsk.

Neminska, R. (2015). Simulation based pedagogical training. Stara Zagora.

Neminska, R. (2017). Research Education in Academic Environment (Scientific Theoretical Reflection). Pedagogy, 5.

Neminska, R. (2016). Research Approach in the Curricula of Primary Education. Pedagogy, 7.

Radev, Pl. (2005). General school didactics, or events, situations, objects, subjects, constructs and references in the school training and education. Plovdiv: University Publishing House “Paisius of Hilendar”.

 

Контакти:
доц. Румяна Илчева Неминска, д-р
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mal: neminska@abv.bg

Download full text

bg_BGБългарски