Мария Славова Тенева, ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКАТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ

· Yearbook 2018
Author

ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКАТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ,
Мария Славова Тенева

Резюме: Студията представя тенденциите в подготовката и квалификацията на съвременния български учител. Разкрита е идеята за компетентностен подход в процеса на професионална подготовка на педагогическите специалисти във висшето училище. Поставен е акцент върху синхронизиране на подготовката на българските учители с общоевропейски документи, отнасящи се към реализиране на идеите за перманентно обучение, формиране на ключови компетентности, обучение насочено към реализиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Анализирани са наредбите за придобиване на професионална квалификация ,,учител“ след демократичните промени в България. Направен е анализ на последната обнародвана наредба регламентираща статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Ключови думи: образование, учителска професия, подготовка на учителя, атестиране на учителя

Литература:

Андреев, М. (2001). Процесът на обучението. Дидактика. УИ ,,Св. Климент Охридски”. София.

Господинов, Б. (2009). Към въпроса за базовата педагогическа подготовка на учителите – В: Съвременното обучение между теорията и практиката. София.

Илиева, М. (1987). Педагогическата подготовка на преподавателите от ВУЗ. София.

Мерджанова, Я. (2003). Методи и форми на професионално обучение в тяхната съотносителност. Педагогика, София.

Петкова, И. (2012). Подготовка и квалификация на българския учител, УИ ,,Св. Климент Охридски”. София.

Прокоп, И. (2012). Сравнителна педагогика. Издателство ,,Екс-Прес”. София.

Радев, П. (2007). Педагогика. ИК ,,Хермес”. Пловдив.

Стефанова, М. (2013). Ученическото портфолио (инструмент за самооценка от учениците на техните учебно-познавателни постижения и напредък, за приобщаване на учениците към ценността на училищното образование). е-Обр@зов@ние, бр. 51.

Тенева, М. (2012). Овладяване на дидактическа проблематика от студенти. Първа част. Стара Загора.

Василев, Д., Я. Мерджанова, (2003). Теория и методика на професионалното ориентиране. УИ ,,Св. Климент Охридски”. София.

Василева, Е. (2004). Съвременното начално училище-реалност и предизвикателста. УИ ,,Св. Климент Охридски”. София.

Жекова, С. и кол. (1981). Професиограма на българския учител (теоретичен модел). Изд. Министерство на народната просвета. София.

Наредба за държавните изсквания за придобиване на професионална квалификация ,,учител”. ДВ бр. 89 от 11. 11. 2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г.

Наредба за единните държавни изсквания за придобиване на професионална квалификация ,,учител”. ДВ бр. 9 от 27. 01. 1995., и посл. изм. и доп.

Наредба за единните държавни изсквания за придобиване на професионална квалификация ,,учител”. ДВ бр. 34 от 29. 04. 1997., и посл. изм. и доп.

Наредба №12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016 г.

Education for the 21st Century: – UNESCO: http://www.unesco.org/education/ pdf/15_62.pdf [visited 30.03.2017]

Lisbon European Council 23 and 24. 03.2000. Presidency Conclusions. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm [visited 30.09.2018]

Контакти:
доц. Мария Славова Тенева, д-р
Тракийски университет - Стара Загора
Педагогически факултет
е-mail: m.s.teneva@abv.bg

Download full text

bg_BGБългарски